Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Axfood AB (publ) · Koncernens omsättning uppgick till 30.230 Mkr (29.077), en ökning med 4 procent · Resultatet efter finansnetto uppgick till 0 Mkr (261). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter finansnetto till 162 Mkr (337) · Rörelseresultatet uppgick till 112 Mkr (344). Resultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 274 Mkr (420) · Fjärde kvartalets resultat påverkades negativt av ökade kostnader i samband med konvertering och renodling av butiksstrukturen samt utvecklingen i Hemköp och Spar Finland · Axfoods nya affärsstrategi fastställd, innebärande exempelvis renodling av varumärken, gemensamma inköp, konvertering av butiker, utveckling av egna märkesvaror etc · Ny organisation genomförd och ny ledning för Hemköp och Spar Finland tillsatt · Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2000 (2.60 kronor). Mkr Kvartal 4 Kvartal 1-4 Proforma Proform 1) a 1) 200 1999 2000 1999 0 Omsättning 8 7 769 30 29 077 064 230 Rörelseresultat före 102 181 550 702 avskrivningar Rörelseresultat 0 84 112 344 Rörelsemarginal, procent - 1,1% 0,4% 1,2% Rörelseres. före 36 124 274 420 jämförelsestörande poster Rörelseres. före jmf.störande 53 152 385 517 poster och goodwill Rörelsemarg. före jmf. störande 0,7 2,0 1,3% 1,8% poster och goodwill % Resultat efter finansiella -20 67 0 261 poster Resultat efter finansiella 16 107 162 337 poster före jmf. störande poster Resultat efter skatt -34 29 -34 141 Resultat per aktie, kronor - - - 2,77 0,64 Soliditet, procent - - 13,2 13,8% % Räntabilitet på sysselsatt - - 3,8% 10,3% kapital, procent Räntabilitet på eget kapital - - neg 20,0% efter skatt, procent 1) Proforma Hemköp, D&D Dagligvaror, Spar i Sverige, Spar inn Snabbgross och Spar Finland Koncernchefens kommentar Året 2000 har präglats av intensivt arbete med att fastställa den nya Axfoodkoncernens femåriga strategi samt fullfölja fusionsarbetet mellan de fem ingående bolagen. Konvertering och renodling av vår butiksstruktur samt en negativ utveckling i Hemköp och Spar Finland har påverkat resultatet under fjärde kvartalet. Nya ledningar är tillsatta i såväl Hemköp som Spar Finland Abp. Axfoods nya koncernledning tillträdde i september. En kraftfull omstrukturering och koncentration från ett trettiotal till sex butikskoncept har påbörjats. Vi har skapat en koncerngemensam inköpsfunktion samt påbörjat utvecklingen av egna märkesvaror. Vi har också genomfört ett omfattande strukturprogram som syftar till en årlig besparing om 150 miljoner kronor på årsbasis. Vi arbetar intensivt med att öka integrationen mellan partihandel och butiksnät och därmed öka leveranssäkerhet och kundtillfredsställelse. Vi har skapat förutsättningar för Axfoods planerade tillväxt , bl a genom att förstärka ledningsfunktionerna inom en rad områden. Således har såväl koncernledning som butikskedjor tillförts extern kompetens där tyngdpunkten ligger på erfarenhet av detaljhandel, kedjedrift och affärsutveckling. Synergierna för Axfoodkoncernen finns bl a inom inköp, IT, logistik, kedjedrift samt administration. Under 2001 kommer därför rörelsemarginalen att förbättras. Målet att nå en långsiktig rörelsemarginal om 3 procent ligger fast. Mats Jansson För ytterligare information: Mats Jansson, koncernchef och verkställande direktör, 08-553 998 10, mobil 070-569 48 11 Lars Nilsson, vVD och ekonomi- och finansdirektör, 08-553 998 11, mobil 070-569 66 33 Bodil Eriksson, informationsdirektör, 08-553 998 17, mobil 070-629 66 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01290/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01290/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar