Säkrare järnvägskorsningar räddar 20 liv per år

Säkrare järnvägskorsningar räddar 20 liv per år Järnvägen är ett av de säkraste transportslagen för passagerare. Dödsolyckor är mycket ovanliga. Inte heller under år 2000 dödades någon passagerare i en järnvägs-olycka. Även plankorsningsolyckorna fortsätter att minska. Olyckorna vid plankorsningar mellan väg och järnväg minskar kontinuerligt. Variationerna är stora mellan olika år, men sett över en längre period minskar olyckorna. Sedan 1988 har plankorsnings-olyckorna minskat från cirka 100 per år till cirka 30. Detta innebär att cirka 20 människoliv sparas årligen jämfört med för tio år sedan. - Järnvägen omfattas av nollvisionen, att ingen person ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Vi har kommit mycket långt i det arbetet, säger Banverkets trafiksäkerhetschef Hans Ring. Banverket har sedan många år ett program för att successivt minska riskerna vid plankorsningar mellan väg och järnväg. Under år 2000 har ett 40-tal planskilda korsningar byggts färdigt, de flesta på nyöppnade delar på Västkustbanan. Omkring 250 vägar utan skydd har kunnat stängas och vägtrafiken har därmed kunnat ledas om till säkrare passager. - Vi arbetar systematiskt och värderar riskerna utifrån till exempel trafikflöden, siktförhållanden och hastighet, säger Hans Ring. Men Banverket kan inte ensamt minska riskerna. Därför är samverkan viktig. I Plankorsningsdelegationen samverkar Banverket med Vägverket, Svenska Kommunförbundet och Järnvägsinspek-tionen om framtida åtgärder. Ett exempel är ett nytt avtal om drift- och underhåll i plankorsningar. - Säkerheten på järnvägen är hög, men eftersom det fortfarande sker ett antal olyckor och tillbud varje år, arbetar vi vidare till exempel genom fortsatta åtgärder i plankorsningar och närmare samverkan med trafikföretagen. Banverket har också utökat samarbetet med Räddningsverket om säkerheten för transporter av farligt gods på järnväg och många andra frågor om järnvägssäkerhet. Allt detta arbete syftar till att järnvägen ska bibehålla sin tätposition, säger Hans Ring. Allmän information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00210/bit0001.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar