Spar Finland ABP:s bokslutsinformation 1.1 - 31.12.2000

SPAR FINLAND ABP:S BOKSLUTSINFORMATION 1.1 - 31.12.2000 Spar Finlands resultat var under räkenskapsåret 1,2 (1,2) miljoner euro och rörelseresultat -3,9 ( 1,6 ) miljoner euro. Omsättningen uppgick till 608,4 (614,4) miljoner euro. I resultatet ingår en intäkt av engångskaraktär på 4,5 miljoner euro. Resultatet belastas av investeringar i Eurospar-stormarknader, samt av att vissa butiker har varit stängda på grund av ombyggnadsarbeten. Resultatet försämras ytterligare av att antalet butiker och likaså försäljningen har minskat inom närbutikskedjan Spar Market. Bruttoinvesteringarna uppgick under räkenskapsåret till 15,9 (14,8) miljoner euro. Under räkenskapsåret färdigställdes flera butiker efter till- och ombyggnadsarbeten. Av Spar-gruppens kedjor uppvisar Eurospar den kraftigaste tillväxten. Den nyaste Eurospar-stormarknaden öppnades i slutet av november i Rovaniemi. Ungefär samma tid slutfördes tillbyggnadsarbetena i Superspar i Kuusankoski och Spar Market i Norrmark. VERKSAMHETSMILJÖ Jämfört med 1999 har inga väsentliga förändringar skett i Spar Finland Abp:s operativa miljö. Spar Finland Abp blev under räkenskapsåret dotterbolag till det svenska dagligvarubolaget Axfood AB (publ.), f.d. Hemköpskedjan AB (publ.). Moderbolagets aktieinnehav i Spar Finland Abp motsvarar 65,9 % av rösterna och 40,1 % av aktiekapitalet. Spar Finland Abp bedriver detalj- och partihandel med dagligvaror samt anslutande hyresverksamhet. För bolagets materialfunktioner svarar logistikbolaget Tuko Logistics Oy (tidigare TukoSpar Oy), av vilket Spar Finland Abp äger 35 %. Spar Finland Abp:s handel med dagligvaror sköts genom fem olika kedjor. I slutet av räkenskapsåret omfattade butikskedjorna elva (31.12.99: 4) Eurospar-butiker, 47 (49) Superspar-butiker, 229 (245) Spar Marketar, tre (3) Spar Express-butiker samt 35 (31) Rabatti-butiker, dvs. sammanlagt 325 (332) butiker. Av dessa var 88 (85) egna butiker. Spar-gruppens andel av dagligvarumarknaden i Finland uppgick 1999 till 9,8 % (AC Nielsen/Butiksregister 1999). Marknadsandelen beräknas minska 2000. Spar Finland Abp:s nya moderbolag Axfood AB är ett av Nordens största parti- och detaljhandelsbolag inom dagligvaror. Bolagets andel av den svenska dagligvarumarknaden uppgår till 20 %. Axfood noteras på Stockholmsbörsens A-lista. Största enskilda ägare är Axel Johnson AB med en ägarandel på 45 %. Spar Finland Abp medverkar i internationella SPAR, en samman-slutning av Spar-grossister och detaljister. Inom SPAR samarbetar över 17 500 butiker i närmare 30 länder fördelade över fem världsdelar. Spar Finland Abp är delägare i Internationale SPAR Centrale B.V., som är det styrande organet för samarbetet. Det internationella samarbetet och utväxlingen av erfarenheter omfattar bl.a. marknadsföring, varuanskaffning, logistik, datasystem och ledning. BOLAGETS OMSÄTTNING OCH SPAR-GRUPPENS FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning uppgick under räkenskapsåret till 608,4 (föregående räkenskapsår 614,4) miljoner euro. Hela Spar-gruppens detaljhandel uppgick 2000 till 892,3 miljoner euro, vilket är 1,6 % mindre än året förut. Antalet butiker inom Spar-gruppen har minskat med sju sedan i fjol. Inom EUROSPAR-kedjan ökade detaljhandelsförsäljningen med 46,9 %. Försäljningen i hela gruppens Superspar-butiker ökade med 1,0 % och Spar Express-butiker med 4,9 %. Spar Marketarnas försäljning sjönk med 8,6 % och Rabatti-butikernas med 2,0 %. De sex Superspar-butiker som konverterades till Eurospar-butiker var stängda under räkenskapsåret i genomsnitt en och en halv månad på grund av ombyggnadsarbeten, och under denna tid genererade de sålunda ingen försäljning åt någondera kedjan. I slutet av november öppnades en ny Eurospar-butik i Rovaniemi. Nedgången i försäljningen inom Spar-gruppen förorsakades till största delen av att antalet enheter inom Spar Market-kedjan, som består av småbutiker, har minskat och likaså försäljningen inom kedjan. Spar Market-närbutikerna representerar ungefär 70 % av det sammanlagda antalet butiker inom hela Spar-gruppen och cirka 53 % av den sammanlagda försäljningen. Butiksstrukturen inom Spar Finland är sålunda omvänd jämförd med strukturen inom den nationella mathandeln, där de stora affärsenheterna står för cirka 78 % av dagligvaruhandeln. RESULTAT Räkenskapsårets rörelseresultat var -3,9 (1,6) miljoner euro. De finansiella nettokostnaderna var 0,4 (0,1) miljoner euro. De extraordinära intäkterna uppgick till 4,5 (0,6) miljoner euro. Resultatet före skatter var 0,2 (2,1) miljoner euro. Resultatet för räkenskapsåret blev svagare än året innan i huvudsak beroende på Spar Market- och Eurospar-kedjornas sämre resultat. Inom Spar Market-kedjan har märkbart flera förlustbringande butiker än tidigare överförts från köpmän till Spar Finland för att drivas i bolagets egen regi eller avvecklats helt. Försäljningsnivån i de nya Eurospar-butikerna har i huvudsak motsvarat förväntningarna, men anpassningen av kostnadsstrukturen efter den nya verksamhets-modellen är ännu ej genomfört. Dessutom belastas Eurospar-kedjans resultat av ombyggnads- och öppningskostnader. Kreditförlusterna var större än året förut. Rörelseresultatet var för det sista kvartalet -1,8 ( -0,2 ) miljoner euro. I enlighet med ett skattegranskningsbeslut har bolaget 1998 betalat tilläggsskatter på sammanlagt cirka 5,4 miljoner euro. Som svar på bolagets rättelseyrkande i anledning av skatterna erhölls skatterättelsenämndens beslut, enligt vilket bolaget under 2000 har fått skatteåterbäring inklusive ränta på 4,5 miljoner euro och under 1999 på 0,5 miljoner euro. Återbäringen har behandlats som en extraordinär intäkt. Siffrorna för föregående år har omvandlats så att de är jämförbara. Koncernens resultat uppgick under räkenskapsåret till 1,2 (1,2) miljoner euro. På grund av räkenskapsårets resultat betalar bolaget ingen skatt för året. Den latenta skatteskulden minskade med 1 miljoner euro på grund av att moderbolaget upplöste 3,6 miljoner euro av tidigare års ackumulerade bokslutsdispositioner. Räkenskapsårets resultat per aktie var -2,93 (0,50) euro. FÖRÄNDRINGAR I BOKSLUTSPRINCIPERNA Styrelsen beslöt i början av 2000 att ändra avskrivningsprinciperna i bolaget. Bokslutsprinciperna har i fråga om avskrivningarna ändrats från början av det nu avslutade räkenskapsåret så att de motsvarar praxis i den nya koncernen. Förändringarna gäller avskrivningstiden för de planmässiga avskrivningarna på butiksmaskiner och butiksinventarier, som har förlängts från fem till åtta år, vilken tid har varit praxis redan tidigare för stormarknaderna. Den ändrade avskrivningsprincipen påverkar resultatet med cirka 1,6 miljoner euro. Samtidigt har avskrivningstiden för koncernens goodwillvärde från början av 2000 förlängts från tio till 15 år för att motsvara praxis i moderbolaget. Förändringen påverkar räkenskapsårets resultat med cirka 0,6 miljoner euro. BALANSRÄKNING, FINANSIERING OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Balansomslutningen var i slutet av räkenskapsåret 126,2 (121,6) miljoner euro. Bestående aktiva var i slutet av räkenskapsåret 69,6 (62,4) miljoner euro och rörliga aktiva 56,6 (59,2) miljoner euro. I slutet av räkenskapsåret uppgick det långfristiga främmande kapitalet till 10,5 (6,5) miljoner euro och det kortfristiga främmande kapitalet till 80,6 (79,2) miljoner euro. Koncernens fria egna kapital uppgick 31.12.2000 till 22,7 (22,5) miljoner euro. Koncernens soliditet var 27,0 (27,8) procent. Styrelsen beslöt 23.11.2000 att sänka bolagets aktiekapital med 37 290 mark. Beslutet har antecknats i handelsregistret 5.12.2000. Det belopp som aktiekapitalet har sänkts med har överförts till överkursfonden, varför förändringen inte påverkar bolagets bundna egna kapital. Aktiekapitalet har sänkts med ett belopp som motsvarar det nominella värdet på de 3 729 aktier som bolaget löste in och makulerade 1983. Före denna ändring uppgick aktiekapitalet till 11 400 000 mark. Efter ändringen uppgår aktiekapitalet till 11 362 710 mark och överkursfonden till 37 290 mark. Nettot av affärsverksamhetens kassaflöde före extraordinära poster var under räkenskapsåret 13,4 miljoner euro och föregående räkenskapsår 7,2 miljoner euro. Nettokassaflödet beroende på de extraordinära posterna var 4,5 ( 0,6 ) miljoner euro. Nettot av investeringskassaflödet var 15,6 ( 11,7 ) miljoner euro. Under räkenskapsåret har lyfts långfristiga banklån på 6,7 miljoner euro och amorterats 2,3 miljoner euro. Förändringen i likvida medel var +1,1 miljoner euro. De likvida medlen uppgick 31.12.2000 till 3,5 miljoner euro. Ansvarsförbindelserna uppgick 31.12.2000 till 60,0 (53,8) miljoner euro. Hyresverksamheten omfattar närmare trehundra hyresavtal som Spar Finland Abp har ingått med olika fastighetsägare. Den mest betydande enskilda hyresvärden är Vasa-Sijoituskiinteistöt Oy. Hyrestiden för de affärslokaler som har hyrts av Vasa löper i stort ut 31.1.2007. Den återstående hyrestiden för övriga affärslokaler varierar per objekt. Under räkenskapsåret betalades i hyror för affärs- och kontorslokaler sammanlagt 30,2 miljoner euro. Det årliga hyresansvaret för hyresavtalen för affärslokaler utgör under de följande fem åren i genomsnitt 25,5 miljoner euro. Det sammanlagda hyresansvaret för de hyresavtal som nu är i kraft uppgår till 174,4 miljoner euro. INVESTERINGAR Bruttoinvesteringarna uppgick under räkenskapsåret till 15,9 (14,8) miljoner euro. Byggnadsarbetena i de nya fastigheterna i Varkaus och Siilinjärvi har slutförts och nya Superspar-butiker öppnades i dem i slutet av april. Likaså färdigställdes butiker i Ekenäs och Karis i april sedan de från Spar Marketar förstorats och byggts om till Superspar-butiker. I juni öppnades i Åbo vid Båtsmansgatan en ny Spar Market. Superspar-butikerna i Hollola, Kempele, Korso och Ylivieska byggdes om till Eurospar-butiker i juni, Kemi i augusti och Riihimäki i september. Butikerna var på grund av ombyggnadsarbetena stängda i genomsnitt sex veckor. I november öppnades en ny Eurospar-butik i Rovaniemi. Butiken i Kuusankoski, som har förstorats och byggts om till Superspar-butik, öppnades i november såsom även tillbyggnaden av Spar Marketen i Norrmark. Styrprogrammet SAP R/3 har tagits i bruk under år 2000. PERSONAL Antalet koncernanställda, omräknade till heltidsanställda, var under räkenskapsåret i genomsnitt 968 anställda, dvs. 39 flera än föregående år. I slutet av räkenskapsåret uppgick antalet anställda vid koncernen till 1 206, medan antalet året förut var 1 214. AKTIEÄGARE Merita Bank Abp:s dotterbolag Mantica Ab sålde sina återstående aktier i Spar Finland Abp 8.3.2000 till Hemköpskedjan AB (publ.). Axel Johnson AB:s aktier i Spar Finland Abp har likaså överförts till Hemköpskedjan Ab (publ.). Aktietransporterna har registrerats 10.4.2000 och 11.4.2000. Hemköpskedjan AB:s (publ.) namn har ändrats till Axfood AB (publ.). Bolagets aktieinnehav i Spar Finland Abp motsvarar därefter 65,9 % av rösterna och 40,1 % av aktiekapitalet. BOLAGSSTÄMMOR OCH FÖRVALTNING Till styrelseledamöter valdes vid ordinarie bolagsstämma 12.4.2000 köpman Per-Olof Bäckström, koncernchef Göran Ennerfelt, direktör Raoul Hasselgren, koncernchef Mats Jansson, kommerserådet Matti Linnainmaa, verkställande direktör Lars Otterbeck, styrelseordföranden Risto Wartiovaara samt verkställande direktör Björn Westerholm. Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Mats Jansson till ordförande och Risto Wartiovaara till vice ordförande. Verkställande direktör Lars Otterbeck har avgått från styrelsen 18.5.2000. Administrative direktören Timo Säiläkivi har verkat som styrelsens sekreterare. Ekonom Pekka Kosonen har verkat som verkställande direktör för bolaget sedan 1.11.2000, då bolagets mångårige verkställande direktör Björn Westerholm övergick för att arbeta vid sitt eget företag. Kedjedirektör Jari Vahtola har verkat som ställföreträdare för verkställande direktören. Vahtola har sagt upp sig från sin tjänst vid bolaget per 1.3.2001. Bolagets styrelse har inte ikraftvarande fullmakter att höja aktiekapitalet eller att uppta konvertibla skuldebrevs- eller optionslån. INSIDERANVISNING De insideranvisningar som tillämpas i bolaget har kompletterats från 1.3.2000 i enlighet med den insideranvisning som styrelsen för Helsingforsbörsen har godkänt 28.10.1999. AKTIERNAS KURSUTVECKLING På Helsingforsbörsens I-lista omsattes under året 37 006 A-aktier och 18 034 K-aktier. Omsättningen utgjorde 4,8 % av det sammanlagda antalet aktier. I slutet av december var kursen för A-aktien 19,01 euro (31.12.99: 35,00 euro) och för K-aktien 20,40 euro (31.12.99: 40,00 euro). A-aktiens lägsta kursvärde var under året 18,00 euro och det högsta 47,15 euro. K- aktiens lägsta kursvärde var 18,05 euro och högsta 48,15 euro. Marknadsvärdet av bolagets aktiestock uppgick i slutet av december till 22,4 miljoner euro (31.12.99: 42,6 miljoner euro). ÖVERGÅNG TILL EURO Spar Finland Abp övergår till att använda euro i sin bokföring från början av räkenskapsåret 2002. Den ordinarie bolagsstämman 2001 beslutar om att aktiekapitalet omvandlas till euro. För Spar Finlands vidkommande kommer de mest betydande euro-effekterna att infalla i slutet av 2001 och början av 2002, då man i butikerna övergår till dubbel prismärkning med två valutor jämsides. För planeringen och införandet av euron ansvarar en särskilt utsedd styrgrupp på elva personer. En detaljerad åtgärds- och utbildningsplan har utarbetats som justeras an efter som arbetet framskrider. Enligt nuvarande beräkning kommer bolaget att få kostnader för övergången till euro på närmare 1,0 miljoner euro 2001. FRAMTIDSUTSIKTER Strukturen inom Spar-gruppen kommer i början av 2001 att genomgå en grundlig förändring. I stället för de tidigare fem olika dagligvarukedjorna koncentreras verksamheten i två nationella Spar-kedjor. Spar Market-, Superspar-, Spar Express- och Rabatti-kedjorna sammanslås till en kedja som skall verka under namnet Spar, och som kommer att vara en av landets största dagligvarukedjor både i fråga om omsättning och antal butiker. Jämsides med Spar verkar den andra nationella kedjan under namnet Eurospar och kännetecknas av sin förmånliga prispolitik. Det är de egna medarbetarna och köpmännen som i sitt dagliga arbete mest kommer att känna av följderna av omstruktureringen. Den nya verksamhetsmodellen kommer att göra samarbetet lättare även med utomstående partner. I början av detta år har det blivit tillåtet även för små matbutiker att hålla öppet på söndagar, vilket främjar deras konkurrenskraft. Av Spar- gruppens 325 butiker kan cirka 140 utnyttja den nya lagen, som tillåter att högst 400 m2 stora matbutiker håller öppet på söndagarna året runt. Spar-gruppens kundfokuserade verksamhetsmodell utgör en styrka för gruppen under dessa förhållanden då konkurrensläget ständigt förändras. Ytterligare styrkefaktorer är det starka internationella Spar-märket, en stark nordisk ägare samt köpmannaföretagarnas kompetens och bolagets egen kännedom om detaljhandel. Målet för 2001 är att förbättra lönsamheten och införa den nya verksamhetsmodellen i Spar-gruppen BOLAGSSTÄMMA OCH UTDELNING Ordinarie bolagsstämma hålls i Vanda 2.5.2001 kl. 14.00. Styrelsen föreslår att räkenskapsårets vinstmedel kvarlämnas på resultatkontot och att ingen dividend utdelas. Årsredovisningen offentliggörs vecka 15. FÖRSTA DELÅRSRAPPORT Delårsrapporterna utges 2001 per kvartal. Den första delårsrapporten för räkenskapsåret ges för perioden 1.1-31.3.2001 och publiceras, avvikande från vad som tidigare har meddelats, 2.5.2001. Tidigare har meddelats att delårsrapporten offentliggörs 3.5.2001. Vanda, den 14 februari 2001 SPAR FINLAND ABP Styrelsen YTTERLIGARE INFORMATION Pekka Kosonen, verkställande direktör, tfn 0205 32 6100 eller 040 576 6100 Mats Jansson, styrelseordförande, koncernchef Axfood AB, tfn +46 8 553 998 10 DISTRIBUTION Helsingforsbörsen Centrala massmedier SPAR FINLAND ABP:S ÅRSREDOVISNING 2000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00960/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00960/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar