Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

* Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9
procent.
* Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med samma period
föregående år och uppgick till 450 Mkr (338). Willys-kedjan, Dagab samt Axfood
Närlivs bidrar starkast till resultatet.
* Resultatet efter finansnetto ökade med 122 Mkr och uppgick till 395 Mkr
(273).
* I resultatet ingår reavinster från försäljning av fastigheter med netto 25
Mkr.
* Det nya lågpriskonceptet Willys Hemma öppnade under perioden 36 enheter.


Nyckeltal jan-juni april-juni jan-decMkr 2002 2001 2002 2001 2001Nettoomsättning 16.197 15.73 8.207 8.143 32.428Rörelseresultat före 709 575 345 313 1.171avskrivningarRörelseresultat, 1 450 338 216 193 653Rörelsemarginal, procent 2,8% 2,1% 2,6% 2,3% 2,0%Resultat efter 395 273 190 162 527finansiella posterResultat efter skatt 260 177 130 106 328Resultat per aktie, 4,88 3,33 2,44 1,99 6,16kronorSoliditet, procent 19,2% 16,2% - - 17,0%Räntabilitet på 21,2% 11,8% - - 17,3%sysselsatt kapital,procentRäntabilitet på egetkapital efter skatt, 34,6% 18,1% - - 31,8%procentSubstansvärde per aktie 24,86 19,73 - - 22,70

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med
netto 25 Mkr


Koncernchefens kommentar
Axfoodkoncernens verksamhet under första halvåret 2002 kännetecknas av en stark
resultatutveckling. Bäst utveckling visar Willys, Dagab, Axfood Närlivs samt
Spar Finland. Willyskedjan ökar sin marknadsandel och vårens intensiva debatt
kring lägre matpriser i Sverige har positivt påverkat kännedomen om och
utvecklingen av kedjan. Vi ser att konsumenter i allt högre grad väljer
lågprisalternativen. Axfood har även kompletterat sitt lågpriserbjudande genom
lanseringen av Willys Hemma. Konceptet, som är helt nytt för den svenska
marknaden, består av mindre butiker i bostadsområden. Willys Hemma har på kort
tid öppnat 36 butiker.

Våra helägda butiker ökar stadigt inköpsgraden från Dagab, vilket ger möjlighet
till fortsatta rationaliseringar i sortimentet. Detta kan ytterligare förbättra
Dagabs effektivitet.

Spar Finland har under första halvåret förbättrat styrningen av sortiment och
inköp vilket medfört avsevärt förbättrat resultat.

Hemköpskedjans arbete med att vända volym- och resultatutveckling fortsätter.
Kedjans testregioner för bl a ny prisstrategi och nya öppettider visar såväl
bättre försäljnings- som resultatutveckling.

Prognosen för koncernens resultatutveckling 2002 innebärande ett bättre utfall
än 2001 ligger fast.

Mats Jansson
Koncernchef, Verkställande direktör

Viktiga händelser under första halvåret
* Nya butikskedjan Willys Hemma öppnade 36 butiker.
* Axfoods försäljning av egna märkesvaror ökade för att vid halvåret stå för 6,3
procent av total försäljning. Bakom ökningen ligger en framgångsrik introduktion
av Willys egna märkesvaror.
* Omläggningen av Dagabs distribution är till stora delar genomförd med
effektivitetsförbättringar som följd. Omläggningen ska vara helt genomförd under
fjärde kvartalet.


Marknadsutveckling
Volymutvecklingen för dagligvaruhandel beräknas för första halvåret 2002 ha
uppgått till 2,1 procent i Sverige. Priserna för livsmedel i detaljhandeln ökade
i Sverige med 4,4 procent. I Finland uppgick volymutvecklingen till 2,1 procent
för perioden januari-maj.


Axfood koncernens försäljning och resultat
Axfoodkoncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning för perioden 1
januari - 30 juni uppgick till 16.197 Mkr (15.738 Mkr), en ökning med 2,9
procent. Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade med 10,4 procent.

Axfoodkoncernens försäljning i Sverige (i egna och samverkande butiker) uppgick
under första halvåret till 17.126 Mkr inklusive moms (17.107 Mkr), en ökning med
0,1 procent.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 450 Mkr (338).
Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (2,1). I resultatet ingår reavinster
från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr.

Finansnettot uppgick till -55 Mkr (-65). Resultatet efter finansiella poster
uppgick till 395 Mkr (273). Marginalen efter finansiella poster var 2,4 procent
(1,7).


Butiksverksamheten
Axfoodkoncernens butiksverksamhet bedrivs genom de helägda butikskedjorna
Hemköp, Willys samt Willys Hemma. Samarbetet med fristående handlare sker genom
franchisekoncepten Spar samt Tempo. Vivo Stockholm drivs genom egen ekonomisk
förening och är kunder till Axfoods partihandel. Varumärket Vivo ägs av
Axfood.


Hemköp
Hemköpskedjans arbete med att effektivisera butiksdriften och stärka
kunderbjudandet fortsätter. Inom Hemköp pågår ett utvecklingsarbete för att
förbättra kedjans större butiker. En första pilotbutik öppnar under tredje
kvartalet. Under första halvåret har Hemköp effektiviserat sin
arbetsorganisation vilket lett till cirka 300 färre årsanställda.

Omsättningen under första halvåret uppgick till 3.132 Mkr (3.210).
Jämförbara enheter minskade omsättningen med 2,6 procent.
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 62 Mkr (73). Rörelsemarginalen för
perioden var 2,0 procent (2,3).

Under perioden har 5 butiker konverterats till andra koncept inom koncernen, 5
butiker har avvecklats samt en har förvärvats. Hemköp har nu 97 butiker.


Willys
Willys är Axfoods lågpriskedja av större butiker. Kedjan omfattar 65 butiker
varav 27 fortfarande verkar under varumärket Exet/Matex.
Konverteringen av dessa butiker till Willys pågår enligt plan för att etablera
en homogen Willys-kedja.

Omsättningen under perioden i helägda butiker var 3.963 Mkr (3.184).
Ökningen för jämförbara enheter var 8,7 procent. Resultatet, EBIT, uppgick till
142 Mkr (115). Rörelsemarginalen var 3,6 procent (3,6).

Under första halvåret har tre butiker konverterats från andra koncept inom
koncernen, tre avvecklats, två förvärvats samt en nyetablerats.


Willys Hemma
Willys Hemma är Axfoods lågpriskedja inom närbutikssegmentet. Willys
Hemma lanserades i februari och hade vid utgången av första halvåret 36 butiker.
Lanseringen följer plan. Under etableringsperioden har resultatet belastats med
konverteringskostnader om motsvarande drygt 10 Mkr.

Omsättningen i Willys Hemma uppgick under perioden till 512 Mkr (494), en ökning
med 3,6 procent. Resultatet, EBIT, uppgick till -12 Mkr (10).
Rörelsemarginalen var negativ (2,0).

Under första halvåret har 29 butiker konverterats från HP-kedjan, två
konverterats från andra koncept inom koncernen och fem butiker har förvärvats.


Axfood Franchise
Axfoods samverkan med fristående köpmän koordineras genom Axfood
Franchise och de två koncepten Spar och Tempo. Vid utgången av andra kvartalet
bestod Sparkedjan av 126 butiker.

Axfood Franchise redovisas under koncerngemensamma poster. Resultatet, EBIT,
uppgick för perioden till 12 Mkr (13)1.


Förändring i butiksstruktur i egenägda butiker, andra kvartalet 2002


Försäljning/ Konverteringar dec-01 Förvärv Nedläggning Till/från jun-02Hemköp 106 1 -5 -5 97Willys 62 3 -3 3 65Willys Hemma 29 5 - 2 36Spar Finland 77 4 -3 - 78Spar 1 - - - 1 275 277


Axfood Partihandel
Axfood partihandel (Dagab och Axfood Närlivs) omsatte under första halvåret
9.925 Mkr (8.877).

Omsättningen i Dagab uppgick under perioden till 8.598 Mkr (7.057).
Omsättningsökningen är dels en följd av att faktureringen av direktdistribuerade
produkter ökat för att under första halvåret uppgå till 1.801 Mkr (918), dels
att Axfoods helägda butiker har ökat sin inköpsgrad från Dagab. Dagabs resultat,
EBIT, uppgick till 131 Mkr (107). Rörelsemarginalen var 1,5 procent (1,5).

Omläggningen av distributionen som påbörjades under första kvartalet är nu till
väsentliga delar genomförd och beräknas ge årliga besparingar på 20 Mkr fr o m
2003. Från att tidigare ha varit kedjestyrd blir nu distributionen geografiskt
styrd.

Axfood Närlivs, med kunder inom servicehandeln, ökade sin omsättning under
första halvåret med 4,1 procent. Omsättningen uppgick därmed till 2.301 Mkr
(2.210). Resultatet, EBIT, uppgick till 42 Mkr (32).
Rörelsemarginalen var 1,8 procent (1,4).


Spar Finland
Spar Finland Abp består av 78 helägda butiker och samverkar med 227 fristående
butiker. Totalt har Spargruppen cirka 9 procent av den finska
dagligvarumarknaden.

Spar Finlands arbete med att systematisera inköp och sortiment i butiker har
inneburit väsentliga resultatförbättringar. Kedjan har också satsat på att
minska svinnet i butiker. Under första kvartalet genomfördes en prishöjning som
också bidragit till resultatförstärkningen .

Omsättningen under första halvåret uppgick till 2.748 Mkr (2.760) och
resultatet, EBIT, blev 20 Mkr (0). Rörelsemarginalen för perioden blev 0,7
procent (0,0).


Investeringar
Investeringarna under första halvåret uppgick till 224 Mkr. Av dessa stod
investeringar inom partihandel och butiksnät i Sverige för 190 Mkr och Spar
Finlands investeringar för 34 Mkr. Därutöver har aktier i dotterbolag förvärvats
för 14 Mkr. Under perioden avyttrade Axfood fastigheter vilket bidrog till
resultatet med netto 25 Mkr. Axfood
Fastigheters bestånd hade vid periodens utgång ett bokfört värde på 484 Mkr.

Finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till
594 Mkr (500). Handelskredits utlåning har minskat med 79 Mkr och uppgick vid
periodens utgång till 270 Mkr (445). Koncernens likvida medel är 392 Mkr (282).
Räntebärande tillgångar uppgick till totalt 636 Mkr (694) vid periodens utgång.
Den räntebärande nettolåneskulden har minskat med 531 Mkr var vid periodens
utgång 1.412 Mkr (1.943).
Nettoskuldsättningsgraden uppgick vid periodens utgång 1 (1,3).

Soliditeten uppgick till 19,2 procent (16,2) medan nettoskuldsättningsgraden var
1,0 ggr (1,6).


Personal
Axfoodkoncernen hade vid slutet av andra kvartalet 8.082 årsanställda (8.625).
Inom Hemköpskedjan har antalet anställda minskat med cirka 300 årsanställda. Av
koncernens anställda arbetar drygt 5000 i butiksledet.


Moderbolaget
Moderbolagets övriga rörelseintäkter under perioden uppgick till 15 Mkr (13).
Efter administrationskostnader om 42 Mkr och ett finansnetto på - 13 uppgick
resultat efter finansiella poster till -40 Mkr (-36).
Investeringarna uppgick till 1 Mkr (-).


Redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar de redovisningsrekommendationer som trädde i kraft 1 januari
2002. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i
senaste årsredovisningen.


Nästa rapporttillfälle är 23 oktober 2002.

Stockholm den 1 augusti 2002

Axfood AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar