Extra bolagsstämma i Axfood AB godkänner styrelsens förslag till konvertibel- och optionsprogram samt återköp av aktier

Vid en extra bolagsstämma i Axfood AB idag godkändes styrelsens förslag
att emittera ett konvertibelt förlagslån att tecknas av medarbetare inom
koncernen i Sverige, samt att emittera skuldebrev förenade med
optionsrätter till nyteckning av aktier i Axfood. Optionsrätterna ska
överlåtas till 16 ledande befattningshavare inom Axfood-koncernen.

De huvudsakliga villkoren för emissionen av det konvertibla förlagslånet
är:

* Lånet uppgår till högst 140 miljoner kronor och löper från den 22
januari 2001 till och med den 20 april 2006. Lånet löper med en årlig
ränta om 12 månaders STIBOR med avdrag för 1,0 procentenhet.

* Anmälningsperiod för programmet är från och med den 15 november till
den 28 november 2000. Likviddag är den 22 januari 2001.

* Varje medarbetare har rätt att teckna sig för högst 127.500 kronor
vardera i poster om 8.500 kronor. Samtliga garanteras att få teckna 2
poster.

* Konverteringskursen fastställs till 114 procent av den genomsnittliga
börskursen på aktien i Axfood under perioden 15 till 21 november 2000.
Utspädningseffekten beräknas till maximalt 2,8 procent av aktiekapital och
röster.

De huvudsakliga villkoren för teckningsoptionerna är:

* Maximalt 427.500 teckningsoptioner kan komma att emitteras. De personer
som kommer att omfattas av erbjudandet ska ha rätt att förvärva 17.500-
60.000 optioner beroende på befattning mot erläggande av marknadsmässig
ersättning fastställd av Handelsbanken Investment Banking.

* Varje teckningsoption ska berättiga till nyteckning av en aktie under
perioden 22 november 2003 - 21 augusti 2004 till en teckningskurs
motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av den genomsnittliga
betalkursen under perioden 15-21 november 2000.

* Anmälningsperiod för programmet är 15 - 28 november 2000 och likviddag
är den 20 december 2000.

* Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande av optionsrätter med 2,1
miljoner kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna under programmet motsvarar 0,8 procent av kapital och
röster.

Den extra bolagsstämman bemyndigade också styrelsen att fatta beslut om
återköp av egna aktier om högst 1.600.000 att användas som likvid i
förvärvet av butikskedjan HP Billigt och Nära. Förvärv av aktier sker på
OM Stockholmsbörsen.

Prenumerera

Dokument & länkar