Delårsrapport Axfood 1 januari-30 september 2002

Report this content

Delårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 september 2002 · Koncernens omsättning uppgick till 24.535 Mkr (23.872), en ökning med 2,8 procent. Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade med 10,3 procent. · Rörelseresultatet under perioden januari - september uppgick till 752 Mkr (498). · Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 302 Mkr (160), en ökning med 89 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år. Willys-kedjan, Dagab samt Axfood Närlivs bidrar starkast till resultatuppgången. · Resultat efter finansnetto ökade med 267 Mkr och uppgick till 670 Mkr (403). · Axfood har förvärvat tre butiker i Norrköpingsområdet. Butikerna omsätter tillsammans cirka 500 Mkr per år och blir Willysbutiker. · Nyckeltal Mkr juli-sep jan-sep jan-dec 2002 2001 2002 2001 2001 Nettoomsättning 8.338 8.134 24.535 23.872 32.428 Rörelseresultat före 436 282 1.145 857 1.171 avskrivningar Rörelseresultat, 1 302 160 752 498 653 Rörelsemarginal 3,6 % 2,0 % 3,1 % 2,0 % 2,0 % Resultat efter finansiella 275 130 670 403 527 poster Periodens resultat 177 80 437 257 328 Resultat per aktie, SEK 3,34 1,50 8,22 4,83 6,16 Soliditet - - 22,4 % 17,2 % 17,0 % Räntabilitet på sysselsatt - - 25,3 % 13,5 % 17,3 % kapital 2 Räntabilitet på eget - - 38,6 % 22,1 % 31,8 % kapital efter skatt 2 Substansvärde per aktie - - 28,20 21,34 22,70 1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr. 2. Rullande 12 månader. Koncernchefens kommentar Axfood visar ett mycket starkt resultat under tredje kvartalet - det första då vi passerar 3 procent i rörelsemarginal, vilket är vårt långsiktiga mål per 2005. Det innebär också att det ackumulerade resultatet är starkt med en rörelsemarginal på 3,1 procent. Willys har nått en ny lönsamhetsnivå som är baserad på en god volymutveckling och ökad bruttovinst. Introduktionen av Willys egna märkesvaror samt effektiv sortimentsstyrning har möjliggjort förbättringen. Dagab, Axfood Närlivs samt Spar Finland visar också fortsatt god resultatutveckling under tredje kvartalet. Willys hemma har under året haft en offensiv etableringstakt och har nu 41 butiker. Willys hemma är därmed den ledande aktören inom lågprissegmentets mindre format. Under 2002 kommer etableringskostnaderna att tynga resultatet för Willys hemma. Hemköp visade under tredje kvartalet fortsatt svag utveckling, framförallt beroende på prissänkningar som ännu ej gett volymtillväxt. Förändringsarbetet inom Hemköp fortsätter. Under tredje kvartalet har ytterligare två centrala projekt startats som kommer att påverka bolagets resultat och kassaflöde. Det ena är en fortsatt rationalisering av koncernens staber och tjänstemannastruktur som minskar personalkostnaderna de närmaste två åren med cirka 70 Mkr på årsbasis, motsvarande cirka 150 heltidstjänster. Vi har också startat ett projekt kring koncernens varuflöden; Supply Chain. Genom en allt tydligare integration mellan de olika leden inom Axfood - såsom inköp, logistik och butiker - kan vi såväl förbättra kvaliteten som sänka kostnaderna. Projektet blir det enskilt största inom Axfood och kommer att löpa under tre år. Kostnadsbesparingarna blir betydande. Sedan tidigare har vi ytterligare två prioriterade processer. Den ena är egna märkesvaror (EMV). Genom att öka andelen EMV av total försäljning förbättras koncernens rörelseresultat med cirka 90 Mkr per år liksom marginalerna i butik. EMV ger samtidigt konsumenterna kvalitetssäkrade produkter till 15-20 procent lägre pris. Den andra prioriterade processen är Axfoods centrala inköp som årligen ger koncernen ett betydande resultattillskott. Prognosen för koncernens resultatutveckling 2002 innebärande ett bättre utfall än 2001 ligger fast. Mats Jansson Koncernchef, Verkställande direktör Viktiga händelser under tredje kvartalet · Tre butiker (Matex) har förvärvats i Norrköpingsområdet. Butikerna omsätter tillsammans cirka 500 Mkr per år och tillförs Willys per 2003-01-01. · Axfoods försäljning av egna märkesvaror fortsätter att öka. I september månad uppgick EMV-försäljningen i Sverige till 8,5 procent av total försäljning. · Två centrala projekt påbörjas: en fortsatt neddragning av koncernens overheadkostnader samt Supply Chain projektet som kommer att löpa över tre år. Marknadsutveckling Enligt HUIs snabbindex uppgick volymutvecklingen för dagligvaruhandel i Sverige till 2,2 procent för perioden januari - september. Konsumentpriserna i dagligvaruhandeln ökade under perioden januari - september med 3,8 procent i Sverige och med 3,7 procent i Finland. Axfood koncernens försäljning och resultat Axfood koncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning för perioden 1 januari - 30 september uppgick till 24.535 Mkr (23.872), en ökning med 2,8 procent. Axfood koncernens försäljning i Sverige (i egna och samverkande butiker) uppgick under januari - september till 26.452 Mkr inklusive moms (25.977), en ökning med 1,9 procent. Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under perioden januari - september med 10,3 procent. Rörelseresultatet för perioden januari - september uppgick till 752 Mkr (498). Rörelse-marginalen uppgick till 3,1 procent (2,0). I resultatet ingår reavinster från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr. Finansnettot uppgick till -82 Mkr (-95). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 670 Mkr (403). Marginalen efter finansiella poster var 2,7 procent (1,7). Per den 30 september 2002 återstår en reserv om 2 Mkr (17 Mkr per 31 december 2001) av totala strukturkostnader. Axfood koncernens fordran på företagsanknutna medel på Alecta uppgår nominellt till 39 Mkr. Butiksverksamheten Axfood koncernens butiksverksamhet bedrivs genom de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys samt Willys hemma. Samarbetet med fristående handlare sker genom franchise-koncepten Spar samt Tempo. Vivo Stockholm drivs genom egen ekonomisk förening och är kunder till Axfoods partihandel. Varumärket Vivo ägs av Axfood. Hemköp Förändringsprogrammet som successivt genomförs inom Hemköp har ännu ej resulterat i förbättrat resultat eller i ökad omsättning. Resultatet under tredje kvartalet pressades, framförallt beroende av att prissänkningen som genomförts på de vanligaste matvarorna ännu inte bidragit till ökad försäljning. Hemköp öppnar sin pilotbutik för större butiksformat i Eskilstuna den 24 oktober. Omsättningen under perioden januari - september uppgick till 4.639 Mkr (4.741). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 69 Mkr (93). Rörelsemarginalen för perioden var 1,5 procent (2,0). Under perioden januari - september har 1 butik förvärvats, 6 butiker konverterats till andra koncept inom koncernen och 5 butiker har avvecklats. Hemköp har nu 96 butiker. Willys Willys är Axfoods lågpriskedja av större butiker. Kedjan omfattar 69 butiker varav 27 fortfarande verkar under varumärket Exet/Matex. Konverteringen av dessa butiker till Willys pågår enligt plan för att etablera en homogen Willys-kedja. Willys butiker hade en fortsatt mycket stark volymutveckling under tredje kvartalet. Lönsamheten i bolaget har ytterligare förbättrats genom att åtgärder som genomförts under det senaste halvåret nu realiseras i det tredje kvartalet. Det är bland annat den positiva lanseringen av Willys egna märkesvaror, där andelen av total försäljning nu uppgår till 11,5 procent. De egna märkesvarorna är viktiga för att upprätthålla Willys ledande lågprisposition. Willys har också framgångsrikt påbörjat arbetet med sortiments- och kategoristyrning i butik. Omsättningen under perioden januari - september i helägda butiker var 6.136 Mkr (5.014). Resultatet, EBIT, uppgick till 265 Mkr (174). Rörelsemarginalen var 4,3 procent (3,5). Under året har 2 butiker nyetablerats, 4 butiker förvärvats, 4 konverterats från andra koncept inom koncernen samt 3 avvecklats. Willys hemma Willys hemma är den ledande lågpriskedjan inom lågprissegmentets mindre format. Willys hemma lanserades i februari och hade vid september månads utgång 41 butiker. Lanseringen följer plan. Omsättningen i Willys hemma uppgick under perioden till 796 Mkr (732), en ökning med 8,7 procent. Resultatet, EBIT, uppgick till -18 Mkr (15). Rörelsemarginalen var negativ (2,0). Under året har 29 butiker konverterats från HP-kedjan, 10 butiker har förvärvats samt 2 konverterats från andra koncept inom koncernen. Axfood Franchise Axfoods samverkan med fristående köpmän koordineras genom Axfood Franchise och de två koncepten Spar och Tempo. Vid utgången av tredje kvartalet bestod Sparkedjan av 126 butiker. En höjning av franchiseavgiften för Spar-konceptet genomfördes under tredje kvartalet. Axfood Franchise redovisas under koncerngemensamma poster. Resultatet, EBIT, uppgick för perioden till 25 Mkr (22). Förändring i butiksstruktur i egenägda butiker, status september 2002 Nyetable- Försäljning/ Konverteringar Dec 2001 ringar Förvärv Nedläggning till/från Sept 2002 Hemköp 106 - 1 -5 -6 96 Willys 62 2 4 -3 4 69 Willys 29 10 - 2 41 hemma Spar 77 5 -3 - 79 Finland Spar 1 - - - 1 275 2 20 -11 0 286 Axfood Partihandel Axfood Partihandel (Dagab och Axfood Närlivs) omsatte under perioden januari - september 15.037 Mkr (13.462). Omsättningen i Dagab uppgick under perioden januari - september till 13.024 Mkr (10.766). Dagabs resultat, EBIT, uppgick till 198 Mkr (160). Rörelsemarginalen var 1,5 procent (1,5). Utfallet under tredje kvartalet är en följd av god försäljning, kostnadskontroll samt stabila bruttomarginaler. Axfood Närlivs har under tredje kvartalet förnyat avtalet med Svenska Shell som innebär utökade volymer om 95 Mkr per år. Axfood Närlivs har också samlat sin volym i södra Sverige till en lagerverksamhet. Närlivs omsättning under perioden januari - september uppgick till 3.558 Mkr (3.428), en ökning med 3,8 procent. Resultatet, EBIT, uppgick till 71 Mkr (55). Rörelsemarginalen var 2,0 procent (1,6). I oktober fattades beslut om att överföra Tempokedjan från Axfood Franchise till Axfood Närlivs per 2003-01-01. Axfood samlar därmed allt samarbete med privat närhandel (mindre servicebutiker) i Axfood Närlivs. Spar Finland Spar Finland Abp består av 79 helägda butiker och samverkar med 227 fristående butiker. Totalt har Spargruppen cirka 9 procent av den finska dagligvarumarknaden. Spar Finlands arbete med att systematisera inköp och sortiment i butiker fortsätter att ge väsentliga resultatförbättringar. Såväl Spar som Eurospar konceptet visar tydliga förbättringar. Ett aktivt arbete med att minska svinnet i butiker har också gett bra resultat. Omsättningen under perioden januari - september uppgick till 4.189 Mkr (4.233) och resultatet, EBIT, blev 48 Mkr (23). Rörelsemarginalen för perioden blev 1,2 procent (0,5). Under året har 5 butiker förvärvats samt 3 avvecklats. Investeringar Investeringarna under årets första nio månader uppgick till 322 Mkr. Av dessa stod investeringar inom partihandel och butiksnät i Sverige för 279 Mkr och Spar Finlands investeringar för 43 Mkr. Därutöver har aktier i dotterbolag förvärvats för 30 Mkr. Försäljningen av delar av fastighetsbeståndet har bidragit till resultatet med netto 25 Mkr. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari - september till 709 Mkr (677). Handelskredits nettoutlåning har på ett år minskat med 180 Mkr och uppgick vid periodens utgång till 179 Mkr (359). Koncernens likvida medel är 344 Mkr (281). Räntebärande tillgångar uppgick vid periodens utgång till totalt 550 Mkr (677). Den räntebärande nettolåneskulden har minskat med 498 Mkr och var vid periodens utgång 1.349 Mkr (1.847). Nettoskuldsättningsgraden uppgick vid periodens utgång till 0,8 ggr (1,5). Soliditeten uppgick till 22,4 procent (17,2). Personal Axfood koncernen hade vid utgången av tredje kvartalet 8.189 årsanställda (8.455). Av koncernens anställda arbetar drygt 5000 i butiksledet. Moderbolaget Moderbolagets övriga rörelseintäkter under perioden uppgick till 23 Mkr (18). Efter administrationskostnader om 64 Mkr (52) och ett finansnetto på -18 Mkr (-19) uppgick resultat efter finansiella poster till -59 Mkr (-53). Investeringarna uppgick till 2 Mkr (1). Moderbolagets likvida medel är 0 Mkr (0). Räntebärande externa tillgångar uppgick till 1 Mkr (1) vid periodens utgång. Den räntebärande nettolåneskulden har minskat med 108 Mkr och var vid periodens utgång 525 Mkr (633). Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar de redovisningsrekommendationer som trädde i kraft 1 januari 2002. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Nästa rapport Bokslutskommunikén för helåret 2002 kommer att presenteras den 6 februari 2003. Stockholm den 23 oktober 2002 Axfood AB (publ) Styrelsen Org nr 556542-0824 Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 23 oktober 2002 Per Bergman Caj Nackstad Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar