Axis till O-listan i juni

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien eller Japan eller i annat land där offentliggörande, publicering eller distribution skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings-, eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

• Axis beräknas noteras vid OM Stockholmsbörsens O-lista i slutet av juni 2000 • Totalt beräknas Erbjudandet (inklusive övertilldelningsoption) uppgå till mellan 460 och 589 miljoner kronor • Prospekt är offentligt från och med idag tisdag 30 maj 2000 • Anmälningsperiod 5 - 15 juni 2000 • Kapitaltillskottet ger bättre möjligheter för fortsatt geografisk expansion och utveckling av nya produktområden För att skapa bättre förutsättningar för fortsatt expansion har styrelsen för Axis Aktiebolag (publ) ("Axis" eller "Bolaget") och dess aktieägare beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Axis genom en nyemission uppgående till mellan 400 och 513 miljoner kronor fördelat på 12 500 000 aktier. Härutöver har tre huvudaktieägare förbundit sig att på begäran av Enskilda Securities avyttra högst 1.875. 000 aktier för att täcka eventuell övertilldelning. Såväl allmänheten i Sverige som institutionella investerare i Sverige och i utlandet kommer att erbjudas att förvärva aktier. Allmänheten kan bl a förvärva aktier via SEB Internetbanken på www.seb.se. Anmälningstiden löper under perioden 5 - 15 juni 2000. Första noteringsdag beräknas bli den 27 juni 2000. Försäljningspriset bestäms genom ett anbudsförfarande och förväntas komma att fastställas inom intervallet 32 – 41 kronor. Priset i Erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 41 kronor per aktie, exklusive courtage. Förutsatt att Erbjudandet accepteras i sin helhet och övertilldelnings-optionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att uppgå till mellan 460 - 589 miljoner kronor, motsvarande en ägarandel om 20,9 procent. Nyemissionen och försäljningen är villkorade av bl a att lägst 9.375.000 aktier tecknas. - Genom fortsatt kraftfull utveckling av vår organisation och vårt produktutbud skall vi befästa och vidareutveckla den ledande ställning Axis har på de tillväxtmarknader där vi verkar. Den finansiella styrka som uppnås genom nyemissionen kombinerat med Axis inneboende styrka och förmåga att marknadsintroducera användarvänlig högteknologi ger oss goda möjligheter att skapa ett lönsamt och expansivt företag, säger verkställande direktör Peter Ragnarsson. Axis vision är att öka värdet av nätverket för alla dess användare genom att möjliggöra nätverksanslutning av "allting, var som helst och när som helst ". Axis affärsidé är att göra det enkelt och prisvärt för användaren att ansluta all typ av elektronisk utrustning till nätverk för att ge effektiv och ökad tillgång till olika tjänster, resurser och enheter. För att genomföra detta skall Axis ytterligare förstärka Bolagets världsmarknadsposition och positionera Axis som ett ledande företag i utvecklingen av lokala trådlösa nätverk. Axis skall vara ett marknadsledande företag i såväl lösningar för anslutning av periferienheter som skrivare, scanners, kameror och lagringsenheter till nätverk som i att erbjuda nya möjligheter för trådlös nätverksanslutning. Axis framtidsbild är att användare kommer att efterfråga kommunikationstjänster oberoende av nätverksmedium. Tjänsterna utnyttjar såväl data och bild som tal och ljud och kommer att vara tillgängliga både i mobila och fasta nätverk, där användaren idealiskt upplever detta som ett och samma Internet-nätverk. Detta kommer att kräva teknikleverantörer som kan hantera olika protokoll och nätverksmiljöer, men med en bas i Internet Protocol (IP)– den multiprotokoll-hantering som krävs är Axis kärnkompetens. Axis har sedan starten 1984 expanderat kraftigt och har idag drygt 500 anställda. Omsättningen har under den senaste femårsperioden ökat med i genomsnitt cirka 20 procent och uppgick för räkenskapsåret 1 maj 1999 - 30 april 2000 till knappt 700 miljoner kronor. Börsintroduktionen genomförs under ledning av Enskilda Securities. Tryckta noteringsprospekt finns tillgängligt hos Axis, Enskilda Securities och SEB:s bankkontor från och med den 5 juni 2000. Prospektet finns även tillgängligt på Enskilda Securities hemsida www.enskilda.se från och med den 5 juni 2000. Stockholm den 30 maj 2000 Axis Aktiebolag (publ) Styrelsen För information kontakta: Verkställande direktör Peter Ragnarsson, tel +46-46-270 18 00 Annika Odenlind, Cross Communikation, tel +46-8-729 11 00

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar