Autoliv kvartalsrapport, April-Juni 2002

DelårsrapportApril - Juni 2002 · Rekordförsäljning: +13% till 1 169 MUSD · Vinst före skatt: +20% till 82 MUSD · Vinst per aktie: +20% till 53 cent Fortsatt starkt kassaflöde (Stockholm, 02-07-18) - Autoliv Inc., världens ledande bilsäkerhetsföretag, förbättrade försäljningen, vinsten och kassaflödet mer än väntat under årets andra kvartal. Medan biltillverkningen steg med 2%, ökade Autoliv sin organiska försäljning med 7%. Inklusive förvärv och valutaeffekter steg koncernens redovisade försäljning med 13% till den nya rekordnivån 1,2 miljarder dollar. Vinsten och marginalerna förbättrades för tredje kvartalet i rad. Justerat för jämförbarhet (dvs med samma redovisningsregler för 2001 som för 2002) steg resultatet efter finansnetto med 20% till 82 MUSD, vinsten efter skatt med 22% till 53 MUSD och vinsten per aktie med 20% till 53 cent. Förbättringarna beror främst på den starka försäljningen och det åtgärdsprogram som offentliggjordes i höstas. För tredje kvartalet i följd översteg kassaflödet från rörelsen 100 MUSD . Marknadsöversikt Produktionen av lätta motorfordon beräknas ha ökat med 2% i triaden (dvs Nordamerika, Europa och Japan) under perioden april-juni 2002 jämfört med motsvarande kvartal 2001. I Europa, där koncernen har hälften av sin försäljning, beräknas bil produktionen ha minskat med 1% beroende på svag efterfrågan, särskilt i Italien, Spanien och Tyskland. Två av Autoliv's större kunder, Peugueot/Citroën och BMW, ökade emellertid sin produktion. För BMW, som ökade tillverk-ningen med 20%, berodde det delvis på den nya Mini- modellen, till vilken Autoliv är ensam leverantör av säkerhetssystemen. I Europa var därför Autolivs kundsammansättning fördelaktig. I Nordamerika, som svarar för en tredjedel av koncernens omsättning, steg tillverkningen av lätta motorfordon med 5%. GM ökade sin tillverkning med 12% och Ford sin med 2%, medan DaimlerChryslers produktion föll med 5%; dock från en relativt hög nivå i jämförelsekvartalet 2001. Tillverkningen av stadsjeepar och andra lätta lastbilar steg med 8%, medan tillverkningen av personbilar, som är Auto livs viktigaste segment, bara ökade med 1%. I Japan, som svarar för en tiondel av koncernens omsättning, minskade bilproduktionen med 1%. Den andra viktiga tillväxtfaktorn - leveransvärdet per bil av säkerhetssystem - har fortsatt sin stabila utveckling. Under de närmaste åren väntas säkerhetsinnehållet i bilar fortsätta att årligen bidra med ca 5 procentenheter till den trendmässiga ökningen av Autolivs marknad. För närvarande drivs ökningen av säkerhetsinnehållet mest av sidokrockkuddarnas och särskilt krockkuddegardinernas erövring av världsmarknaden. Volkswagen har nyligen förstärkt denna trend genom att besluta att göra Autolivs Inflatable Curtain standard i Europas mest sålda bil - dvs Volkswagen Golf - i alla fall på de största marknaderna. Några enstaka biltillverkare har valt att gå i motsatt riktning och ha sidokrockkuddar och andra säkerhetssytem som tillval i sina bilar. Dessa undantag från en stark global trend har försumbar effekt på utvecklingen av världsmarknaden för bilsäkerhetssystem. Försäljning för kvartalet Under kvartalet fortsatte Autoliv att dra fördel av sin starka ställning på bilsäkerhetsmarknadens tillväxtsegment. Koncernen kunde därför öka sin försäljning med 13% och nå rekordnivån 1.169 MUSD. Även utan förvärvet den 1 april av Visteon Restraint Electronics (VRE) blev kvartalet det bästa någonsin. VRE bidrog med 41 MUSD eller med 4 procent enheter till försäljningsökningen, vilket var något bättre än beräknat tack vare oväntat hög efterfrågan från Ford, VREs huvudsakliga kund. Den svagare USA-dollarn, främst mot Euron, ökade koncernomsättningen med 2%. Koncernens organiska försäljning (omsättningen exklusive valutaeffekter och företagsförvärv) ökade med 7% jämfört med bilproduktionens ökning i triaden på 2%. I Europa steg koncernens redovisade försäljning med knappt 12%. Valutaeffekter ökade försäljningen med 5% och VRE-förvärvet med 2%. Den organiska tillväxten, som således uppgick till 5%, beror mest på ökade marknadsandelar och på stark efterfrågan på passagerarkrockkuddar, bältessträckare och bilrattar. Försäljningen i Storbritannien utvecklades väl, delvis tack vare BMWs nya Mini. I Nordamerika ökade Autoliv försäljningen med 13%, varav VRE-förvärvet bidrog med 7 procentenheter. Den organiska tillväxten på 6% var i linje med utvecklingen för den nordamerikanska bilproduktionen. Det var främst en stark ökning för The Inflatable Curtain som vägde upp Autolivs negativa kund- och biltypsmix under kvartalet. I Japan, där bilproduktionen var i det närmaste oförändrad, steg koncernens försäljning med över 20%, både i lokal valuta och dollar. Försäljningen lyftes av snabbt ökande leveranser av The Inflatable Curtain och andra sidokrockkuddar samt av andra nya order. Efterfrågan i Korea fortsatte också att vara stark. Försäljningen av krockkuddar (inkl. rattar) steg med 14% till 832 MUSD, varav VRE-förvärvet svarade för 6 procentenheter och valutaeffekter för 2 procentenheter. Den organiska ökningen på 6% berodde framför allt på att försäljningen för the Inlatable Curtain steg med 57% och på passagerarkrockkuddar som ökade med 17%. Den redovisade försäljningen av säkerhetsbälten (inkl. stolskomponenter) ökade med 12% till 337 MUSD. Organiskt växte försäljningen med 10% trots att bilproduktionen minskade med 1% i Europa, där Autoliv har två tredjedelar av sin bältesförsäljning. Ökningen berodde på större marknadsandelar, stark tillväxt i Korea och på att försäljningen av bältessträckare steg med 11% genom en stark efterfrågan på de dyrare varianterna av denna produkt. Valutakurseffekter ökade försäljningen med 2%. Resultatjämförelse för kvartalet - justerat för jämförbarhet Koncernens resultat förbättrades på alla nivåer i resultaträkningen - även efter justering för den positiva inverkan av den nya amerikanska redovisningsregeln SFAS 142 som avskaffar kravet på årliga avskrivningar av goodwill. För Autolivs del innebär förändringen att dessa avskrivningar minskar med 52 MUSD, dvs med 13 MUSD per kvartal. I nedan stående jämförelser har den nya bestämmelsen tillämpats både för rapport perioderna och jämförelseperioderna. I enlighet med de nya reglerna gjorde Autoliv redan i det första kvartalet den analys som reglerna kräver och fick bekräftat att något nedskrivningsbehov inte föreligger. Under årets andra kvartal steg koncernens bruttoresultat med 14% till 215 MUSD. Bruttomarginalen var oförändrad 18,4% från det närmast föregående kvartalet - trots en negativ inverkan på 0,3 procentenheter från det strategiska VRE-förvärvet - och förbättrades från 17,7% från föregående års andra kvartal. Av förbättringen på 0,7 procentenheter beror 0,3 på att vissa kostnader i år definierats som FoU-kostnader och administrationskostnader i stället för - såsom under 2001 - som kostnad för sålda varor. Marginalförbättringen beror huvudsakligen på den högre omsättningen, koncernens åtgärdsprogram och lägre materialkostnader. Programmet har lett till stängning av en textilfabrik, flyttning av tillverkning från USA till Mexico samt rationalisering i gasgeneratorverksamheten i USA och i Autoliv Seat Sub-Systems. Koncernens rörelseresultat ökade med 16% till 94 MUSD och rörelsemarginalen förbättrades till 8,0% - trots VRE-effekten på 0,3 procentenheter - från 7,8% i jämförelsekvartalet i fjol och från 7,0% under det första kvartalet. Det negativa räntenettot minskade med 3 MUSD till 12 MUSD främst beroende på lägre räntesatser på dollarlånen. Det mesta av denna besparing motverkades emellertid av lägre vinster i delägda bolag och av lägre valutakursvinster. Resultatet efter finansiella poster ökade med 20% till 82 MUSD genom det bättre rörelseresultatet. Vinsten efter skatt uppgick till 53 MUSD och vinsten per aktie till 53 cent, vilket innebär en ökning på 22% respektive 20%. Dessa resultat är de bästa på två år. Den faktiska skattesatsen har, för kvartalet, minskat till 33%, från 34% under det första kvartalet. Hälften av minskningen är en engångs justering för att ta hänsyn till att den beräknade skattesatsen för helåret under det första kvartalet var högre än de 33,5% som nu förutses bli den faktiska skattesatsen för 2002. Valutakurser (både omräknings- och transaktionseffekter) har förbättrat kvartalets nettovinst med mindre än 1 MUSD. Medelantalet utestående aktier efter utspädning ökade från 97,9 miljoner under det andra kvartalet 2001 till 98,3 miljoner under rapport kvartalet. Resultatjämförelse för kvartalet - baserad på tidigare publicerade uppgifter Om den positiva effekten på 13 MUSD av de nya redovisningsreglerna inkluderas i jämförelsen mellan kvartalen, steg koncernens rörelseresultat med 38% och resultatet efter finansnetto med 48%. Vinsten efter skatt ökade med 75% och vinsten per aktie med 71%. Rörelsemarginalen förbättrades från 6,5% till 8,0% och nettomarginalen från 2,9% till 4,5%. Den faktiska skattesatsen sjönk från 42% till 33%, i allt väsentligt beroende på effekterna av de nya goodwillreglerna. Försäljning och resultat under det första halvåret Under halvåret januari-juni steg koncernens försäljning med 4% till 2.198 MUSD. Den organiska tillväxten var 3% trots att bilproduktionen inte ökade. Den redovisade försäljningsökningen för krockkuddar var 5% till 1.558 MUSD och den organiska 3%. Den redovisade ökningen för säkerhetsbälten var 2% till 640 MUSD och den organiska 4%. Justerat för ändringen i goodwillreglerna förbättrades rörelseresultatet på jämförbar basis med 8% till 165 MUSD och rörelsemarginalen från 7,2% till 7,5% under årets första halvår. Resultatet före skatt, nettovinsten samt vinsten per aktie steg med 19% och uppgick till 144 MUSD, 92 MUSD respektive 93 cent. Förbättringarna berodde mest på ökad försäljning och åtgärdsprogrammet. Om jämförelsen i stället baseras på de under 2001 redovisade uppgifterna (dvs inkl goodwillavskrivningar under 2001 på 26 MUSD), förbättrades rörelseresultatet med 30%, resultatet efter finansnetto med 52%, nettovinsten med 80% och vinsten per aktie med 79%. Kassaflöde och balansräkning Verksamheten gav ett kassaöverskott på 132 MUSD jämfört med 22 MUSD under motsvarande kvartal 2001. Detta var det tredje kvartalet i rad med över 100 MUSD i positivt kassaflöde. Förutom på högre vinst berodde kassaflödet på att 14 MUSD (till genomsnittliga valutakurser och exklusive förvärv) frigjorts från rörelsekapitalet. Avskrivningarna på 56 MUSD fortsatte att överstiga anlägg ningsinvesteringarna på 51 MUSD. Efter de senaste årens relativt omfattande etableringar på nya marknader och utökning av koncernens krocktestresurser föreligger inte samma behov av anläggningsinvesteringar. En allt större del av produktions investeringarna sker dessutom i lågkostnadsländer där automa tiseringsgraden är lägre och produktionsutrustningen följaktligen inte lika kostnadskrävande. Genom att investeringarna har minskat samtidigt som kassaflödet från verksamheten förbättrats kan koncernen redovisa ett kassamässigt överskott efter investeringar på 54 MUSD. I investeringarna ingår företagsförvärv - främst VRE - om totalt 27 MUSD. Under de senaste 12 månaderna har koncernen genererat 189 MUSD i fritt kassaflöde, dvs exklusive förvärv. Trots förvärvet av VRE minskade nettoskulden under kvartalet med 10 MUSD till 953 MUSD. Kapitalbindningen i rörelsen minskade med 5 MUSD till 418 MUSD så att rörelsekapitalet vid utgången av kvartalet motsvarade 10,3% av försäljningen under de senaste 12 månaderna jämfört med 10,7% vid kvartalets inledning. Ändå har kundfordringarna ökat med 127 MUSD. Denna ökning uppvägs emellertid mer än väl av motverkande poster, främst en ökning av leverantörsskulderna. Kundfordringarna motsvarar 83 dagars för säljning jämfört med 84 dagar vid kvartalets början. Ökningen av kundfordringarna beror således inte på ändrade betalningstider utan förklaras av den svaga dollarn vid kvartalsslutet, förvävet av VRE samt av hög försäljning i juni. Skuldsättningsgraden sjönk ytterligare under kvartalet från 33% till 32% den 30 juni. Det egna kapitalet ökade med 80 MUSD, delvis som en följd av en positiv effekt på 57 MUSD från den svagare USA-dollarn. Samtidigt påverkades det egna kapitalet negativt med 19 MUSD (främst från valutasäkringar av kassaflöden) av den amerikanska redovisningsregeln SFAS 133. Även kvartalets aktieutdelning på 11 MUSD minskade det egna kapitalet. PersonalAntalet sysselsatta i koncernen (anställda samt timavlönad till fällig arbetskraft) ökade under kvartalet med 1.100 och med 1.200 under det första halvåret. 700 av kvartalets ökning berodde på flytt av tillverkning till lågkostnadsländer. Resten av ökningen förklaras nästan uteslutande av VRE-förvärvet. Utsikter för det tredje kvartalet Om växelkurserna i mitten av juli består, beräknas Autolivs försäljning påverkas positivt av den svagare dollarn med nästan 8% under det tredje kvartalet. I Europa väntas biltillverkningen under det tredje kvartalet minska med 5% jämfört med motsvarande period 2001. I Nordamerika beräknas däremot biltillverkningen öka med 9%. För Autolivs del skulle den sammanlagda effekten i så fall bli en i det närmaste oförändrad bilproduktion på bolagets två viktigaste marknader. Baserat på dessa valuta- och produktionsantaganden beräknas koncernens försäljning (inkl. företagsförvärv) fortsätta att öka under det tredje kvartalet i ungefär samma takt som under det andra. Dessutom beräknas rörelsemarginalen från det tredje kvartalet i fjol kunna bestå trots VREs lägre marginal och ett ojämnt kapacitetsutnyttjande p g a den vikande bilproduktionen i Europa. Viktiga lanseringar under kvartalet · Audis nya A8: Smarta passagerarkrockkuddar, sidokrockkuddar, Inflatable Curtains, säkerhetsbälten · Audis nya A4 cabriolet: Säkerhetsbälten · Chevrolets Silverado, Suburban, Tahoe och Avalanche: Passagerarkrockkuddar uppgraderade till smarta · Dodges nya Viper: Smarta frontalkuddar och säkerhetsbälten · Dodge Neon: Förarkrockkuddar · Chrysler PT Cruiser: Frontalkrockkuddar · Chevrolet Astro/Express, GMC Safari/Savana: Bältessträckare · Fords nya Amazon: Förarkrockkuddar inkl ratt, passagerarkrockkuddar och säkerhetsbälten · Fords nya Transit Connect: Förarkrockkuddar inkl ratt, passagerarkrockkuddar, sidokrockkuddar och säkerhetsbälten · GMCs nya Envoy: Passagerarkrockkudde · Hondas Accord: Sidokrockkudde · Jaguars S-modell: Pisksnärtsskydd, ryggstöd för baksätet, system för passagerarövervakning och Inflatable Curtains · Mercedes nya CLK: Sidokrockkuddar och Inflatable Curtains · Saabs nya 9-3: Förarkrockkuddar inkl ratt, passagerarkrockkuddar, sidokrockkuddar och Inflatable Curtains Andra viktiga händelser · Autoliv har startat krockkuddetillverkning i Shanghai och är därmed första bolag med egen krockkuddetillverkning i Kina. Den nya fabriken levererar krockkuddar till bl a General Motors i Shanghai, Citroën i Dongfeng och Volkswagen i Shanghai. Leveranser till andra bilfabriker i Kina kommer att inledas successivt under de närmaste två åren. · Autolivs styrelse har beslutat att utöka antalet styrelsemedlemmar till tio och har valt Dionisio Garza Medina till ny ledamot fram till bolagstämman 2004. Garza Medina är ordförande och chef för den mexikanska koncernen ALFA, som bland annat tillverkar komponenter till bilindustrin. Han är civilingenjör från Stanford University i USA och har en MBA från Harvard. De övriga nio styrelseledamöterna är från Sverige (4), USA (3), Japan (1) och Tyskland (1). · Autoliv har erhållit "Top Supplier Award" från Mitsubishi i Nordamerika. Detta är den tredje utmärkelsen som Autoliv har fått i år från japanska biltillverkare. Utdelning En utdelning på 11 cent per aktie kommer att utbetalas den 5 september 2002 till dem som är aktieägare i Autoliv på avstämnings dagen den 8 augusti. Autolivs aktie och depåbevis noteras utan rätt till utdelningen fr o m den 6 augusti 2002. Nästa rapport Nästa delårsrapport som omfattar det tredje kvartalet 2002 lämnas den 17 oktober 2002. "Safe Harbor Statement" enligt amerikansk lag Med undantag för de uppgifter i denna rapport som avser förfluten tid är uppgifterna av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerhet när det gäller bl a (men inte begränsat till) konjunkturen på Autolivs marknader, valutasvängningar, bilföretagens produktionsplaner och utfärdade kontrakt, ekonomiska, konkurrensmässiga, myndighetsmässiga och tekniska faktorer som kan påverka Autolivs verksamhet, marknader, produkter, tjänster och priser samt övriga faktorer som avhandlas i Autolivs rapporter till den amerikanska finansinspektionen SEC. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00270/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00270/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar