Kvartalsrapport januari - september 2003

Kvartalsrapport januari - september 2003 för Beijer Alma AB (publ) Förbättrad efterfrågan under tredje kvartalet * Orderingången under tredje kvartalet ökade med 19 procent * Resultat efter finansnetto tredje kvartalet var 10,1 Mkr (0,9) * Nettoomsättningen januari - september var 842,3 Mkr (846,7) * Resultatet efter skatt januari - september var 0,2 Mkr (-81,4) * Resultatet per aktie efter verklig skatt januari - september var 0,08 kr (-8,37) * Kassaflödet januari-september var 44,1 Mkr (83,6) KONCERNEN Den förbättring av efterfrågan som inleddes under årets andra kvartal har fortsatt under tredje kvartalet. Beläggningsläget i gruppens enheter har successivt förbättrats och utleveranserna ökar. Till skillnad mot läget vid förra rapporttillfället har nu såväl Habia som Elimag en markant förbättrad beläggning. Även under tredje kvartalet rådde prispress. Januari - september Orderingången under perioden var 903,2 Mkr (876,5) och orderstocken har från årsskiftet vuxit med 56,8 Mkr till 194,5 Mkr. Per den 30 september 2002 var orderstocken 178,9 Mkr. Nettoomsättningen under niomånadersperioden var 842,3 Mkr (846,7). Resultatet efter finansnetto var 3,0 Mkr (7,2 Mkr exklusive jämförelsestörande nedskrivningar av anläggningstillgångar). Vinsten per aktie efter schablonskatt uppgick till 0,29 kr (0,64). Kassaflödet efter investeringar var för perioden 44,1 Mkr (83,6) motsvarande 4,90 kr per aktie (8,70). Räntebärande nettoskulder var per balansdagen 430,2 Mkr (495,2). Sedan den 30 september 2001 har de räntebärande nettoskulderna minskat med 155 Mkr från 585 Mkr till 430 Mkr. Tredje kvartalet Under kvartalet var orderingången 299,4 Mkr (252,1) medan nettoomsättningen uppgick till 274,6 Mkr jämfört med 260,8 Mkr för motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansiella poster var 10,1 Mkr (0,9 exklusive nedskrivningar), motsvarande en vinst per aktie efter schablonskatt på 0,78 kr (0,10). Kassaflödet efter investeringar var 31,8 Mkr (47,1). Vid periodens slut var den tillgängliga likviditeten, definierat som likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter, 264,3 Mkr (252,4). Soliditeten var 38,6 procent (39,1). Antalet anställda per den 30 september var 874 personer (928). DOTTERBOLAGEN LESJöFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd och banddetaljer. Bolaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors bedriver tillverkning i Sverige, Danmark och Finland. För perioden januari - september var orderingången 440,5 Mkr (422,0) medan nettoomsättningen uppgick till 435,7 Mkr (420,1). Resultatet efter finansiella poster blev 44,7 Mkr (38,3). Under tredje kvartalet ökade Lesjöfors orderingång till 138,2 Mkr (122,4). Nettoomsättningen uppgick till 138,0 Mkr (130,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,4 Mkr (10,1) och rörel semarginalen blev 11,3 procent (8,9). Lesjöfors verksamhet bedrivs i tre affärsområden: Industrifjädrar, Chassifjädrar och Banddetaljer. Industrifjädrar och Chassifjädrar har ökat faktureringen med 5 procent och redovisar fortsatt god lönsamhet. Banddetaljer har ökat faktureringen med 2 procent och har under de senaste två kvartalen redovisat positiva resultat. HABIA CABLE AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Forskning och utveckling bedrivs i Sverige medan produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina. För perioden januari - september var orderingången 334,4 Mkr (322,4) och nettoomsättningen uppgick till 288,2 Mkr (300,2). Resultatet efter finansiella poster var -23,6 Mkr (0,1). I resultatet ingår en reservering för lageravvecklingskostnader om 10 Mkr, som gjordes under andra kvartalet. Under tredje kvartalet ökade orderingången med 27 procent till 121,8 Mkr (95,7). Nettoomsättningen var 100,2 Mkr (97,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,3 Mkr (-0,7). Habia började året med en låg orderstock och hade svag efterfrågan under våren. Under det senaste kvartalet har orderingången förbättrats markant liksom beläggningen i produktionen. Den starkare efterfrågan härrör främst från telekomsektorn. Prispressen fortsätter dock, vilket försämrar marginalerna. ELIMAG AB (www.elimag.se) bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium till kunder inom telekom och annan högteknologisk industri. För perioden januari - september var orderingången 49,2 Mkr (70,8) medan nettoomsättningen uppgick till 48,3 Mkr (66,2). Resultatet efter finansiella poster var -6,0 Mkr (-8,9). Elimags orderingång uppgick under tredje kvartalet till 16,3 Mkr (16,0) och nettoomsättningen var 14,5 Mkr (15,4). Resultatet blev -1,6 Mkr (- 3,4). Elimags ökade säljsinsatser börjar ge resultat i form av en breddad kundbas med nya kunder som bedöms ha potential att växa i framtiden. Kostnaderna i bolaget är väsentligt lägre än föregående år. AB STAFSJö BRUK (www.stafsjo.com) utvecklar, tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler för processindustrin. Bolaget är internationellt verksamt med egna försäljningskontor i Tyskland och Kina samt ett nätverk av försäljningsagenter i cirka 30 länder. För perioden januari - september var orderingången 77,8 Mkr (65,4) och nettoomsättningen 68,7 Mkr (61,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,1 Mkr (-2,9). Stafsjös orderingång under tredje kvartalet uppgick till 22,9 Mkr (20,4) och kvartalets nettoomsättning var 21,6 Mkr (19,3). Resultatet blev 0,7 Mkr (-1,4). Stafsjös försäljning har utvecklats väl. Under tredje kvartalet drabbades bolaget av ett maskinhaveri som givit vissa leveransfördröjningar. HäNDELSER EFTER PERIODENS UTGåNG Några speciella händelser efter periodens utgång att rapportera har inte inträffat. Eventuella frågor besvaras av: Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer- alma.se Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké 13 februari 2004 Bolagsstämma kommer att hållas i Uppsala den 17 mars 2004 Tidigare rapporter finns tillgängliga på Beijer Almas hemsida www.beijer- alma.se under fliken Investor Relations ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00580/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00580/wkr0001.doc Hela Rapporten

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar