AXIS: Stämmokommuniké från ordinarie bolagsstämma i Axis AB

Vid ordinarie bolagsstämma i Axis AB den 29 april 2003 beslutade stämman att omvälja följande fyra ordinarie ledamöter till styrelsen: Mikael Karlsson (ordf.), Patrik Tigerschiöld, Martin Gren och Nils Rydbeck. Dessutom beslutade stämman att till ny ordinarie styrelseledamot välja Lars-Erik Nilsson, tidigare VD och styrelseordförande i Compaq Sweden. Stämman beslutade vidare att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig. Stämman beslutade också bifalla styrelsens förslag om utdelning med 0,15 kr per aktie. Avstämningsdag är den 5 maj 2003. Utdelning sker via VPC AB den 8 maj 2003. Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 6 821 100 aktier i Axis AB. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Axis aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo innebär detta högst 9,9 procents utspädning av aktiekapitalet. (Ej inkluderande eventuell utspädning vid utnyttjande av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande ordinarie stämma, det vill säga teckningsoptioner 1999/2004, 2000/2005, 2000/2005, 2000/2010, där utspädningen kan uppgå till högst 3,0 procent.) Slutligen beslutade bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002. Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet. För information vänligen kontakta: Anne Rhenman, Director Investor Relations and Corporate Communications, Axis Communications Telefon: + 46 708 90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com Ray Mauritsson, VD, Axis AB Telefon: + 46 272 18 34, E-post: ray.mauritsson@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar