Axel Johnson AB åttamånadersresultat

Report this content

Axel Johnson AB - åttamånadersresultat Den stora händelsen under rapportperioden är skapandet av den nordiska börsnoterade Axfood koncernen. I mars förvärvade det börsnoterade dotterbolaget Hemköpskedjan AB (publ) det delägda D&D Dagligvaror AB genom apportemission. Hemköpskedjan har därefter ändrat firma till Axfood AB (publ). I förvärvet ingick även dotterbolagen Spar i Sverige AB och Spar Inn Snabbgross AB samt innehavet i börsnoterade SPAR Finland Abp. I Axfood AB innehar Axel Johnson koncernen därefter 45 procent av såväl röster som kapital. Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 4,3 miljarder kronor (9,0). Minskningen kan i sin helhet hänföras till ovanstående strukturförändringar. För jämförbara enheter har omsättningen ökat med cirka 11 procent. Den totala omsättningen i Axel Johnsons hel- och delägda bolag uppgick till 26,4 miljarder kronor, en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Handelsrörelsens resultat minskade från 119 mkr till 17 mkr. För jämförbara enheter har resultatet förbättrats med 22 mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner, skatter och minoritetens andel blev 87 mkr (478 mkr). Föregående års resultat påverkades kraftigt av realisationsvinster vid bildandet av D&D Dagligvaror AB. Soliditeten var vid utgången av 1999 27 procent och har per den 31 augusti 2000 ökat till 36 procent. Koncernens resultat genereras till sin huvuddel under årets sista månader. Helårsresultatet i Axel Johnson koncernen för år 2000 förväntas bli cirka 300 mkr före bokslutsdispositioner och skatt inklusive återallokerade medel från SPP med 96 mkr. För ytterligare information, v g kontakta Göran Ennerfelt, VD och koncernchef, Axel Johnson AB tel 08-701 61 00 (- 6160) Thomas Rietz, ekonomi- och finansdirektör 08-701 61 00 (-6140) Axel Johnson Gruppen består av tre juridiskt och finansiellt fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj, och är ett familjeföretag i fjärde generationen. Ursprunget är handelsföretaget A. Johnson & Co., grundat 1873. Axel Johnson AB arbetar med livsmedel och andra konsumentvaror, såväl i import- och distributions- som detaljhandelsledet. Verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden med tyngdpunkt i Sverige. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen drygt 40 miljarder kronor exklusive moms och har 13 000 anställda. Axel Johnson International AB bedriver handel och distribution av huvud- sakligen industriprodukter, främst på Europamarknaden. Omsättningen uppgår till drygt 4 miljarder kronor och antalet anställda till 1 200. Axel Johnson Inc. har sin verksamhet i Nordamerika. Koncernen arbetar med tillverkning och handel inom affärsområdena Energi, Telekommunikation och Miljö. Omsättningen uppgår till cirka 12 miljarder kronor och antalet anställda till 1 600, varav huvuddelen i USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar