Järnvägens utbyggnad försenas kraftigt

Report this content

Järnvägens utbyggnad försenas kraftigt Ytterligare kraftiga förseningar av järnvägsprojekt och ändrad strategi för Banverket. Det är konsekvenserna av budgetpropositionen för Banverkets del. Den ram som nu är lagd, försenar utbyggnaden av järnvägen som plane- rades i stomnätsplanen från 1998. Regeringen antog i början av 1998 den konkreta stomnätsplanen för järnvägens utbyggnad, som Banverket också inriktat sitt arbete på. Anslagstilldelningen under de första åren har dock inte svarat upp mot stomnätsplanens innehåll. I budgetpropositionen har Banverket nu fått besked om penninganslag för 2001 och ramar för 2002 och 2003. Slutsatsen av detta är att planerade investeringar för cirka 7 miljarder kronor inte kommer att kunna genomföras till slutet av 2002. Banverket måste nu anpassa sin verksamhet efter detta, vilket kommer att få stora konsekvenser för att kunna fullfölja stomnätsplanen. Det betyder också att utrymmet att starta nya projekt under de kommande tre åren är mycket begränsat. Som ansvarig sektorsmyndighet har Banverket ett stort ansvar för utvecklingen inom järnvägssektornsektorn. Viktiga delar i detta ansvar är att underhålla det befintliga järnvägsnätet och att genomföra investeringarna i statens stomnätsplan och i de regionala länsplanerna. Utvecklingen inom järnvägssektorn är för närvarande mycket positiv. Persontrafiken ökar kraftigt, förra året med sju procent. Även godstran- sporterna ser ut att ta bättre fart. Första halvåret i år ökade de med sju procent. Allmän information om Banverket: www.banverket.se På hemsidan finns också bilagorna nedan att ladda ner, samt en kortversion av stomnätsplanen. Diagram som visar anslagsutvecklingen 2. Berörda projekt 3. Den fullständiga skrivelsen till Kommunerna Information: Magnus Bengtsson, chef för sektion nyanläggningar, tfn. 070 - 724 54 71 Björn Svanberg, Chef för sektion vidmakthållande, Tfn. 070 - 544 56 22 Anders Sörman, pressansvarig Tfn. 070 - 724 59 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001012BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001012BIT00480/bit0002.pdf

Dokument & länkar