Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Ballingslöv International AB (publ) Delårsrapport januari-september 2002 * Fortsatt positiv resultatutveckling - periodens nettoresultat ökade med 30,6 procent till 44,8 Mkr (34,3) * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 10,1 procent till 102,6 Mkr (93,2) motsvarande en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 12,0 procent (10,5) * Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten till 48,1 Mkr (4,1) * Nettoomsättningen minskade med 3,6 procent till 856,2 Mkr (888,8) * Den organiska tillväxten i Skandinavien uppgick till ca 5 procent vilket bedöms vara bättre än den generella marknadsutvecklingen * Åtgärdsprogrammet i den brittiska verksamheten börjar nu ge ökad orderingång och sänkta kostnader VD:s kommentar Ballingslöv har haft en fortsatt god utveckling i den skandinaviska verksamheten under 2002. Den organiska tillväxten uppgick här till knappt 5 procent, vilket inom det viktigaste marknadssegmentet (ROT- småhus) är bättre än den generella marknadsutvecklingen. Vi har planenligt fortsatt bygga ut vårt distributionssystem och då företrädesvis med exklusiva distributörer. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar i den skandinaviska verksamheten har förbättrats till 17,0 procent (13,5). I Storbritannien har däremot utvecklingen varit sämre än förväntat och faktureringsutvecklingen har varit negativ (-17,0 procent). Orderingången i den brittiska verksamheten ökade under hösten 2001 mer än tillgänglig produktionskapacitet, vilket medförde leveransproblem såväl i egenproduktion som hos underleverantörer under senhösten 2001 - våren 2002. Leveransproblemen har påverkat efterfrågan negativt. Ett åtgärdsprogram pågår för att förbättra leveransservicen och öka efterfrågan. Bland åtgärderna i Storbritannien märks bland annat en förstärkt marknadsorganisation och installationsverksamhet som trädde i kraft från halvårsskiftet. Vi arbetar också för att reducera antalet vitvaruleverantörer från ett tiotal till en eller två huvudleverantörer. Effekterna av åtgärdsprogrammet har nu börjat visa sig både i ökad orderingång och sänkta kostnader, varför sista kvartalet förväntas ge en positiv resultatutveckling. Samtliga bolag lanserade under perioden nya produkter som fick ett gott mottagande från marknaden. Kassaflödet har under perioden utvecklats positivt såväl i Skandinavien som i den engelska verksamheten. Koncernens lönsamhet har fortsatt utvecklats positivt och vi har nått vårt rörelsemarginalmål före goodwillavskrivningar på 12 procent. Marknadsutveckling Skandinavien Marknaden i Sverige har för ROT-segmentet varit i paritet med föregående år. Nybyggnationsmarknaden har varit något bättre än motsvarande period föregående år. Den norska marknaden har varit något svagare på såväl ROT-segmentet som nybyggnadsmarknaden. I Danmark har marknaden varit något svagare än föregående år på ROT- segmentet och i paritet med föregående år på nybyggnadsmarknaden. Storbritannien Den brittiska totalmarknaden har generellt haft en positiv utveckling. Brist på mark och långsam hantering av bygglov har dock inneburit en nedgång i produktion av privatbyggda småhus, som är vårt primära marknadssegment. Ekonomisk redovisning Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 856,2 Mkr (888,8), en minskning med 3,6 procent från motsvarande period föregående år. Valutaeffekter hade endast obetydlig inverkan. Målsättningen för årlig organisk tillväxt är minst 5% över en konjunkturcykel. Nettoomsättningen i Skandinavien uppgick till 573,8 Mkr (548,3) och i Storbritannien till 282,4 Mkr (340,5). Omsättningsutvecklingen bedöms har varit något bättre än marknadsutvecklingen i Skandinavien och sämre än marknadsutvecklingen i Storbritannien. Resultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar under perioden uppgick till 102,6 Mkr (93,2) en ökning med 10,1 procent från motsvarande period föregående år. Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar under senaste 12 månadersperioden uppgick till 12,0 procent vilket är lika med vår målsättning. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar i Skandinavien uppgick till 97,6 Mkr (74,0) och i Storbritannien till 5,0 (19,2). Resultatet före skatt under perioden uppgick till 69,6 Mkr (56,0), en ökning med 24,3 procent från motsvarande period föregående år. Nettoresultatet under perioden uppgick till 44,8 Mkr (34,3), en ökning med 30,6 procent från motsvarande period föregående år. Den positiva resultatutvecklingen är bl a hänförbar till bra kapacitetsutnyttjande i de skandinaviska fabrikerna och till sänkta kostnader genom pågående samordningsåtgärder inom koncernen. Vidare har produkt- och försäljningsmix fortsatt utvecklas gynnsamt. Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 48,1 Mkr (4,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten i Skandinavien uppgick till 36,5 Mkr (12,8) och i Storbritannien till 11,6 Mkr (-8,7). Förbättringen av kassaflödet från den löpande verksamheten berodde på förbättrat rörelseresultat och relativt bättre utveckling av rörelsekapitalet. Nettoinvesteringar och avskrivningar Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgick till 36,6 Mkr (16,5). Investeringarna avsåg främst ytbehandlingsutrustning och ny borrlinje hos Ballingslöv AB samt byggnadsinvesteringar hos Dansk Formpladeindustri A/S. De planenliga avskrivningarna uppgick till 20,6 Mkr (22,6). Planenliga avskrivningar avseende goodwill och varumärke belastade resultatet med 17,4 Mkr (17,4). Likviditet och finansiell ställning Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 61,5 Mkr, att jämföra med 29,1 Mkr vid årets början. Ökningen av likvida medel är hänförlig till förbättringar av kassaflödet från den löpande verksamheten och till den nyemission som skedde i samband med börsnoteringen. Nettoskulden uppgick vid periodens utgång till 335,3 Mkr att jämföra med 401,5 Mkr vid årets början. Nettoskulden har jämfört med 2001-09-30 minskat med 128,3 Mkr. Koncernens soliditet uppgick vid periodens utgång till 41,2 procent, jämfört med 33,6 procent vid årets början. Vår målsättning är att soliditeten skall överstiga 30 procent. Vid periodens slut uppgick tillgängligt kreditutrymme och likvida medel till 155 Mkr. Räntetäckningsgraden uppgick till 4,8 mot 3,7 vid årets början. Vår målsättning är att räntetäckningsgraden skall överstiga 4,0. Aktien Vid periodens utgång var antalet utestående aktier 10.687.358. Vid periodens utgång ägde bolaget inga egna aktier. Moderbolaget Moderbolaget bedriver ingen egen operativ verksamhet och hade därmed ingen nettoomsättning under perioden. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -5,9 Mkr (-17,9). Medarbetare Vid periodens slut hade Ballingslöv 810 anställda, en minskning med 22 personer från årets början. Medeltalet anställda uppgick under perioden till 816 (846). Framtidsutsikter Marknadsutvecklingen under resten av innevarande år bedöms som stabil och i paritet med föregående år. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. (Delårsrapport). Principerna för värdering och klassificering är oförändrade jämfört med årsredovisningen för år 2001. De rekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft 2002-01-01 har inte inneburit något byte av redovisningsprincip. Ballingslöv den 15 november 2002 Ballingslöv International AB (publ) Nils-Erik Danielsson VD och Koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 200226 februari 2003 Årsredovisning avseende verksamhetsåret 200228 mars 2003 Ordinarie bolagsstämma 16 april 2003 Ytterligare upplysningar lämnas av Nils-Erik Danielsson direkt tel 0451-46101 mobil 0708-946101 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00090/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00090/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar