Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 för Beijer Alma AB (publ). * Resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, MSEK 110,1 (75,7) * Vinst per aktie SEK 19,06 (13,30) * Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet MSEK 35,6 (19,8) * Utdelningen föreslås höjd till SEK 8,00 (7,00) per aktie * Företrädesrättsemission om cirka MSEK 120 * Split med relationen 2:1 * Förvärv av Elimag Industri AB slutfört KONCERNEN Fjärde kvartalet var det bästa för koncernen någonsin vad avser såväl fakturering som resultat. Den totala faktureringen uppgick till MSEK 321 (244), en ökning med 32 procent. För jämförbara enheter var ökningen 22 procent. Resultat efter finansnetto uppgick till MSEK 35,6 (19,8), d v s en ökning med 80 procent. Detta gav en vinst per aktie uppgående till SEK 6,14 (3,43). Även orderingången utvecklades starkt och uppgick under kvartalet till MSEK 307 (245), en ökning med 25 procent. För jämförbara enheter var ökningen 16 procent. Den starka faktureringstillväxten möjliggjordes av successivt högre kapacitet, främst som en effekt av den höga investeringstakten i Habia. För helåret ökade orderingången med 19 procent till MSEK 1 232. För jämförbara enheter var ökningen 22 procent. Vid utgången av året var orderstocken MSEK 256 (164). Faktureringen uppgick till MSEK 1 133 (1 031), en ökning med 10 procent. För jämförbara enheter var ökningen 12 procent. Andelen utlandsfakturering uppgick till 64 (53) procent. Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 45 procent mot föregående och blev MSEK 110,1 (75,7). Därutöver redovisas jämförelsestörande poster om netto MSEK 9,6 (13,0). Häri ingår nuvärdesberäknad SPP-återbäring, reavinst vid försäljning av Rånäsverksamheten samt avtalspensioneringskostnader. Vinsten per aktie efter schablonskatt, exklusive jämförelsestörande poster, var SEK 19,06 (13,30). Soliditeten var 42,1 procent (48,9). Rörelsemarginalen ökade till 11,4 procent (8,6). Anläggningsinvesteringar, exklusive företagsförvärv och försäljningar men inklusive leasing, var MSEK 114 (70). Därutöver beräknas beslutade men ännu ej genomförda investeringar i Habias utbyggda produktionsanläggning, som tas i drift under februari 2001, uppgå till cirka MSEK 24. Likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till MSEK 218 (191). DOTTERBOLAGEN HABIA CABLE AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Produktion sker i Söderfors och i Hamburg. Under fjärde kvartalet ökade orderingången med 84 procent till MSEK 129 (70). Exklusive det tyska dotterbolaget Isotec, som förvärvades under första kvartalet 2000, var ökningen 40 procent. Faktureringen uppgick till MSEK 132 (83), en ökning med 60 procent. För jämförbara enheter var faktureringsökningen 28 procent. Resultatet var MSEK 20,3 (14,9). Rörelsemarginalen under kvartalet var 16,6 (19,0) procent. Under tredje kvartalet beslutades om stora kapacitetsinvesteringar för att möta den höga efterfrågan på telekomprodukter. Totalt sett ökar de beslutade investeringarna kapaciteten för telekomprodukter nära nog tre gånger jämfört med läget vid årets början. Under oktober färdigställdes den första etappen i kapacitetsutbyggnaden och påverkade därmed produktionen positivt under fjärde kvartalet. Den andra etappen löper enligt ursprunglig plan och tas i drift under februari 2001. För att möta bemanningsbehovet under februari 2001, har ett stort antal personer anställts under hösten 2000, för vilka utbildnings- och inskolningskostnader belastat fjärde kvartalet. Under oktober startades dessutom produktion i Kina. Affärsläget ser fortsatt mycket gynnsamt ut, framförallt inom telekomsektorn. Orderstocken är stor och orderingången är fortsatt hög. Dessutom indikerar de stora telekomkundernas prognoser en fortsatt stark tillväxt under 2001. För helåret ökade Habias orderingång med 74 procent till MSEK 483 (278). Exklusive den tyska kabeltillverkaren Isotec Kabel GmbH som förvärvades i april, ökade orderingången med 31 procent. Orderstocken har under året vuxit från MSEK 53 till MSEK 147. Under 2000 var Habias fakturering MSEK 400 (278), en ökning med 44 procent. För jämförbara enheter var ökningen 19 procent. Telekomsektorns andel svarade för 54 procent mot 32 procent under 1999. Resultatet efter finansnetto blev MSEK 43,1 (32,2) exklusive jämförelsestörande poster. Rörelsemarginalen var 12,6 procent (12,5). LESJöFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar, chassifjädrar och banddetaljer. Bolaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Under fjärde kvartalet ökade orderingången till MSEK 154 (136), en ökning med 14 procent. För jämförbara enheter var ökningen 9 procent. Faktureringen ökade till MSEK 166 (139), en ökning med 20 procent. För jäm förbara enheter var ökningen 15 procent. Resultat efter finansnetto var MSEK 14,2 (6,6). Rörelsemarginalen var 9,6 (5,4) procent. Under perioden förvärvades den danska fjäder- och komponenttillverkaren Buck Jeppesen A/S. Förvärvet stärker tekniknivån i Lesjöfors befintliga danska dotterbolag och tillför kunder inom tillväxtområden och då speciellt telekom. Efter periodens utgång har Lesjöfors avyttrat finstansverksamheten inom Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo. Försäljningen minskar koncernens exponering mot den konjunkturkänsliga fordonssektorn. För helåret ökade Lesjöfors orderingång med 18 procent till MSEK 661 (562). För jämförbara enheter var ökningen 15 procent. Orderstocken hade vid årets slut sjunkit något till MSEK 103 (107). Faktureringen var MSEK 646 (556), en ökning med 16 procent. För jämförbara enheter var ökningen 13 procent. Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, var MSEK 72,7 (50,3). Rörelsemarginalen var 12,4 procent (10,4). Industrifjädrar svarade för 33 procent av faktureringen. Motsvarande siffra för Chassifjädrar var 21 procent. Banddetaljer svarade för 46 procent av faktureringen. Telekomkunder svarade för 17 procent av den totala faktureringen. Det är framförallt inom affärsområdet Banddetaljer som denna kundkategori finns. På grund av lageruppbyggnad hos vissa stora telekomkunder, har orderingången inom affärsområde Banddetaljer minskat under januari 2001. Denna nedgång bedöms vara tillfällig och påverkar i första hand första kvartalets fakturering och resultat negativt. AB STAFSJö BRUK (www.stafsjo.com) tillverkar skjutspjällsventiler som säljs globalt till processindustrin. Under fjärde kvartalet var orderingången MSEK 24 (22), faktureringen MSEK 24 (22) och resultat efter finansnetto MSEK 1,5 (0,9). Under kvartalet förvärvades den tyska generalagenten Firma Kurt Trapp. Förvärvet avser att stärka närvaron på den viktiga tyska marknaden. För helåret var Stafsjös orderingång MSEK 82 (80). Faktureringen var MSEK 81 (81). Stafsjös resultat efter finansnetto var MSEK 3,1 (1,6). FAKTURERING OCH RESULTAT PER BOLAG FAKTURERING MSEK Helår Helår 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 2000 1999 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Habia Cable 399,5 277,8 131, 96,9 103, 67,5 82,6 61,9 77,5 55,8 9 2 Lesjöfors 645,9 556,3 165, 148, 167, 164, 138, 124, 147, 145, 9 7 1 2 7 7 2 7 Stafsjö Bruk 81,3 81,3 24,0 18,7 19,6 19,0 21,8 17,2 24,0 18,3 Moderbolag och koncerngemensamt 5,8 7,2 -0,8 3,9 1,0 1,7 1,1 3,1 1,1 1,9 Koncernen 1 922,6 321, 268, 290, 252, 244, 206, 249, 221, 132,5 0 2 9 4 2 9 8 7 Sålda bolag G & L Beijer - 61,0 - - - - - 13,6 21,5 25,9 (sålt per 990831) Bierregaard (sålt - 47,4 - - - - 0,1 0,2 19,4 27,7 per 990531) Totalt 1 1 321, 268, 290, 252, 244, 220, 290, 275, 132,5 031,0 0 2 9 4 3 7 7 3 RESULTAT EFTER FINANSNETTO MSEK Helå Helå 2000 200 2000 200 1999 1999 1999 1999 r r 0 0 2000 1999 kv 4 kv kv 2 kv kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 3 1 Habia Cable 43,1 32,2 20,3 10, 11,7 0,7 14,9 7,1 10,0 0,2 4 Lesjöfors 72,7 50,4 14,2 20, 19,0 19, 6,6 13,3 16,1 14,4 2 3 Stafsjö Bruk 3,1 1,6 1,5 1,0 0,2 0,4 0,9 -0,2 1,3 -0,4 Moderbolag och koncerngemensamt -8,8 - -0,4 0,4 -5,6 - -2,6 -2,7 -4,4 -2,0 11,7 3,2 Koncernen 110, 72,5 35,6 32, 25,3 17, 19,8 17,5 23,0 12,2 1 0 2 Jämförelsestörande 9,6 13,0 0,1 9,5 - - 5,3 - 7,7 - poster Sålda bolag G & L Beijer (sålt per - 1,5 - - - - - 0,4 0,2 0,9 990831) Bierregaard (sålt per - 1,7 - - - - 0,2 0,2 0,3 1,0 990531) Totalt 119, 88,7 35,7 41, 25,3 17, 25,3 18,1 31,2 14,1 7 5 2 FÖRVÄRV AV ELIMAG INDUSTRI AB Som ett led i arbetet att inrikta koncernen mot områden med hög tillväxtpotential och då speciellt infrastruktur för mobil telekom, tecknade Beijer Alma under december en avsiktsförklaring avseende förvärv av Elimag Industri AB. Förvärvet har slutförts. Elimagkoncernen består av två verksamheter; Elimag Göteborg, som är en av Sveriges ledande aktörer inom höghastighetsbearbetning i aluminium med kunder inom telekom, rymd och försvar samt Elimag Stockholm, som bedriver kontraktstillverkning inom huvudsakligen medicinteknik. Elimag kommer att utgöra en självständig koncern vid sidan av Habia, Lesjöfors och Stafsjö och bildar tillsammans med dessa en bas för fortsatt tillväxt genom investeringar och kompletterande företagsförvärv. Elimagkoncernens fakturering uppgick 2000 pro forma till MSEK 180. Resultat efter finansnetto men före omstruktureringskostnader uppgick pro forma till MSEK 4,0. Omstruktureringskostnader uppgick till MSEK 9,0. För 2001 förväntas en betydande resultatförbättring. Förvärvet finansieras genom en apportemission av 470 000 aktier av serie B i Beijer Alma riktad till ägarna av Elimag Industri AB. STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning uppgående till SEK 8 (7) per aktie. VDS KOMMENTAR Efter ett starkt fjärde kvartal kan vi konstatera att 2000 blev det resultatmässigt bästa året någonsin för Beijer Almakoncernen. Denna utveckling har möjliggjorts genom ett omfattande investeringsprogram under året och en fokusering på områden med hög tillväxt. En viktig faktor har varit den ökande andelen försäljning till kunder inom telekomsektorn. Inom detta område har vi framförallt investerat i kapacitet för att leverera komponenter till infrastrukturutbyggnaden. Detta fokus kommer att förstärkas ytterligare med förvärvet av Elimag Industri AB. Även här ser vi stora möjligheter till fortsatt expansion genom kapacitetsinvesteringar och kompletterande företagsförvärv. Elimags inriktning på produktion med avancerad NC-teknik stärker den utveckling mot verksamheter med god teknikhöjd som vi önskar satsa på inom Beijer Alma. Habia presterade nästan halva årets resultat under fjärde kvartalet då de investeringar som beslutades tidigare under året började ge effekt i form av högre produktionskapacitet. Faktureringen var den högsta någonsin och börjar nu komma ikapp orderingången. Fortfarande har man dock en orderstock som täcker nära tre månaders produktion. Med den orderingång som vi ser idag kombinerat med prognoser från större kunder, kommer kapa citeten för telekomprodukter att ytterligare behöva ökas under 2001. Första kvartalet 2001 kommer att bli ett fortsatt starkt kvartal och prognosen för helåret indikerar en betydande ökning av fakturering och resultat. Andelen försäljning av telekomprodukter förväntas öka från 54 procent till minst 60 procent under året. Lesjöfors har också presterat ett rekordresultat för 2000 varav en betydande del härrör från affärsområdena Industrifjäder och Chassifjäder. Detta ger en god stabilitet till den snabbväxande banddetaljverksamheten, där telekomkomponenter svarar för en relativt stor andel av försäljningen. Totalt svarade telekomkunder för 17 procent av Lesjöfors försäljning under 2000. Under framför allt första kvartalet 2001 kommer lageruppbyggnad hos större telekomkunder att påverka fakturering och resultat negativt inom affärsområde Banddetaljer. Denna effekt förväntas vara tillfällig och prog noser från kunderna indikerar en uppgång i leveranserna när lagernivåerna justerats. Stafsjö har, trots en svag marknad för bolagets produkter, lyckats förbättra resultatet jämfört med föregående år. Detta är effekten av ett systematiskt arbete med att sänka bolagets produktionskostnader. Produktiviteten har höjts och komponentförsörjningen har förändrats mot nya leverantörer i länder med lägre kostnadsläge. Under 2001 kommer bolaget att börja se effekterna av ett breddat produktprogram, som ger ett mer komplett erbjudande till kunderna och möjliggör försäljning till nya kundgrupper. Sammantaget bedömer jag förutsättningarna som goda för fortsatt tillväxt för koncernen som helhet under 2001. Bolagsstämmoärenden NYEMISSION MED FöRETRäDESRäTT FöR NUVARANDE AKTIEäGARE Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets nuvarande aktieägare. Emissionen är villkorad av att den godkänns av ordinarie bolagsstämma i Beijer Alma den 28 mars 2001. Avsikten är att inbringa cirka MSEK 120 genom nyemissionen. De som på avstämningsdagen den 2 april 2001 är registrerade som aktieägare i Beijer Alma äger rätt att för varje femtal gamla aktier teckna en ny aktie i bolaget till en emissionskurs om SEK 130. Varje femtal gamla aktier av serie A ger rätt att teckna en ny aktie av serie A och varje femtal gamla aktier av serie B ger rätt att teckna en ny aktie av serie B. Baserat på nuvarande antal aktier i Beijer Alma före konvertering av utestående konvertibla skuldebrev, samt med beaktande av de B-aktier som tillkommer i samband med förvärvet av Elimag, ökar vid full teckning antalet aktier i Beijer Alma som en följd av nyemissionen med 898 730, varav 111 000 aktier av serie A och 787 730 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i bolaget skulle därefter uppgå till 5 392 380. Om samtliga konvertibla skuldebrev konverteras till aktier före den 15 mars 2001, d v s den sista dag då konvertering måste vara verkställd för att få deltaga i nyemissionen, ökar vid full teckning antalet aktier i Beijer Alma som en följd av nyemissionen med högst 941 018, varav högst 111 000 aktier av serie A och högst 830 018 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i bolaget skulle därefter uppgå till högst 5 646 108. BAKGRUND OCH MOTIV TILL NYEMISSION Beijer Alma har under senare år genomgått en renodling, från att ha varit ett konglomerat till en renodlad industrikoncern. Under 2000 bestod koncernen huvudsakligen av verkstadsbolagen Habia Cable AB, Lesjöfors AB och AB Stafsjö Bruk. I slutet av året tecknades en avsiktsförklaring om förvärv av Elimag Industri AB. Efter förvärvet består koncernen av fyra självständiga dotterbolag. Med förvärvet av Elimag får koncernen en allt tydligare fokusering mot komponentleverantörer med huvudsaklig inriktning mot infrastruktur för mobil telekom. Satsningen på tillväxtområden innebär att det ställs nya och större krav på koncernen. För att bli ledande aktörer inom respektive verksamhetsområden, måste en hög tekniknivå upprätthållas. Det gäller dessutom att möta marknadens krav på kapacitetsuppbyggnad. Expansionen innebär även ett ökat behov av rörelsekapital. Tid är en kritisk variabel. Att tillräckligt snabbt kunna öka kapaciteten och tillgodose höga kompetenskrav är avgörande för att bli en ledande aktör. Härutöver är globaliseringstrenden tydlig. För att Beijer Almas bolag i framtiden skall kunna uppnå och behålla en ledande position som underleverantörer till de stora systemtillverkarna, krävs lokal produktion i de regioner där dessa har betydande tillverkning. Under 2000 etablerade Habia produktion i Kina. Övriga bolag i koncernen kommer sannolikt att följa denna trend och etablera produktion i, för kunderna, viktiga regioner. Kundernas ökade krav på underleverantörerna vad gäller teknikhöjd, kapacitetstillväxt och lokal närvaro förväntas leda till strukturförändringar i underleverantörsledet. Marknaden kommer sannolikt att konsolideras mot färre, men större aktörer. Beijer Alma har för avsikt att, genom investeringar och kompletterande företagsförvärv, aktivt utveckla sina dotterbolag till internationellt framgångsrika företag med god teknikhöjd och försäljningsvolym. Föreliggande nyemission ger Beijer Alma en stark balansräkning vilket skapar handlingsutrymme och ökar bolagets möjligheter att genomföra offensiva investeringar och förvärv. TIDPLAN FöR NYEMISSION Onsdag 28 Ordinarie bolagsstämma i Beijer Alma mars Onsdag 28 Sista dag för handel i aktien med rätt att deltaga i mars nyemissionen Måndag 2 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen april Onsdag 4 Prospekt offentliggörs april Måndag 9 Anmälningsperiod samt handel med teckningsrätter inleds april Tisdag 24 Sista dag för handel med teckningsrätter april Fredag 27 Anmälningsperiod slutar april Alfred Berg Fondkommission AB är rådgivare till Beijer Alma i transaktionen. PERSONALOPTIONER Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om emission av skuldebrev om nominellt SEK 1 000 förenat med 100 000 avskiljbara optionsrätter (före föreslagen split), riktad till ett helägt dotterbolag. Optionsrätterna skall under perioden 1 maj 2001 - 30 november 2005 medföra rätt att teckna nya B-aktier i Beijer Alma till en teckningskurs motsvarande 105 procent av den genomsnittliga sista betalkursen för aktien på OM Stockholmsbörsens O-lista under perioden 29 mars - 4 april 2001. Optionsrätterna skall av dotterbolaget användas som underliggande instrument för ett så kallat personaloptionsprogram som gör det möjligt för ett begränsat antal ledande befattningshavare inom koncernen att på sikt bli delägare i bolaget. Avsikten är att öka dessa personers engagemang och motivation samt att ge en tydlig drivkraft att skapa värde för bolagets aktieägare. SPLIT Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en split med relationen 2:1, att verkställas efter det att företrädesrättsemissionen avslutats. Aktiens nominella belopp kommer därefter att uppgå till 12,50 kronor. BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om emission - med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - av högst 1 000 000 nya B-aktier (efter föreslagen split) eller av konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 1 000 000 nya B-aktier (efter föreslagen split), dock ej medförande aktiekapitalökning om mer än sammanlagt SEK 12 500 000. Bemyndigandet avser att underlätta företagsförvärv. Uppsala den 14 februari 2001 BEIJER ALMA AB (publ) Styrelsen Eventuella frågor besvaras av: Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50 Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00850/bit0001.DOC Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00850/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar