Botniabanans parter...

Botniabanans parter håller isär rollerna Just nu pågår en debatt där det bland annat påstås att Botniabanan AB försöker ta över myndighetsfunktionen från Banverket och till och med hemlighålla vissa förhållanden. - Detta är naturligtvis inte korrekt, säger Botniabanan AB:s VD Lennart Westberg. Botniabanan är en 19 mil lång ny järnväg som ska byggas från Nyland till Umeå. Enligt avtalet mellan staten och de berörda kommunerna ska Banverket planera banan och ansvara för tillståndsfrågor. Ett aktiebolag, Botniabanan AB, ska projektera, finansiera och bygga banan. Bolaget ägs till 91 procent av staten. - Vi vill poängtera att uppdelningen av arbetsuppgifterna fullföljs av bägge parterna. Men eftersom projektet är stort med flera olika avsnitt, arbetar de båda organisationerna i nära samarbete, vilket är nödvändigt för effektiviteten, säger Lennart Westberg och Bo Bylund, generaldirektör i Banverket. Budgeten för projektet är 8,2 miljarder kronor i 1997 års penningvärde, som uppräknas med så kallat byggkostnadsindex. Enligt de ursprungliga planerna ska banan stå färdig 2006. En komplicerad tillåtlighetsprövning gör emellertid att banan blir minst två år försenad. Förseningen gör att kostnaderna ökar. Höga miljökrav samt att broar och tunnlar beräknas bli längre leder också till att projektet riskerar att bli dyrare. Därför sker nu en total genomgång av kostnaderna för att kunna hålla den budgetram som riksdagen lagt fast. - I alla järnvägsprojekt sker ständigt en genomgång för att hålla kostnaderna inom budgetens ram. Miljökrav och estetiska krav måste alltid vägas mot ekonomiska realiteter. Botniabanan skiljer sig inte i det avseendet från andra projekt. En fullständig genomgång av projektet ska vara färdig till mars 2001, säger Bo Bylund. information: Bo Bylund GD Banverket 070-581 82 40 Lennart Westberg VD Botniabanan AB 070-579 49 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00860/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar