Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Ballingslöv International AB (publ)

Bolagsstämma i Ballingslöv Aktieägarna i Ballingslöv International AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 16 april 2003, kl 17.00 i Ballingslöv AB: s lokaler i Ballingslöv. Före mötet ges möjlighet till fabriksvisning/produktpresentation kl 15.30. Rätt till deltagande i stämman Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 4 april 2003. dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Ballingslöv International AB (publ), att: Ingela Ekman, 281 87 Ballingslöv, eller per telefon 0451-46117, eller per fax 0451-46283, eller per e-post, ingela.ekman@ballingslov.se senast måndagen den 14 april kl 16.00. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan 9.00 och 16.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan om antalet biträden före anmälningstidens utgång. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 4 april och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum. Handlingar Årsredovisning för 2002 finns tillgänglig i slutet av mars och kommer även att finnas tillgänglig på bolagsstämman Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens redogörelse samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Fastställande av arvode till styrelsen. 11. Val av styrelse 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier. 13. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att bolagsstämman skall besluta att a) utse en nomineringskommitté, respektive b) uppdra åt styrelsen att utse en revisionskommitté. 14. Stämmans avslutande Utdelning (dagordningens punkt 8b) Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2002 fastställes till 2:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås onsdagen den 23 april 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom VPC:s försorg måndagen den 28 april 2003. Förslag till val av styrelseledamöter och arvode (dagordningens punkter 9, 10 och 11) Nomineringskommittén som utsetts inför 2003 års ordinarie bolagsstämma bestående av Fredrik Åtting, EQT Partners AB, Tor Marthin, AMF Pension samt styrelsens ordförande Lars-Åke Helgesson, representerande bolagets största aktieägare och ca 38 procent av kapital och röster, har föreslagit följande: Styrelsen och dess arvode Antalet styrelseledamöter skall vara sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Omval av styrelseledamöterna Lars-Åke Helgesson, Rainer Alfström, Svend Holst-Nielsen, Fredrik Åtting samt Nils-Erik Danielsson. Nyval av Aina Nilsson och Martin Svalstedt. Aina Nilsson är Design Director vid Volvo Lastvagnar (Volvo/Renault/Mack). Martin Svalstedt är VD i Stena Adactum och tidigare vice VD och finanschef i Capio AB. Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 750.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsen beslut. Bemyndigande (dagordningens punkt 12) Bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om ökning av Ballingslövs aktiekapital med sammanlagt högst 4.000.000 kronor genom emission av högst 2.000.000 nya aktier. Sådana nyemissioner skall ske på marknadsmässiga villkor och kan ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med bestämmelse om apport, för att Ballingslöv skall kunna genomföra strategiska förvärv av bolag eller rörelser och därvid kunna betala hela eller del av köpeskillingen med Ballingslövs aktier. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag (dagordningens punkt 13) a) Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att en nomineringskommitté utses av bolagsstämman. Kommittén skall bestå av från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. I kommittén föreslås ingå en representant för de mindre aktieägarna. Ett antal större aktieägare, representerande ca 38 % av kapital och röster i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och istället kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå så, att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. b) Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté, vilken föreslås vara en beredande underkommitté till styrelsen. Revisorer Bolagsstämman år 2000 utsåg revisionsbolaget PriceWaterhouse Coopers AB, med huvudansvarig revisor Åke Christiansson, till bolagets revisor intill bolagsstämman 2004 samt beslöt att arvode skall utgå enligt räkning. Välkomna Ballingslöv i mars 2003 Styrelsen Ballingslöv International AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00210/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar