Kommuniké från bolagsstämma den 16 april 2003

Kommuniké från bolagsstämma den 16 april 2003 Utdelning 2:50 SEK per aktie Bolagsstämman fastställde utdelning för räkenskapsåret 2002 till 2:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes onsdagen den 23 april 2003. Utbetalning beräknas ske genom VPC AB måndagen den 28 april 2003. Styrelse och arvode Till styrelseledamöter omvaldes Lars-Åke Helgesson, Rainer Alfström, Svend Holst-Nielsen, Fredrik Åtting och Nils-Erik Danielsson samt nyvaldes Aina Nilsson och Martin Svalstedt. Aina Nilsson, född 1953. Design Director vid Volvo Lastvagnar (Volvo/Renault/Mack). Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Volvo Construction Equipment, Imego Institute of Microelectronics, Swedish Industrial Design Foundation och Volvo Advisory Board on Architecture and Design Martin Svalstedt, född 1963. Verkställande direktör i Stena Adactum Bolagsstämman fastställde att arvodet till styrelsen utgår med totalt 750.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsen beslut. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Lars-Åke Helgesson till ordförande i Ballingslöv International AB. Bemyndigande Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om ökning av Ballingslövs aktiekapital med sammanlagt högst 4.000.000 kronor genom emission av högst 2.000.000 nya aktier. Sådana nyemissioner skall ske på marknadsmässiga villkor och kan ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med bestämmelse om apport, för att Ballingslöv skall kunna genomföra strategiska förvärv av bolag eller rörelser och därvid kunna betala hela eller del av köpeskillingen med Ballingslövs aktier. Nomineringskommitté Bolagsstämman beslutade att nomineringsprocessen skall tillgå så, att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Ballingslöv den 16 april 2003 Ballingslöv International AB (publ) Styrelsen För ytterligare information Styrelseordförande VD och koncernchef Lars-Åke Helgesson Nils-Erik Danielsson Mobil: 0705-86 10 12 Mobil: 0708-946101 Tel: 08-678 84 08 Tel: 0451-461 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030416BIT01680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030416BIT01680/wkr0002.pdf

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar