Bokslutskommuniké Axis AB (publ) maj - december 2000

Axis är en av världens ledande leverantörer av nätverksteknologi och pionjär inom området lokala mobila nätverk. I en framväxande marknad av intelligenta nätverk och ett allt större behov av att kunna direktansluta elektronisk utrustning har Axis genom en väl genomförd teknik- och marknadsinvestering under året uppnått en attraktiv strategisk position. Internet som drivkraft för tillväxt är mycket tydlig, inte minst för de digitala nätverkskamerorna. Axis vision är att öka värdet av nätverket för alla dess användare genom att möjliggöra nätverksanslutning av allting, var som helst och när som helst. Den 27 juni 2000 noterades Axis på OM Stockholmsbörsens O-lista. Syftet med börsintroduktionen var att ge Axis den finansiella styrka som krävs för ytterligare expansion geografiskt och på nya produktområden, samt för förvärv av företag och/eller teknik. Totalt tillfördes 446 Mkr i den nyemission som gjordes i samband med börsintroduktionen. Det influtnakapitalet har givit Axis betydligt ökad handlingskraft att genomföra utveckling av grundteknologi och produkterbjudanden. Under år 2000 har Axis etablerat divisionen Mobile Internet, tagit en tydlig position som leverantör av kompletta lösningar för lokala trådlösa nätverk och därutöver även erhållit de första intäkterna från detta verksamhetsområde. Viktiga händelser under året Nya produkter och lösningar Axis har under perioden maj-december 2000 investerat 67 Mkr för utveckling inom det nya verksamhetsområdet Mobile Internet. Koncernens totala kostnader för forskning och utveckling har uppgått till 133 Mkr. Satsningarna är ett led i Axis fjärde och hittills mest omfattande förnyelse- och utvecklingsfas som inleddes 1998. Utvecklingsarbetet drivs i enlighet med företagets grundläggande vision om nätverkskonnektivitet för all slags utrustning och kommunikation oavsett underliggande nätverksstruktur och protokoll. När den fjärde fasen fullbordas under 2001 kommer Axis att ha genomfört stora utvecklingsinvesteringar som bl a omfattar ny teknikplattform för inbyggda system baserade på Linux, integration av olicensierade radioteknologier och utveckling av kompletta lösningar för lokala trådlösa nätverk. I december 2000 demonstrerade Axis infrastrukturlösningar för mobila accessnät i San José, Hong Kong och Stockholm. Härutöver har ett stort antal nya produkter lanserats, däribland AXIS 2120 som är en ny nätverkskamera med inbyggd rörelsedetektering och hög bildhastighet. Strategiska partnerskap I kraft av Axis offensiva satsningar har ett flertal strategiska partnerskap slutits. Bland annat har samarbetet med Canon fördjupats under perioden, vilket innebär att Axis blir en av Canons största globala leverantörer av nätverkslösningar. I november inledde Cameradivisionen ett samarbete med Sony kring en gemensamt utvecklad videoserver. Ett framgångsrikt arbete med att knyta fler starka distributionskanaler till Axis har också genomförts under perioden i syfte att stärka företagets europeiska närvaro. Strukturella förändringar För att skapa en starkare försäljningsutveckling, ökad lönsamhet och positiva kassaflöden har flera strukturella förändringar genomförts under perioden. Bland annat har CD - och hårddiskservrar från den tidigare Storage-divisionen integrerats i Document-divisionen. Där har också två nya kundorienterade enheter skapats med fokus dels på basverksamheten kring utskrifts- och lagringslösningar, dels med fokus på OEM-marknaden för att bättre tillvarata Axis starka position som leverantör av nätverkslösningar till ett antal ledande skrivar- och kopiatortillverkare. Förändringarna innebär minskade kostnader och effektivare utnyttjande av marknadsföringsresurser och säljkanaler. Axis ökar också möjligheterna för tillväxt genom att lämna en produktlinjeorienterad organisation till förmån för ökad marknadsorientering. Ny styrelseledamot I samband med den ordinarie bolagsstämman den 30 augusti 2000 invaldes tekn.dr Östen Mäkitalo som ny ordinarie styrelseledamot, vilket ytterligare bekräftar Axis ambitioner inom områdena trådlös kommunikation och Mobilt Internet. Rationaliseringar inom Netch Technologies Utvecklingen i Netch Technologies AB (Netch) har påverkats negativt av en försvagad marknad för internetrelaterade tjänster kombinerat med nya satsningar inom området för mobila tjänster. Detta har medfört en operativ förlust på -57 Mkr under perioden. För att stärka bolagets kapitalbas har en nyemission på 57,6 Mkr genomförts per februari 2001. Axis har tecknat sig med totalt 36,6 Mkr vilket medför att ägarandelen i Netch uppgår till 59 procent. I syfte att uppnå lönsamhet under 2001 har ett antal åtgärder vidtagits parallellt med nyemissionen. Personalstyrkan minskar med cirka 50 procent och Netch kontor i Helsingborg stängs. Därtill renodlas verksamheten och fokus läggs på två kärnområden, e-handel och mobila lösningar. Kostnader för genomförande av åtgärdsprogrammet förväntas belasta Netch resultat första kvartalet 2001 med 30 Mkr. Ändrat räkenskapsår Vid ordinarie bolagsstämma den 30 augusti 2000 fattades beslut om att ändra räkenskapsår från det brutna året maj-april till kalenderår. Det förkortade räkenskapsåret för 2000 omfattar således 8 månader, maj-december. Omsättning Omsättningen under 8-månadersperioden uppgick till 494 Mkr vilket är en tillväxt med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För den avslutande tvåmånadersperioden november-december 2000 har en omsättningsökning på 23 procent noterats jämfört med samma period föregående år. Resultaten av Axis tredje förnyelsefas, d v s de produktområden som startades under åren 1995-1997 visar sig med allt större tydlighet. Omsättningen under 8-månadersperioden kommer till mer än hälften (55 procent) från dessa produktområden och försäljningen av Camera-produkter har nästan trefaldigats (+184 procent). Valutaeffekter har påverkat omsättningen positivt med 32 Mkr. Millennieskiftet har haft en generell och stor påverkan på hela IT-industrin och för Axis del har marknaden förändrats för de mer mogna produktsegmenten inom Document och Storage. Den ovanligt starka efterfrågan som rådde under 1999 har ersatts av en generellt sett betydligt svagare marknad för dessa produkter. Härutöver har kraftigt fallande priser på hårddiskar försämrat konkurrensförutsättningarna för Axis CD-server produkter. Ett undantag är dock OEM-marknaden som utvecklats stabilt och ökat med 33 procent under perioden. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat uppgick under åttamånadersperioden till -165 Mkr, varav FoU-kostnader utgjorde 133 Mkr. Under räkenskapsårets två sista månader uppnåddes lönsamhet i Axis verksamhet kring ThinServer-produkter, vilken omfattar Document, Storage, Camera och Technology. Strukturella åtgärder inom detta område skapar förutsättningar för fortsatt förbättrad lönsamhet. Valutaeffekter har påverkat rörelseresultatet positivt med 6 Mkr. Det negativa resultatet för räkenskapsåret är belastat med de teknik- och affärsutvecklingsinvesteringar som görs inom såväl etablerade områden som inom det nya verksamhetsområdet Mobile Internet (-67 Mkr) samt även resultatet i Netch (-57 Mkr). Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under periodens åtta månader till -114 Mkr. Nettoinvesteringarna uppgick till 38 Mkr, utöver direkt kostnadsförda investeringar inom Mobile Internet om 67 Mkr. Axis disponerar totalt 281 Mkr per 31 december 2000, varav en kassa på 196 Mkr samt icke utnyttjade bindande kreditlöften på 85 Mkr. Företaget står således starkt rustat finansiellt inför 2001. Hur de likvida medlen förändrats under räkenskapsåret framgår av tabell nedan. Eget kapital Efter nyemissionen av 12.500.000 aktier i samband med börsintroduktionen av Axis uppgick det totala antalet aktier den 31 december 2000 till 68.900.000. Efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner uppgår totalt antal aktier till 70.942.500. Nyemissionen som gjordes till 38 kronor tillförde bolaget 446 Mkr efter samtliga emissionskostnader. Koncernens soliditet uppgick per den 31 december till 62,5 procent. Investeringar Axis har investerat ytterligare 20 Mkr i det amerikanska bolaget nBand Communications, Inc. som utvecklar avancerad kretsteknologi för trådlös infrastruktur. Axis ägarandel uppgår till ca. 11 procent. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Moderbolaget har inga anställda. Omsättningen uppgick till 2 Mkr. Rörelseresultat före skatt uppgick till -141 Mkr. Utsikter för 2001 Efter en intensiv utvecklingsfas under år 2000 normaliseras utvecklingstakten under 2001 och Axis går in i en fas med inriktning på lönsamhet under året. Marknaden för lokala trådlösa nätverk bedöms av flera internationella industrianalytiker bli betydande, det är dock i dagsläget svårt att precisera när och i vilken takt marknaden kommer att utvecklas. Axisposition inför 2001 är stark med en fortsatt god potential inom Camera-området. Möjligheterna till lönsamhet förstärks såväl inom basverksamheten kring utskrifts- och lagringslösningar som i OEM-delen genom skapandet av två kundfokuserade enheter. De långsiktiga finansiella målen, såsom de uttrycktes i samband med börsintroduktionen, kvarstår oförändrade. Händelser efter verksamhetsårets slut I januari 2001 har Axis träffat en överenskommelse med Canons säljbolag i Japan för tre olika produkter med Bluetooth (TM), däribland accesspunkten AXIS 9010 och en skrivarserver. Det initiala ordervärdet är ca 4 Mkr och är den första volymordern inom Axis nya verksamhetsområden. De första leveranserna beräknas ske i april 2001. Utdelning Styrelsen föreslår att bolaget inte ska lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2000. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 23 maj 2001. Lund den 12 februari 2001 Styrelsen BLUETOOTH är ett inregistrerat varumärke som ägs av Telefon AB LM Ericsson och licensieras till Axis Communications. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, med undantag för redovisning av inkomstskatter där Redovisningsrådets rekommendation nr 9 tillämpas. Föregående år har justerats. Kommande rapporttillfällen Tremånadersrapport 20 april 2001 Sexmånadersrapport 20 augusti 2001 Niomånadersrapport 18 oktober 2001 Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk. Bokslutskommuniké maj - december 2000 Ytterligare information kan erhållas av VD Peter Ragnarsson, 046-272 18 00 eller informationschef Anne Rhenman, 0708-90 18 29. Årsredovisning för 2000 kommer att finnas på Axis hemsida, www.axis.com/corporate/investor/ Axis AB • Scheelevägen 34 223 63 Lund • www.axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar