Kvartalsrapport januari - mars 2003

Kvartalsrapport januari - mars 2003 för Beijer Alma AB (publ) · Faktureringen var 271,1 Mkr (287,8) · Orderingången var 295,9 Mkr (317,5) · Resultatet efter finansnetto var -3,5 Mkr (3,1) · Kassaflödet var 14,5 Mkr (7,6) KONCERNEN Under första kvartalet var efterfrågan fortsatt svag. Faktureringen var 271,1 Mkr (287,8), en minskning med 6 procent. Faktureringen till telekomsektorn minskade och motsvarade 13,9 procent (17,3) av kvartalets fakturering. Orderingången minskade med 7 procent till 295,9 Mkr (317,5). Orderstocken var 180,4 Mkr (188,0). Resultatet efter finansnetto var -3,5 Mkr (3,1). Resultatet per aktie efter schablonskatt var -0,24 kr (0,25). Rörelsemarginalen uppgick under kvartalet till 1,1 procent (3,3). Investeringarna var 3,2 Mkr (10,1). Likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkkrediter, var 278,8 Mkr (205,8). Soliditeten var 38,8 procent (40,4). Utdelning om 9,0 Mkr har utbetalats under perioden. Kassaflödet efter investeringar var 14,5 Mkr (7,6). Antalet anställda var 899 personer (944) vid periodens utgång. DOTTERBOLAGEN LESJöFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialprodu-cerade industrifjädrar, tråd och banddetaljer. Bolaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors bedriver tillverkning i Sverige, Danmark och Finland. Under perioden fakturerade Lesjöfors 139,7 Mkr (143,0), en minskning med 2 procent. Orderingången ökade med 2 procent till 146,6 Mkr (143,3). Resultatet var 12,2 Mkr (14,0) och rörelsemarginalen uppgick till 9,7 procent (11,0). Inom affärsområdena Industri- och Chassifjädrar var faktureringen på fjolårets nivå med fortsatt god, om än något lägre, lönsamhet. Inom affärsområde Banddetaljer minskade försäljningen medan resultatet förbättrades. Affärsområdet redovisar fortfarande förlust. Under andra kvartalet startar utleveranserna av flera nya produkter inom affärsområde Banddetaljer. HABIA CABLE AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Forskning och utveckling bedrivs i Sverige medan produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina. Faktureringen var 90,0 Mkr (95,9), en minskning med 6 procent. Orderingången uppgick till 106,7 Mkr (116,8) en minskning med 9 procent. Resultatet efter finansnetto var -8,6 Mkr (-1,0) och rörelsemargi-nalen -7,0 procent (1,8). Habia gick in i året med en låg orderstock vilket ledde till en svag fakturering under kvartalet. Orderstocken har från denna mycket låga nivå successivt förbättrats. En ökad prispress har dock försämrat marginalerna. ELIMAG AB (www.elimag.se) bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium till kunder inom telekom, försvar och annan högteknologisk industri. Elimags fakturering var 18,5 Mkr (28,9), en minskning med 38 procent. Orderingången minskade med 48 procent till 16,7 Mkr (32,3). Resultatet var -2,5 Mkr (-1,2). Efterfrågan har varit mycket svag, särskilt från telekomsektorn. Bolaget har en betydligt lägre kostnadsmassa jämfört med föregående år. AB STAFSJö BRUK (www.stafsjo.com) utvecklar, tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler för processindustrin. Bolaget är internationellt verksamt med egna försäljningskontor i Tyskland och Kina samt ett nätverk av försäljningsagenter i cirka 30 länder. Faktureringen var 22,9 Mkr (19,7), en ökning med 16 procent. Orderingången ökade med 4 procent till 25,8 Mkr (24,9). Resultatet var 0,9 Mkr (-0,5). Eventuella frågor besvaras av: Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer- alma.se Nästa rapporttillfälle: Halvårsrapport den 8 augusti 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar