Outokumpu utnyttjar sin inlösningsrätt för resterande AvestaPolarit aktier

Report this content

Outokumpu utnyttjar sin inlösningsrätt för resterande AvestaPolarit aktier Outokumpus inlösningsanbud beträffande AvestaPolarits aktier och teckningsoptioner avslutades 11.10.2002. Outokumpu har idag i sitt börsmeddelande aviserat att bolaget i inlösningsanbudet inlöste sammanlagt 35 974 136 aktier av AvestaPolarits aktieägare. Tillsammans med aktierna köpta på marknaden äger Outokumpu därmed ca 99,8 procent av AvestaPolarits aktier och röster. Utav de teckningsoptioner som varit föremål för anbudet har Outokumpu löst in 1 460 000, dvs. 100 procent. Eftersom Outokumpu äger över nio tiondedelar (9/10) av AvestaPolarits aktier och röster, har Outokumpu på basen av finska aktiebolagslagens 14 kapitel 19 § fått rätten att till gängse pris inlösa aktierna som innehas av AvestaPolarits övriga aktieägare. Outokumpu har i dag 14.10.2002 meddelat AvestaPolarit att de tänker utnyttja sin inlösningsrätt i enlighet med finska aktiebolagslagen och inlösa aktierna som ägs av AvestaPolarits kvarvarande aktieägare. Outokumpus yrkande som baserar sig på inlösningsrätten är följande: Aktiernas inlösningspris Inlösningspriset är 6,55 euro per aktie och skall enligt Outokumpus uppfattning anses vara aktiernas gängse pris i enlighet med finska aktiebolagslagen. Inlösningspriset motsvarar vederlaget som Outokumpu har erbjudit i sitt inlösningsanbud som offentliggjorts 19.8.2002. Volymvägd genomsnittskurs för AvestaPolaritaktien på huvudlistan vi Helsingforsbörsen under 12 månadersperioden närmast före inlösningsskyldigheten enligt finska värdepappersmarknadslagens 6 kapitel 6 § inträdde är 6,01 euro per aktie. Överlåtelseskatt och avgifter Outokumpu svarar för eventuell överlåtelseskatt som uppbärs i Finland till följd av inlösen av aktierna samt för avgifter och betalningar som följer av inskrivning av värdeandelar i samband med inlösen av aktierna. Outokumpu kommer att anhängiggöra ett i aktiebolagslagen avsett skiljeförfarande i enlighet med här framförda anspråk. AvestaPolarit kommer att på basen av Outokumpus lösningsanspråk inlämna till Esbo tingsrätt en ansökan, i vilken de ber om förordnande av en god man för att övervaka de frånvarande aktieägarnas intressen under inlösnings- och skiljeförfarandena. Outokumpus avsikt är att AvestaPolarit skall ansöka om avnotering av dess aktie från huvudlistan på Helsingforsbörsen samt A-listan på Stockholmsbörsen senast efter det att Outokumpu har förvärvat äganderätten till samtliga utgivna och utestående aktier i AvestaPolarit Bakgrunden till detta inlösningsyrkande framgår närmare av Outokumpus inlösningsanbudshandling, som finns tillgänglig på D. Carnegie AB:s kontor samt Outokumpus huvudkontor. Kontaktpersoner för ytterligare information: Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations Tel: 08 613 4419 eller 070 652 1032 e-mail: hannele.obrink@avestapolarit.com This stock exchange release must not be released or distributed in whole or in part in or into the United States, Canada, Australia or Japan. The Redemption Offer is not being made to, nor will tenders be accepted from or on behalf of persons whose participation would require an additional prospectus, registration or measures other than those required under Finnish or Swedish law. In particular, the Redemption Offer is not being made, directly or indirectly, in or into, or by use of the mails of, or by any means of instrumentality (including without limitations, facsimile, telex, telephone and the Internet) of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of the United States, Canada, Australia or Japan and the Redemption Offer cannot be accepted by any such use, means or instrumentality or from within the United States, Canada, Australia or Japan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00650/wkr0002.pdf

Dokument & länkar