Halvårsrapport 2004 - Axel Johnson AB

Halvårsrapport 2004 - Axel Johnson AB Stockholm 27 augusti 2004 · Axel Johnson AB:s konsoliderade omsättning (Servera och Åhléns) ökade med 3 procent under första halvåret 2004 till 4.180 mkr. Delägda börsnoterade Axfood ökade under samma period sin omsättning med 2 procent, varav den egenägda detaljhandeln ökade med 9 procent. · Rörelseresultat för perioden uppgick till 121 mkr (155) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 173 mkr (156). I resultatet för 2003 ingick i andel av Axfoods resultat reavinster från försäljning av fastigheter med 49 mkr. · Soliditeten ökade med 2 procentenheter till 68 procent och nettoskuldsättningsgraden uppgick oförändrat till 0. Värdet på innehavet i börsnoterade Axfood uppgick vid halvårsskiftet till 4,7 miljarder, en ökning med 16 procent jämfört med årsskiftet. Nyckeltal Koncernchefens kommentar Samtliga verksamheter inom Axel Johnson AB koncernen utvecklades stabilt under första halvåret 2004 och nådde goda resultat. Servera ökade sina marknadsandelar i en fallande marknaden, medan Åhléns behöll sin ledande position trots ökande konkurrens inom många segment. Axfood förstärkte sin ställning på den svenska marknaden med stöd av framgångarna för Willyskedjan. Rörelsens resultat för första halvåret sjönk från 155 mkr till 121 mkr. I resultatet för 2003 ingick i andel av Axfoods resultat reavinster från försäljning av fastigheter med 49 mkr. Resultatet efter finansnetto blev 173 mkr (156 mkr). Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Under år 2004 har soliditeten stärkts ytterligare och ökat med 2 procentenheter till 68 procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0 att jämföras med 0 vid utgången av 2003. Stockholm den 27 augusti 2004 Göran Ennerfelt VD och koncernchef För ytterligare information, v g kontakta Göran Ennerfelt, VD och koncernchef, tel: 08-701 61 00 (-6160) Fredrik Persson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-701 61 00 (-6159) Om Axel Johnson Gruppen Axel Johnson Gruppen är ett familjeföretag i fjärde generationen. Ursprunget är handelsföretaget A. Johnson & Co. grundat 1873. Gruppen består av fyra juridiskt och finansiellt fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Därutöver ingår ägarintressen i brittiska Spirent, noterat på London- och New Yorkbörserna och i Nordstjernan, som i sin tur är stor ägare bland annat i börsnoterade NCC. Axel Johnson AB inriktar sig på konsumentnära handel och tjänster på den nordiska marknaden med tyngdpunkt i Sverige. Majoriteten av verksamheten representeras i dagsläget av helägda Åhléns och Servera samt delägandet i Axfood och i Saba Trading. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen cirka 46 miljarder kronor per år och har drygt 13 000 anställda. Axel Johnson International AB är verksamt på den europeiska marknaden med en väl förgrenad och decentraliserad distributions- och handelsorganisation bestående av ett 50-tal bolag i 20 länder. Omsättningen uppgår till 4,9 miljarder kronor och antalet anställda till 1 300. Axel Johnson Inc., som har sin huvudsakliga verksamhet i Nordamerika, arbetar med produkter och tjänster inom områdena Energi, Miljö och Kommunikationsteknik. Omsättningen uppgår till cirka 11 miljarder kronor och antalet anställda till 1 100 personer. AxFast AB äger, utvecklar och förvaltar fastigheter helt anpassade för handel och distribution. De drygt 80 fastigheterna är spridda över hela Sverige och den totala ytan uppgår till över 600 000 kvadratmeter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20070/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Dokument & länkar