Kvartalsrapport januari - september 2002

Report this content

Kvartalsrapport januari - september 2002 för Beijer Alma AB (publ) Fortsatt svag efterfrågan. Resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, var 7,2 Mkr (11,2). Anläggningsvärden och goodwill hänförliga till Elimag, skrivs ned med 99,9 Mkr. Operativt kassaflöde var 83,6 Mkr (-96,9). KONCERNEN Nettoomsättning och resultat Perioden har präglats av svag orderingång och fakturering. Efterfrågan från kunder inom telekomsektorn är fortsatt mycket låg och från övriga kundsegment är orderingång och fakturering nu svagare än före sommaren. För perioden januari - september uppgick nettoomsättningen till 846,7 Mkr (1 008,1). I jämförbara enheter var minskningen 10 procent. Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster enligt nedan, var 7,2 Mkr (11,2). Vinsten per aktie efter schablonskatt var 0,64 kr (0,95). Under tredje kvartalet var nettoomsättningen 262,1 Mkr (298,7), en minskning med 12 procent. I jämförbara enheter var minskningen 8 procent. Resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, var 0,9 Mkr (5,5). Under perioden januari - september var investeringarna 14,7 Mkr (133,6) och avskrivningarna 73,3 Mkr (65,6). Efter genomförda nedskrivningar var soliditeten 39,1 procent (39,7). Likvida medel, inklusive ej utnyttjade krediter, var 252,4 Mkr (218,7). Operativt cash flow uppgick till 83,6 Mkr (-96,9) och räntebärande nettoskulder har minskat med 84 Mkr till 495 Mkr. Nedskrivningar och strukturåtgärder Elimag AB förvärvades i början av 2001 som ett led i Beijer Almas strävan att inrikta verksamheten mot tekniskt krävande kunder med god tillväxtpotential. Vid köpet var hälften av Elimags försäljning till telekomsektorn och anläggningarna byggdes ut för att möta kundernas kapacitetskrav. Den kraftiga efterfrågenedgången inom telekom har inte kunnat kompenseras med försäljning till andra kundgrupper trots att säljarbetet har intensifierats. Anpassningar av kostnaderna har gjorts löpande till den svaga marknaden. Under tredje kvartalet har efterfrågan från telekomsektorn ytterligare försvagats och kunderna indikerar för närvarande oförändrat låga framtida volymer. Vid rådande efterfrågan går det inte att få balans i Elimag med enbart fortsatta nedskärningar av personalkostnader och andra omkostnader. Den stora överkapaciteten i maskinell utrustning innebär att det krävs en anpassning av maskinvärdena för att nå lönsamhet. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att skriva ned anläggningstillgångar avseende Elimag med 94,9 Mkr till 58 Mkr och reservera 5 Mkr för fortsatta kostnadsneddragningar. Av nedskrivningarna avser 42,8 Mkr kvarvarande goodwill från förvärvet och 52,1 Mkr maskinvärden i Elimag. Ovanstående nedskrivningar har ingen effekt på kassaflödet och den framtida årliga positiva resultateffekten är cirka 20 Mkr. DOTTERBOLAGEN LESJöFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar, chassifjädrar och banddetaljer i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. För perioden januari - september uppgick faktureringen till 420,1 Mkr (427,6) en minskning med 2 procent. Resultatet efter finansnetto var 38,3 Mkr (25,1). Orderingången ökade med 5 procent till 422,0 Mkr (401,7). Under tredje kvartalet ökade Lesjöfors fakturering med 2 procent till 130,0 Mkr (128,0). Resultatet efter finansnetto var 10,1 Mkr (9,2). Orderingången minskade med 4 procent till 122,4 Mkr (127,1). Rörelsemarginalen var 8,9 procent (9,1). Lesjöfors verksamhet bedrivs i tre affärsområden; Industrifjädrar, Chassifjädrar och Banddetaljer. Industrifjädrar har minskat faktureringen med 3 procent med oförändrad god lönsamhet. Chassifjädrar har ökat faktureringen med 26 procent med förbättrad rörelsemarginal. Banddetaljer, med försäljning till bland andra telekomsektorn, har minskat faktureringen med 16 procent. Resultatet har förbättrats men affärsområdet redovisar fortfarande förlust. HABIA CABLE AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina. För perioden januari - september var faktureringen 300,3 Mkr (355,9), och resultatet efter finansnetto 0,1 Mkr (14,0). Orderingången uppgick till 322,4 Mkr (335,5), en minskning med 4 procent. Under tredje kvartalet fakturerades 97,4 Mkr (105,4), en minskning med 8 procent. Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-0,5). Orderingången ökade med 2 procent till 95,7 Mkr (93,7). Rörelsemarginalen var 2,3 procent (3,1). Habia Cable har cirka 30 procent av sin försäljning till telekomsektorn. Den svaga telekommarknaden påverkar faktureringen negativt trots att Habias marknadsandelar ökar. Försäljningen till övriga kundgrupper är ungefär i nivå med föregående år med en viss försvagning under tredje kvartalet. ELIMAG AB (www.elimag.se) bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium till bland annat telekom-, försvars- och rymdindustrin. För perioden januari - september var faktureringen 64,2 Mkr (88,7) och resultatet efter finansnetto -10,3 Mkr (2,8). Orderingången minskade med 11 procent till 68,7 Mkr (77,0). Under tredje kvartalet fakturerades 15,4 Mkr (24,9) och resultatet uppgick till -3,4 Mkr (-0,6). Orderingången var 15,7 Mkr (14,6). Den sedan tidigare svaga efterfrågan från telekomsektorn har ytterligare försämrats. Med anledning av denna marknadssituation har bolaget en stor överkapacitet i maskinell utrustning som inte kan beläggas. Beslut har därför tagits om att skriva ned bokförda maskinvärden med 52,1 Mkr. AB STAFSJö BRUK (www.stafsjo.com) tillverkar skjutspjällsventiler som säljs globalt till processindustrin. För perioden januari - september var faktureringen 61,7 Mkr (68,1) och resultatet efter finansnetto -2,9 Mkr (2,9). Orderingången var 65,0 Mkr (66,8). Under tredje kvartalet fakturerade bolaget 19,3 Mkr (25,9) medan resultatet efter finansnetto uppgick till -1,0 Mkr (2,7). Orderingången var 20,4 Mkr (22,5). Stafsjös efterfrågesituation är fortsatt svag på grund av låga investeringar i skogsindustrin. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00900/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00900/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar