Skadade sliprar

Banverket drabbat av byggfusk På hösten 1999 upptäckte Banverket onormalt skadade betongsliprar vid besiktning av järnvägen. Sedan dess har Banverket säkerställt att trafiksäkerheten inte påverkas samt utrett orsaken till skadorna. Utredningen visar att skadorna beror på fel i tillverkningen. Som Banverket tidigare berättat, har en omfattande utredning gjorts för att hitta orsaken till att sliprarna skadats. Utredningen har visat att skadorna beror på ett fel i tillverkningen, med för hög temperatur vid härdningen. Alla andra tänkbara orsaker har Banverket, tillsammans med fristående experter, kunnat avvisa. Felet gör att sliprarna vittrar sönder efter en period av cirka 5-10 år. Samtliga felaktiga sliprar är tillverkade av AB Strängbetong, främst under perioden 1992- 1996. Under denna period har Strängbetong levererat cirka 3,2 miljoner sliprar till Banverket. Hittills har drygt 300 000 felaktiga sliprar hittats, men antalet kan vara större än så. Utredningsarbetet har omfattat en grundlig besiktning och genomgång av en mängd litteratur i ämnet. Besiktningen har utförts av specialutbildad personal. De felaktiga sliprarna är geografiskt spridda över hela landet. Att byta de skadade sliprarna är förenat med höga kostnader. Banverket har därför i dag i ett brev till Näringsdepartementet begärt ett tilläggsanslag för 2001 på 450 miljoner kronor. Denna siffra är en preliminär bedömning, som kan komma att justeras när ytterligare utredningar är färdiga. Säkerheten kommer att klaras För att även fortsättningsvis säkerställa trafiksäkerheten på spåren, kommer Banverket att: * fortsätta besiktningsarbetet, * slutföra en utredning om skadade sliprars hållfasthet (klar juni 2001), * ta fram effektivare metoder för att byta skadade sliprar samt successivt byta sliprarna. När de pågående utredningarna är klara, kan Banverket säga om slipersbytena kommer medföra trafikstörningar eller ej. Först därefter går det också att ha en klarare uppfattning om de totala kostnaderna för bytena. En juridisk prövning av frågan har startat. Banverkets uppfattning är dock att Strängbetong är fullt ut ansvarigt för de felaktiga sliprarna. För mer information: Karin Rosander, informationsdirektör 070-724 55 60 Rune Lindberg, teknikchef 0243-44 56 00 Björn Paulsson, chef Bansystem 0243-44 56 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00210/bit0001.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar