Bästa kvartalsresultatet hittills

Andra kvartalet 2015 blev det resultatmässigt bästa kvartalet hittills för Beijer Almakoncernen. 

VD kommenterar
Andra kvartalet 2015 blev det resultatmässigt bästa kvartalet hittills för Beijer Almakoncernen. Resultat efter finansnetto uppgick till 125 Mkr, vilket var 9 Mkr högre än motsvarande period föregående år. Resultatet och rörelsemarginalen påverkades positivt av valutakurseffekter, men även av betydande förändringar i produktmixen jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 13,9 procent (13,4).

Faktureringen ökade med 6 procent under kvartalet. Rensat för förvärv och påverkan av valutakurser sjönk dock faktureringen med 3 procent. Mönstret från tidigare kvartal håller i sig. Konjunkturberoende verksamheter är relativt stabila och försäljningen av telekomprodukter utvecklas svagt. Däremot visar Lesjöfors chassifjäderverksamhet och Habias försäljning till kärnkraftkunder hög tillväxt.

Kassaflödet efter investeringar har påverkats positivt av minskat rörelsekapital i Lesjöfors och Habia och uppgick under kvartalet till 89 Mkr (78). Nettoskulden var 402 Mkr (255) vid utgången av kvartalet.

Lesjöfors fakturering ökade 21 procent under kvartalet. Justerat för förvärv och valutakurseffekter var tillväxten 9 procent. Hela tillväxten kom från Chassifjäderverksamheten där försäljningen ökade med 26 procent rensat för påverkan av valutakurser. Från årets början är ökningstakten 14 procent. Efter en tillfällig nedgång 2014 har försäljningen under 2015 nått rekordnivåer. Försäljningen är säsongsberoende och högsäsongen passerades under andra kvartalet, men efterfrågan förväntas fortsatt överträffa fjolårets nivåer under tredje kvartalet.

Försäljningen av Industrifjädrar ökade med 1 procent justerat för förvärv och valutakurseffekter. Alla regioner visade i stort sett stabila faktureringsnivåer jämfört med föregående år. Orderingången har dock varit lägre än faktureringen inom industrifjädersegmentet de senaste tre månaderna.

Rörelseresultatet för Lesjöforskoncernen uppgick till 113 Mkr jämfört med 88 Mkr motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen påverkades positivt av den högre försäljningen av chassifjädrar.

Habias fakturering sjönk 14 procent andra kvartalet. Justerat för valutakurseffekter var nedgången 23 procent. Den kraftiga nedgången beror på att telekomförsäljningen i år varit svagare än föregående år. Jämförelsetalen föregående år var dessutom rekordhöga. Orderingången indikerar en förbättrad efterfrågan kommande månader. Produktionen av telekomprodukter har nu avslutats i Sverige och produktionsutrustningen flyttas till Kina. När flytten är genomförd kommer den totala produktionskapaciteten att öka något jämfört med tidigare samtidigt som produktionskostnaderna sjunker.

Faktureringen inom övriga produktområden var i nivå med föregående år justerat för valutakurser. Däremot ökade orderingången. Ökningen i orderingången beror på att Habia erhållit ett antal order från kärnkraftkunder under kvartalet. Dessa order kommer att innebära hög produktionsbeläggning och fakturering under kommande kvartal.

Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (22). Rörelsemarginalen blev också något lägre än föregående år. Lönsamhetsförsämringen berodde på den lägre försäljningen av telekomprodukter.

Beijer Techs fakturering sjönk med 7 procent under andra kvartalet. Nedgången kom från affärsområdet Industri medan Flödesteknik hade något högre fakturering än föregående år. Inom industrisegmentet är det framför allt verksamheter inriktade mot offshore och gjuterier som haft en svagare utveckling. Rörelseresultatet uppgick till 7 Mkr jämfört med 14 Mkr motsvarande kvartal 2014. Även rörelsemarginalen försämrades under perioden.

Staffan Andersson tillträdde som vd för Beijer Tech i april. Under de senaste månaderna har ett antal organisatoriska förändringar initierats och genomförts i bolaget. Bland annat har en ny CFO anställts.

Utsikter
Vi ser en fortsatt stabil eller något svagare utveckling inom de generella industrisegmenten. Detta uppvägs dock av en stark efterfrågan inom Chassifjädrar i Lesjöfors och Kärnkraft i Habia. Dessa trender väntas fortsätta under hösten. Dessutom förväntar vi oss en förbättrad efterfrågan från Habias telekomkunder under kommande månader.

Bertil Persson
vd och koncernchef

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Prenumerera

Dokument & länkar