Delårsrapport 3, 2017

För första gången under ett enskilt kvartal når Bahnhof ett rörelseresultat som överstiger 30 Mkr. På rullande basis förväntas en årsomsättning om 1 miljard kronor. Med hänsyn till goda förutsättningar, inför det sista kvartalet 2017, bibehåller Bahnhof angivna prognoser.

Omsättning: 249 Mkr
Vinst: 30 Mkr

Sammandrag av tredje kvartalet år 2017

För första gången under ett enskilt kvartal når Bahnhof ett rörelseresultat som överstiger 30 Mkr. På rullande basis förväntas en årsomsättning om 1 miljard kronor. Med hänsyn till goda förutsättningar, inför det sista kvartalet 2017, bibehåller Bahnhof angivna prognoser.

Kvartalet utmärks av särskilt god tillväxt på företagsmarknaden. Verksamheten med IT-drifttjänster fortsätter till exempel att växa mycket starkt. På relativt kort tid har vi etablerat oss som ett naturligt val även för många storföretag.

Under kvartalet har vi till exempel fått förtroende att leverera ett stort antal förbindelser, och tjänster i datahallarna till den internationella byggkoncernen NCC.

På privatsidan växte Bahnhof under det tredje kvartalet organiskt med 9552 privatkunder netto i öppna nät, vilket i förhållande till våra konkurrenter är en stark siffra för perioden. Vi fortsätter också att förena hög tillväxt med god lönsamhet.

Den finansiella situationen är god. Den sista september 2017 är likvida medel i Bahnhof 184,7 Mkr (147 Mkr). Kassaflödet för det tredje kvartalet är svagt negativt -0,5 Mkr (+16,4 Mkr). Majoriteten av våra inbetalningar sker i slutet av månaden, och eftersom brytpunkten för Q3 2017 inträffade på en helg, kom likviden istället in i nästkommande kvartal. Det totala utfallet 2017 visar ett positivt kassaflöde på 40,5 Mkr (-11,7 Mkr).

Omsättningen uppgick till: 249,2 Mkr (211,4 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 38,1 Mkr (33,6 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 30,1 Mkr (27,2 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 24,1 Mkr (20,5 Mkr)

Resultatet före skatt per aktie uppgick till: 2,8 kr (2,5 kr)

Siffror inom parentes avser tredje kvartalet 2016.

Prognos år 2017

Bahnhofs prognos för helåret 2017 är ett rörelseresultat (EBIT) på 110 miljoner kronor med en omsättning på 1 miljard kronor. Prognosen lämnar utrymme för att på ett positivt sätt överträffa förväntningarna (främst avseende EBIT).

Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge ytterligare positiva effekter.

Vision

Inom knappt fem år ska Bahnhof vara en av de stora nordeuropeiska aktörerna inom telekom. Det ska uppnås genom tekniska och affärsmässiga innovationer som utnyttjar svagheterna i etablerade affärsmodeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är inte tomma ord för oss. Bahnhof står upp för våra kunder och vi tar ställning även i kontroversiella frågor.

Bahnhof bygger egen infrastruktur men samarbetar även med andra aktörer. Vi växer i allians med andra och ser synergier med återförsäljare och partners som en naturlig del av vår affär.

Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn på tillväxt. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Företagsmarknad

Företagsaffären svarar för 124,9 Mkr av Bahnhofs omsättning under det tredje kvartalet (jämfört med 99 Mkr samma period år 2016). Företagsaffären fördelar sig mellan nät- och telefonitjänster, samt de drift- och molntjänster som utgår från någon av våra sju datahallar.

Drifttjänster

Det snabbt växande affärsområdet Drifttjänster innebär att vi tar ett helhetsansvar för våra kunders IT-tjänster. En mycket viktig konkurrensfördel är att Bahnhof kan erbjuda lösningar som i sin helhet är baserade i Sverige, och i sin helhet drivs under svensk teknisk och personell kontroll.

Alla våra tjänster bygger därmed på principen Based in Sweden. Fördelarna för kunderna är flera. Bahnhof har en egen dedikerad supportdesk för IT-drifttjänster (där vi utgår från vår etablering i Umeå).

Men som en av Sveriges största nätoperatörer, och genom vår drift av flera stora egna datacenter, kan vi också erbjuda tjänster som mer nischade aktörer inte klarar av. Bahnhof har just det större helhetsperspektiv som våra kunder efterfrågar.

Telefoni

Bahnhofs telefonilösningar för företagskunder lockar allt fler stora kunder. Vi fortsätter att fokusera helt på användarvänlighet och kundnytta, och kan erbjuda flexibla, prisvärda och pålitliga växellösningar.

Nättjänster

Bahnhof fortsätter att växa som en av Sveriges största nätleverantörer. Vi levererar idag tusentals fiberförbindelser till företagskunder i hela Sverige, och i flera fall även internationell kapacitet med länkar till kunder som angör andra europeiska länder.

Bahnhofs nät Northern Light® ansluter kontinuerligt till nya orter som i sin tur också ökar vår räckvidd till både privat- och företagsmarknaden. Det här är stommen i vår infrastruktur och det som i praktiken gör det möjligt att erbjuda tjänster med mycket hög kapacitet.

Nu går vi in i en ny fas där målet är att komma närmare kunderna med helt nya typer av tjänster till konkurrenskraftiga priser. Vi vänder oss både till dem som vill ha blixtsnabbt bredband till kontoret, och dem som önskar knyta ihop sina kontor med molntjänster och datacenter. Först ut är vår nya tjänst Big City™, som bygger på en modell där vi samarbetar nära med Skanova i storstäderna, och i Stockholm kompletterar med det nät som Stokab erbjuder.

Några nya kunder under kvartalet

KTH – Kungliga Tekniska Högskolan – har valt att teckna ett stort BRF-avtal (avseende bredband till studenter) med oss som inkluderar flera hundra lägenheter.

Bygg- och fastighetsföretaget NCC har under kvartalet valt Bahnhof både för co-location i våra datahallar, samt ett stort antal nätförbindelser till deras olika sajter.

Den globala dataspelsjätten Ubisoft utökar sina tjänster hos Bahnhof. Det handlar nu om redundanta våglängdsförbindelser mellan olika datahallar i Stockholm och Malmö. Bakgrunden till utökningen av nättjänster finns bland annat i spelprojektet Avatar (där Ubisoft öppnat en ny spelstudio i Stockholm).

Trelleborgs kommun utökar antalet förbindelser genom Bahnhof, och har nu ett stort antal adresser uppkopplade.

Även Yrkesakademin fortsätter att utöka antalet nätförbindelser hos oss.

En stor medieaktör har valt att inleda ett samarbete med Bahnhof, som vi också hoppas kommer att driva på utvecklingen av förändrade medievanor. Samarbetet innefattar redan från början bland annat nättjänster (lastbalansering).

Ett antal offentliga aktörer ser nu över sina lösningar (i efterdyningarna av Transportstyrelsen). Bahnhofs inarbetade säkerhetsprofil attraherar ett antal myndigheter som söker kraftfulla tjänster som uppfyller höga krav på säkerhet och har infrastruktur i Sverige.

Webhallen utökar sina tjänster med Bahnhofs kraftfulla CDN-tjänst (Content Delivery Network). Syftet är att avlasta webbservrar och optimera svarstiderna för att ge sina kunder den absolut bästa kundupplevelsen.

Bahnhof har av liknande skäl lanserat Express Route till bland annat AWS, för kunder som önskar förbättra nätmässig prestanda, och dessutom sänka sina kostnader.

Bahnhof är först ut med nationell spridning av CDN-tjänster! Content Delivery Network är en global lösning som ger snabbare access till webbsidor på nätet. CDN innebär i praktiken att innehållet flyttas närmare kunderna. Det uppstår inga onödiga väntetider och flaskhalsar – alla besökare får blixtsnabb access till innehållet, och servrarna blir mer motståndskraftiga mot DDOS-attacker.

Privatmarknad

Bahnhof växer under det andra kvartalet organiskt med 9552 privatkunder netto, vilket är starkt för perioden (tillväxten var 10 977 kunder samma period år 2016). Bahnhofs kundbas i öppna stadsnät utgörs därmed totalt av 272 353 hushåll.

Bahnhof tillhandahåller premiumtjänster för kunder som vill ha blixtsnabbt bredband och stabila uppkopplingar. Det nya nätet Northern Light® är därför dimensionerat för gigabitkapacitet till privathushåll.

Elementica – klimatpositiva datacenter

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare.

Elementica konstruerar och driftar datahallar, där affärsidén är att sälja överskottsvärme från datahallar till energibolag (som sedan kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp bostäder). Mer information finns på www.elementica.se (med en sökbar aktiebok).

Aktuell status i oktober 2017: Bygglovsansökan kommer att lämnas in under det fjärde kvartalet. När och om byggstart kan ske avgörs troligen under första halvåret 2018.

VD har ordet

Jag börjar med att citera ett gammalt dokument jag skrev för tio år sedan: ”Bahnhof vilar på en frihetlig värdegrund med en nyfikenhet på nya tekniska innovationer". Texten är hämtad ur vårt introduktionsmemorandum på Aktietorget den första december år 2007. Det är nu ganska precis 10 år sedan Bahnhof öppnades för investerare. Om jag minns rätt var introduktionskursen 8 kronor per aktie.

Teknisk och affärsmässig nyfikenhet är motorn i vår verksamhet. Det är det som skapar framåtrörelse. Att ständigt kunna ompröva och förändra tidigare sanningar är kärnan i allt vi gör.

IT-branschen bygger kanske mer än andra på ständig rörelse. I praktiken måste man kunna utveckla och bygga tjänster i flykten. Att bara förvalta tidigare modeller är en återvändsgränd. Inom en snar framtid kommer i stort sett alla tjänster som vi känner till att vara helt beroende av kraftfulla nätanslutningar till datahallar och molntjänster. Jag vill att Bahnhof kommer närmare kunderna. Det kommer i sin tur att kräva en annorlunda nätdesign som ligger utanför dagens traditionella telekomlandskap. Att överföra gigantiska mängder data handlar om avstånd, optik och den utrustning som sitter i varje ände av fibertrådarna.

Bahnhofs strategiska mål är att sudda ut gränsen mellan vad som är en tjänst i en datahall och vad som är en bredbandstjänst. Avsikten är att gifta ihop det bästa ur bägge världarna. Allt kommer inom kort vara en del av ett enda ekosystem.

Bygget av våglängdsnätet Northern Light®, stommen i Bahnhofs infrastruktur, var fas ett i vår framtidssatsning. Stomnätet är en förutsättning för att transportera gigantiska datamängder över stora avstånd. Vi finns på de flesta orter i Sverige och vi växlar trafik vid de stora knutpunkterna i bland annat Frankfurt, Amsterdam och London.              

Nu inleder vi fas två. Bahnhof aktiverar nu vår samlade infrastruktur i en storoffensiv, ett slags digitalt blixtkrig, som syftar till att stöpa om marknaden. Det handlar både om synen på kapacitet ur ett rent prisperspektiv, men framför allt om att kunna väva ihop tjänster i datahallarna med nätet.

Den storskaliga utrullningen sker i nära samarbete med vår strategiska partner Skanova (i Stockholm samarbetar vi även med Stokab). Offensiven inleds med att vi lanserar den nya storstadstjänsten Big City™, som också är en del av ett större ekosystem (med brandväggar, säkerhetstjänster, trådlösa nät, lagringstjänster och andra molntjänster).

Konkret erbjuder vi företag ett lite enklare insteg till nätet som helt bygger på tjänster ”on-demand”. Tjänsten Big City™, först tillgänglig i storstäderna, är enkelt uppgraderingsbar (1-10 Gbit/s) och har förstås ett mycket konkurrenskraftigt pris. Parallellt förstärker vi våra kraftfullare dedikerade premiumtjänster, som till exempel Big Pro. Bahnhofs nätplattformar knyter därmed ihop all infrastruktur även i datahallarna med en kapacitet som inom kort kan uppgå till 100 Gbit/s.

Finns det då inga hinder på vägen? Det är visserligen sant att hela Sverige snart är fibrerat. Men det har skett på ett sätt som gör att flera mindre kommuner kommer upptäcka att de sålt smöret och förlorat pengarna. Den som äger vägarna ska inte själv sälja bilar och driva egen taxirörelse som utestänger alla andra. Det hämmar konkurrensen och förhindrar utveckling av nya tjänster.

För att skapa förutsättningar för en teknisk revolution krävs på grossistnivå tillgång till passiv infrastruktur (svartfiber). Det öppnar upp för konkurrens och möjliggör nya marknadsmässiga lösningar. Det är i ändarna på fibertrådarna tekniska språng sker – inte i den fiber som ligger nedgrävd i marken.

Jag var nyligen i Bryssel och talade bland annat om detta på en konferens där EU-kommissionen var inbjuden. Målet är att uppnå en lagstiftning som bryter upp monopolliknande situationer och sätter press på nätägare. Det ska vara möjligt att på marknadsmässiga villkor handla svartfiber (det vill säga passiv infrastruktur).

Man kan som jämförelse se hur det ser ut i monopollandet Norge. De lever ännu kvar med långsamma bredbandstjänster som hör hemma i det förra århundradet, och som i konsumentledet är minst fem gånger så dyra som i Sverige.

Bahnhof lanserar nya Big City™-tjänster på bred front tillsammans med framsynta privata och offentliga aktörer som alla erbjuder passiv infrastruktur. Vi bjuder dessutom in alla stadsnät som vill vara med i den nya tekniska revolutionen.

Slutligen; vad är då en ”frihetlig värdegrund” som jag nämnde i vårt introduktionsprospekt på Aktietorget för 10 år sedan?

Bahnhof tror på kommunikationsfrihet, yttrandefrihet och rätten att prata, mejla eller kommunicera med vem man vill på det sätt som passar en, utan att vara avlyssnad mot sin vilja.

Det är en hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Det finns samhällen som valt rakt motsatt väg, och som i enskildheter kan ha varit tryggare. Men jag vill inte bo där. Chefen för östtyska Stasi lär ha sagt: ”- För att vara säker måste man veta allt”.

Nu driver svenska staten återigen en linje om massövervakning, trots att EU-domstolen förbjudit generell datalagring där det saknas brottsmisstankar.

En kraftfull och effektiv brottsbekämpning måste klara av att möta nya hot. Det i sin tur kräver att polisen har samma förhållningssätt som IT-branschen – att ständigt kunna förändra och ompröva gamla sanningar.

Det går inte att med alla medel sätta sig på bakhasorna och bli arg över att ”brevbäraren” inte vill vara polis. En modern och rättssäker brottsbekämpning måste bygga på kraftfulla riktade insatser, riktad lagring och riktad spaning där det finns allvarliga brottsmisstankar.

Politiskt är den vägen kanske svårare eftersom riktade insatser förutsätter att man då måste vara mer selektiv i var, när och hur man spanar. Men rimligen är det inte bara principiellt mer rätt, det skulle också lösa fler brott.

Jag har bråkat med olika regeringar i olika partifärg om detta i mer än femton års tid. Särskilt illa berörd blir jag när motståndarna tar till lättköpta kampanjargument som hör hemma i ren populism.

Jag har egna barn i skolåldern och anser att de förtjänar att växa upp i ett demokratiskt samhälle med en effektiv, modern och rättssäker brottsbekämpning. Låt mig då säga att vi inte vill resa tillbaka till nittonhundratalet – närmare bestämt 1984.

Täby, 2017-10-18

Jon Karlung, verkställande direktör

För fullständig rapport, se PDF på Aktietorgets eller Bahnhofs hemsida.

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera