Stora förändringar inom Banverket Produktion

Stora förändringar inom Banverket Produktion Banverket Produktion inleder inom kort förhandlingar med personalorganisationerna. Anledningen är att verksamheten måste förändras. Detta beror främst på minskade arbetsvolymer och krav på effektiviseringar. Banverket Produktion måste anpassa sin verksamhet till ändrade förutsättningar. Det handlar om minskade anslag som ger lägre arbetsvolymer, krav på ökad effektivitet och att på ett mer flexibelt sätt möta variationer i efterfrågan. Banverket Produktion måste också förbereda sig på den ökade konkurrensen från det privata näringslivet. Banverket Produktion kommer tydligare att fokusera på underhåll och felavhjälpning inom el-, signal- och televerksamhet samt inom kvalificerade banarbeten. Bedömningen är att omkring 600 medarbetare, främst inom traditionellt banarbete, riskerar att bli övertaliga. Alla produktionsdistrikt, utom det nordligaste, beräknas vara berörda. Banverket har sedan en tid tillbaka ett åtgärdspaket som stöd för övertalig personal. Ambitionen är att samtliga som lämnar Banverket ska ha en plan som leder till ett nytt arbete utanför organisationen. Andra alternativ kan vara studier eller stöd för att starta egen verksamhet. Det går i dag inte att svara på vilka enskilda orter som kommer att påverkas, eftersom de förhandlingar som nu inleds bland annat ska fastställa det framtida personalbehovet på respektive ort. Banverket Produktion är en resultatenhet i Banverket vars verksamhet är inriktad på drift och underhåll samt nybyggnation av spåranläggningar. Organisationen har fem produktionsdistrikt och cirka 3 500 anställda. I Banverket finns totalt cirka 6 500 anställda. Allmän information om Banverket: www.banverket.se Information: Claes Sandgren, chef Banverket Produktion, tel. 0243- 44 62 01 Conny Jonsson, informationschef Banverket Produktion, tel. 0243 - 44 62 04 mobil. 070 - 591 42 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01010/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar