• news.cision.com/
  • BANCO/
  • Det Naturliga Stegets analys klar: Hennes & Mauritz platsar i Banco Svensk Miljöfond

Det Naturliga Stegets analys klar: Hennes & Mauritz platsar i Banco Svensk Miljöfond

Report this content

Det Naturliga Stegets analys klar: Hennes & Mauritz platsar i Banco Svensk Miljöfond Idag presenteras Banco Svensk Miljöfonds topplista, där svenska börsnoterade företag har utvärderats utifrån ekologiska och sociala hållbarhetskriterier. Hennes & Mauritz är en nykomling på listan. Topplistan är ett samarbete mellan Banco och Det Naturliga Steget. -Hennes & Mauritz har insett att hållbarhetsfrågor och företagets ansvar i samhället är strategiska frågor för verksamheten och branschen. Företaget gör nu en satsning på dessa områden och har bland annat inlett en rad pilotprojekt för att förbättra arbetsvillkor i tillverkningen bland leverantörer i Asien, säger Helene Lindman, miljöanalytiker på Det Naturliga Steget och ansvarig för analysen. -Vi har ofta fått beröm för vårt sociala ansvarstagande, men har sällan blivit uppmärksammade för det arbete vi lägger ner på miljöområdet. Därför känns det extra roligt att vi nu är ett av företagen på Banco Svensk Miljöfonds topplista. Vi har under många år haft starkt fokus på att minska användandet av miljö- och hälsofarliga kemikalier i våra produkter, och vi arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan av vår verksamhet säger Ingrid Schullström, chef för miljö och socialt ansvar på H&M. Företagen på Stockholmsbörsens A- och O-listor har utvärderats och det är de goda exemplen som kommer med på listan. Topplistan innehåller 43 företag, som utgör investeringsunderlag för Banco Svensk Miljöfond. Syftet med analysen är att identifiera företag som kan bli vinnare i en utveckling mot ett hållbart samhälle, och även att inspirera andra företag att engagera sig i hållbarhetsfrågor. En generell trend bland företagen i år är dock att miljöarbetet har avmattats. Samtidigt blir konsumenterna mer miljömedvetna och engagemanget för miljöfrågor ökar i samhället. Välkommen att närvara vid informationsmöte kl 15.00, då bl.a. Ingrid Schullström, miljöansvarig hos H&M, berättar om företagets miljöarbete. Bilaga 1: Banco Svensk Miljöfonds topplista 2003 + program informationsmöte Bilaga 2: Det Naturliga Stegets analysmodell Banco, grundat 1975, är marknadsledande inom etiskt och ideellt fondsparande. Banco erbjuder professionell förvaltning för traditionellt fondsparande, premiepensionssparande, individuellt pensionssparande samt fondkapitalförsäkringar. Förvaltat kapital uppgår totalt till ca 10 miljarder kronor fördelat på 175 000 kunder. Banco är en del av Alfred Berg Asset Management, som ägs av ABN AMRO Bank. Det Naturliga Steget är en NGO och strategikonsult med inriktning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. DNS ger råd, analyserar och arbetar med kompetensutveckling i alla branscher som vill utveckla sin verksamhet i hållbar riktning. Det Naturliga Steget grundades 1989 i Sverige av forskaren och cancerläkaren Karl-Henrik Robèrt. Idag är Det Naturliga Steget en internationell organisation med kontor i Sverige, England, USA, Australien, Japan, Sydafrika, Israel, Nya Zeeland och Kanada. För ytterligare information kontakta Eva Reimers, Helene Lindman, informationsansvarig miljöanalytiker DNS Banco 070-423 53 54 0708 -829 728 eva.reimers@banco.se helene.lindman@detnaturli gasteget.se Bilaga 1 Presentation av listan tisdagen den 10 december kl 15.00-16.30 Plats: Banco/Alfred Berg, Birger Jarlsgatan 7, Stockholm Moderator: Magnus Huss, generalsekreterare för Det Naturliga Steget Program 15:00 Välkomna! Vi bjuder på kaffe och lussebullar. 15:10 Anders Malmborg, Vd för Banco, hälsar välkommen 15:20 Magnus Huss, Generalsekreterare för Det Naturliga Steget, presenterar årets trender bland börsbolagen. 15:35 Helene Lindman, miljöanalytiker, presenterar den analysmodell som utgör grunden för urvalet till Svensk Miljöfond. 15:50 Ingrid Schullström, miljö/socialt ansvar hos H&M, berättar om koncernens strategier för hållbarhet. 16:10 Pär Wessman, projektledare för Kv. Holmen i Hammarby Sjöstad, berättar om det arbete som gav första pris i Stockholms Stads miljötävling för byggande. Banco Svensk Miljöfonds Topplista 2003 ABB Verkstadsindustri Allgon Verkstadsindustri AstraZeneca Läkemedel Borås Textil Wäfverier Castellum Fastigheter Elanders Tryck & Kontorsv. Electrolux Verkstadsindustri Ericsson Verkstadsindustri Europolitan Tjänsteföretag Vodaphone Finnveden Verkstadsindustri Frontec IT FöreningsSparb Bank anken Graninge Kraft Hennes & Beklädnadsindustri Mauritz ny Holmen Skogsindustri Hufvudstaden Fastigheter Intellecta Tryck och kontorsv Jabo Skogsindustri JM Fastighet & Bygg Karlshamns Kemi Lindex Handel Mandamus Fastighet & Bygg Munters Verkstadsindustr NCC Fastighet & Bygg Nefab Verkstadsindustri Nokia Verkstadsindustri Peab Bygg & anläggning Profilgruppen Verkstadsindustri Rörvik Timber Råvaror SAPA Verkstadsindustri SCA Skogsindustri Scandiaconsult Verkstadsindustri Scania Verkstadsindustri Semcon Tekniskkonsult Senea Tjänsteföretag Skanska Fastighet & Bygg SKF Verkstadsindustri Stora Enso Skogsindustri Strålfors Tryck & kontorsv Sweco Tekniskkonsult Telia IT WM-Data IT Volvo Verkstadsindustri Ångpanneföreni Tekniska ngen konsult Bilaga 2 Banco Svensk Miljöfonds analysmodell Första gången Banco Svensk Miljöfonds Topplista presenterades var 1994. Det Naturliga Stegets analys baseras på alla företag som är noterade på Stockholms Fondbörs A- och O-listor. Av de drygt 300 företag som analyseras, väljs de främsta ut. Företagen utgör sedan investeringsunderlag för Banco Svensk Miljöfond, en aktiefond som förvaltas av Banco. Topplistan presenteras utan inbördes rangordning. Syftet med analysen är att identifiera de företag som i nuläget har goda förutsättningar att bli framgångsrika på framtidens marknad, och därmed kan förväntas bli relativa vinnare i en utveckling mot ett hållbart samhälle, där miljöpåverkan, resursanvändning och social hållbarhet blir allt mer avgörande variabler. Modellen är unik eftersom den belönar förändring mot hållbarhet och värderar denna högre än det tillfälliga miljötillståndet i företaget. Banco Svensk Miljöfond har bidragit till att aktualisera hållbarhetsfrågorna som en strategisk frågeställning inom företagen och hos aktörerna på de finansiella marknaderna. En viktig målsättning med aktiefonden Banco Svensk Miljöfond är att man som sparare i fonden ska veta att fonden enbart investerar i företag som både ligger väl positionerade i ett miljö- och resursperspektiv och dessutom har goda förutsättningar för en gynnsam kursutveckling. Som teoretisk grund till analysmodellen används Kompassen, en metodik för strategisk planering, utvecklad av Det Naturliga Steget. Utgångspunkten är den vetenskapligt publicerade systemsyn som utarbetats inom Det Naturliga Steget och som baseras på konsensusdokument från olika forskargrupper. Analysen bygger på enkätsvar, interna dokument, företagsintervjuer, mediabevakning samt officiell information om svenska börsföretag. I ett inledande skede görs en bedömning av företagets affärsidé och produkters/tjänsters förutsättningar att öka tempot i omställningen till ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. En översiktlig analys görs av företagens verksamhet och de företag som bedöms som intressanta går vidare till en djupanalys. Under denna inledande fas gallras även företag ut, vars affärsidé eller strategi helt går emot syftet med fonden. Exempel på sådan verksamhet är till exempel framställning av långlivade naturfrämmande ämnen, eller företag med ett tungt beroende av farliga metaller - utan plan på förändring. Därefter analyseras de återstående företagen. Ett 60-tal parametrar bedöms och poängsätts. Vissa parametrar är relativa, andra absoluta och bedömningsgrunden för dessa skärps från år till år. Analysmodellen är indelad i två fokusområden; Faktor 1: Kapacitet & Strategiskt tänkande och Faktor 2: Resursberoende, Produkter & Tjänster. Under Faktor 1 är det företagets strategiska arbete och förmåga att hantera hållbarhetsfrågorna som analyseras i syfte att utröna vilka förutsättningar företaget har att flytta fram sina positioner på en allt mer resurseffektiv marknad. Under Faktor 2 kartläggs verksamheten i nuläget och hur företaget förändrar sitt resursberoende i hållbar riktning. Det strategiska hållbarhetstänkandet är en central del i analysen. Avsikten är att bedöma i vilken utsträckning företagen har förstått morgondagens spelregler och lyckats konkretisera dessa till långsiktiga strategier. Den företagsledning som inser miljö- och resursaspekterna har helt nya möjligheter att flytta fram sina positioner på morgondagens resurseffektiva, högteknologiska och socialt hållbara marknad. Banco Svensk Miljöfond skiljer sig från andra miljöfonder på flera sätt. Man kan tala om tre typer av miljöfonder som alla fyller sin funktion och kompletterar varandra: den första gruppen investerar uteslutande i miljöteknikföretag över hela världen. En andra grupp kan i stort sett investera i vilka aktier som helst, men delar ut miljöpriser eller motsvarande. Tredje och senaste kategorin miljöfonder - som Banco Svensk Miljöfond förefaller vara det första svenska exemplet på - investerar i de företag som bedöms ha bäst förutsättningar på framtidens miljöanpassade och resurseffektiva marknad. Kursutveckling Svensk Miljöfonds utveckling har sedan starten 1994 jämförts med Affärsvärldens Generalindex (AFGX) och SIX portfolio index. För mer information om fonden och utvecklingen - se www.banco.se eller kontakta fondförvaltaren Johan Lindström, Banco. Avkastning: Sedan starten i september 1994 har fonden ökat med 93 % medan jämförelseindex ökat med 48,8 % under samma period. Hittills i år har andelsvärdet minskat med 29,6 % medan index minskat med 28,5 % (2002- 12-06). Fondens största innehav per 020930: AstraZeneca 10 %, Ericsson 6,8%, Electrolux 5,9%, Europolitan 5,9% och Sapa 5,1%. Strategi: Den aktuella strategin i fonden är en viss övervikt i tillväxtaktier, främst inom teknologi, och i vissa cykliska aktier, främst inom verkstadsindustri. Fonden har en undervikt i läkemedelsbolag och banker. Fonden placerar för närvarande i ca 25 av de totalt 43 bolagen på listan. Fondvolym: 52 Mkr ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/10/20021210BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/10/20021210BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar