Axis AB (publ). Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Axis AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 29 april 2003 klockan 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 14, LUND.

Rätt att deltaga För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare - dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB per lördagen den 19 april 2003 (notera dock att aktieboken p.g.a. mellankommande helgdagar avläses redan torsdagen den 17 april 2003) och - dels ha anmält sig till bolaget senast onsdagen den 23 april 2003. Registrering i aktieboken De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillse att den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna ombesörjer tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 17 april 2003. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall anmäla sig senast onsdagen den 23 april 2003 klockan 16.00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas före bolagsstämman. I samband med anmälan skall anges det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman. Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB, att: Eva Rosdahl, adress Emdalavägen 14, 223 69 LUND, per telefon 046-272 18 00 till Axis AB:s huvudkontor, eller per e-post på adressen bolagsstamma@axis.com. Eventuella frågor angående deltagande vid stämman besvaras av vice verkställande direktören Jörgen Lindquist, Axis AB, eller dennes assistent Eva Rosdahl. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordföranden på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn. 11. Val av styrelse samt revisor och eventuell revisorssuppleant. 12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. 14. Stämman avslutas. Förslag avseende utdelning (punkt 8b) Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 0,15 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 5 maj 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg den 8 maj 2003. Förslag avseende val av styrelse och revisor samt arvoden (punkt 9-11) Aktieägare som tillsammans representerar över sextio (60) procent av det totala röstetalet, har underrättat bolaget om att de föreslår följande: - att fem (5) styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter; - att omval sker av styrelseledamöterna Mikael Karlsson, Martin Gren, Nils Rydbeck och Patrik Tigerschiöld; - att nyval sker av Lars-Erik Nilsson, född 1943, verkställande direktör respektive styrelseordförande i Compaq Sweden AB 1987-2002 samt för närvarande styrelseordförande i Decuma AB, Tritech AB och Informationsförlaget Heimdahls AB samt styrelseledamot i BanqIt AB, Luvit AB, Consellar AB och Svenska IT-företagens föreningsstyrelse. - att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt belopp om 600.000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda styrelseledamöter enligt styrelsens beslut; - att, för tiden intill ordinarie bolagsstämma år 2007, omval till revisor sker av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig; - att något val av revisorssuppleant inte sker; samt - att arvode till revisor utgår enligt räkning. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 12) Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 6.821.100 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som möjligt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Axis-aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 9,9 procents utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell utspädning som kan föranledas av utnyttjande av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande ordinarie stämma, d.v.s. teckningsoptioner 1999/2004, 2000/2005, 2000/2005, 2000/2010, vilken utspädning kan uppgå till högst 3,0 procent). Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (punkt 13) Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund avseende beslut av bolagsstämman att bolagsstämman ska utse nomineringskommitté. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund avseende beslut av bolagsstämman om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. Majoritetskrav för beslut Bolagsstämmans godkännande avseende punkten 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar inför bolagsstämman Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 12 hålls tillgängligt hos bolaget under adress Emdalavägen 14 i Lund från och med den 15 april 2003 och skickas till de aktieägare som så begär. Lund i mars 2003 Styrelsen i Axis AB (publ) För mer information vänligen kontakta: Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, Axis Communications Telefon: + 46 708-90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar