Kvartalsrapport Beijer Alma ab (publ) januari - september 2000

Report this content

KVARTALSRAPPORT BEIJER ALMA AB (publ) JANUARI - SEPTEMBER 2000 Beijer Alma (www.beijer-alma.se) är en internationellt verksam industrigrupp med branschledande teknologibolag som har god tillväxtpotential. KONCERNEN Under perioden januari-september har efterfrågan varit fortsatt stark. Orderingången ökade med 32 procent till MSEK 925 för jämförbara enheter. Per den 30 september var orderstocken MSEK 265 (144). Trots omfattande kapacitetsutbyggnad är leveransförmågan ännu inte i nivå med orderingången. Faktureringen uppgick till MSEK 811,5 vilket för jämförbara enheter var en ökning med 20 procent. Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, var MSEK 74,5 (55,7). Därutöver redovisas jämförelsestörande intäkter om netto MSEK 9,5 (7,7). Här ingår bland annat nuvärdesberäknad SPP-återbäring. Vinsten per aktie efter schablonskatt, exklusive jämförelsestörande poster, var SEK 12,92 (9,87). Soliditeten var 42,6 procent (49,9). Rörelsemarginalen ökade till 11,0 procent (8,3). Under tredje kvartalet ökade orderingången i jämförbara enheter med 46 procent till MSEK 307 (210). Faktureringen ökade med 30 procent till MSEK 268 (207) och resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster ökade med 83 procent till MSEK 32,0 (17,5). Vinsten per aktie var SEK 5,53 (3,25) Anläggningsinvesteringarna uppgick under perioden januari-september till MSEK 60 (58). Likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter var MSEK 192 (186). DOTTERBOLAGEN HABIA CABLE AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Produktion sker i Söderfors och i Hamburg. Under perioden januari-september ökade Habias orderingång med 70 procent till MSEK 354. Exklusive den tyska kabeltillverkaren Isotec Kabel GmbH som förvärvades i april, ökade orderingången med 43 procent. Efterfrågan är fortsatt stark från samtliga kundkategorier men framför allt från telekomsektorn. Orderstocken har under årets första nio månader vuxit från MSEK 53 till MSEK 153. Det starka orderläget har inneburit att produktionskapaciteten inte räckt till. Beslut har därför tagits om ett omfattande investerings- program. Totalt beräknas Habia under året investera MSEK 90 framför allt i ökad kapacitet för telekomrelaterade produkter. Produktionskapaciteten ökas successivt. I februari 2001, när utbyggnaden förväntas vara avslutad, beräknas kapaciteten för telekomprodukter vara i det närmaste tredubblad jämfört med i början av år 2000. Under niomånadersperioden var Habias fakturering MSEK 267,6 (195,2). Telekomindustrins andel svarade för 52 procent mot 31 procent under 1999. Resultatet efter finansnetto blev MSEK 22,8 (17,3). Rörelsemarginalen var 10,6 procent (9,7). Isotec utvecklas enligt planerna och bidrar, efter förvärvskostnader, positivt till resultatet. I september beslutades om etablering av en lokal produktionsanläggning i den kinesiska provinsen Jiangsu för att förbättra servicen till den asiatiska marknaden. Tillverkningen beräknas starta under oktober månad. Under tredje kvartalet ökade orderingången med 100 procent till MSEK 134 (67). Exklusive Isotec var ökningen 55 procent. Faktureringen uppgick till MSEK 97 (62) och resultatet var MSEK 10,4 (7,1). Rörelsemarginalen under kvartalet var 13,3 procent. LESJÖFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar och banddetaljer. Bolaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Under perioden januari-september ökade Lesjöfors orderingång med 19 procent till MSEK 507. Därutöver har viktiga ramavtal träffats inom telekomsektorn där orderingång och leveranser beräknas starta först i slutet av detta år. Orderstocken var per den 30 september MSEK 108 (88). Faktureringen var MSEK 480,0 (417,6). Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, var MSEK 58,5 (43,8). Rörelsemarginalen var 13,4 procent (11,9). För tredje kvartalet ökade orderingången till MSEK 152 (134). Faktureringen ökade till MSEK 149 (125) och resultat efter finansnetto var MSEK 20,2 (13,3). Rörelsemarginalen var 14,9 procent. Under perioden har Lesjöfors avyttrat verksamheten i Rånäs då den inte ingick i kärnverksamheten. Försäljningen gav en mindre realisationsvinst som redovisas bland jämförelsestörande poster. AB STAFSJÖ BRUK (www.stafsjo.com) tillverkar skjutspjällsventiler som säljs globalt till processindustrin. Under perioden januari-september var Stafsjös orderingång MSEK 57,1 (59,6). Faktureringen var MSEK 57,3 (59,5). Stafsjös resultat efter finansnetto var MSEK 1,6 (0,7). För tredje kvartalet var orderingången MSEK 18,5 (16,5), faktureringen MSEK 18,7 (17,2) och resultat efter finansnetto MSEK 1,0 (-0,2). Under september lanserades ett helt nytt sortiment av vatten- och avloppsventiler. Leverans av dessa produkter kommer att påbörjas under fjärde kvartalet i år. FAKTURERING OCH RESULTAT PER BOLAG Fakturering MSEK 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Habia Cable 96,9103,2 67,5 82,6 61,9 77,5 55,8 Lesjöfors 148,7167,1164,2138,7124,7147,2145,7 Stafsjö Bruk 18,7 19,6 19,0 21,8 17,2 24,0 18,3 Moderbolag och koncerngemensamt 3,9 1,0 1,7 1,1 3,1 1,1 1,9 Koncernen 268,2290,9252,4244,2206,9249,8221,7 Sålda bolag G & L Beijer (sålt per 990831) - - - - 13,621,5 25,9 Bierregaard (sålt per 990531) - - - 0,1 0,219,4 27,7 Totalt 268,2290,9252,4244,3220,7290,7275,3 Resultat efter finansnetto MSEK 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Habia Cable 10,4 11,7 0,7 14,9 7,1 10,0 0,2 Lesjöfors 20,2 19,0 19,3 6,6 13,3 16,1 14,4 Stafsjö Bruk 1,0 0,2 0,4 0,9 -0,2 1,3 -0,4 Moderbolag och koncerngemensamt 0,4 -5,6 -3,2 -2,6 -2,7 -4,4 -2,0 Koncernen 32,0 25,3 17,2 19,8 17,5 23,0 12,2 Jämförelsestörande poster 9,5 - - 5,3 - 7,7 - Sålda bolag G & L Beijer (sålt per 990831) - - - - 0,4 0,2 0,9 Bierregaard (sålt per 990531) - - - 0,2 0,2 0,3 1,0 Totalt 41,5 25,3 17,2 25,3 18,1 31,2 14,1 VDs KOMMENTAR - Beijer Alma uppvisade under tredje kvartalet det bästa kvartalsresultatet i bolagets historia. Resultatet var 83 procent högre än motsvarande period föregående år. Detta är resultatet av den tillväxt som vi sett i fakturering såväl i Habia som i Lesjöfors under året och en följd av vår strategiska fokusering mot tydliga tillväxtområden och då speciellt telekomsektorn. Samtidigt är det också ett tecken på styrkan och kompetensen hos våra medarbetare som förmår att både utveckla och producera internationellt attraktiva kvalitetsprodukter trots ett högt uppdrivet tempo ute i våra bolag. I Habia är fortfarande orderingången väsentligt högre än faktureringen vilket innebär en kraftig ökning av orderstocken. Idag har bolaget tre till fyra månaders produktion i orderstock med långa leveranstider som följd. De beslutade investeringarna löser detta problem. Den första utbyggnadsfasen, som slutfördes i september i år, medför nästan dubbla leveranskapaciteten för telekomrelaterade produkter under fjärde kvartalet jämfört med inledningen av året. Den andra utbyggnadsfasen planeras vara färdigställd under första kvartalet år 2001. Vi lägger därmed grunden för att hantera en väsentligt högre försäljningsvolym under nästa år jämfört med i år. Även bolagets satsning på en lokal produktionsanläggning i Kina kommer att medverka till detta. I Lesjöfors ser vi under årets första nio månader en faktureringsökning inom alla affärsområden. Den högsta organiska tillväxten märks inom området Banddetaljer. Förklaringen är den höga andelen försäljning till telekomindustrin. Här har Lesjöfors under perioden deltagit i ett antal utvecklingsprojekt vilka förväntas leda till ytterligare ökade volymer under nästa år. Telekomsektorn kommer därför sannolikt att svara för en ökande andel av Lesjöforskoncernens fakturering. Även affärsområdena Industri- och Chassifjädrar visar god tillväxt och bra lönsamhet. Stafsjö Bruk upplever effekterna av den svaga investeringskonjunkturen i pappers- och massaindustrin. Trots detta har man lyckats uppnå ett positivt resultat genom en framgångsrik anpassning av kostnadsnivån. Nya produkter kommer att ge positiva effekter under nästa år. Jag förväntar mig en fortsatt stark utveckling av koncernen under fjärde kvartalet, vilket ger oss ett bra utgångsläge inför nästa verksamhetsår. Vi kommer att ha fortsatt tydligt fokus på tillväxt, främst genom etablerade kundsegment men också genom möjlighet till företagsförvärv som förstärker tillväxten. Uppsala den 25 oktober 2000 BEIJER ALMA AB (publ) Bertil Persson Verkställande direktör Denna rapport har, till skillnad från halvårsrapporten, inte granskats av bolagets revisorer. Eventuella frågor besvaras av: Bertil Persson, verkställande direktör, tel. 08-506 427 50 Jan Blomén, ekonomichef, tel. 018-15 71 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00050/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar