Beijer Electronics AB, kallelse till bolagsstämma

Beijer Electronics AB, bolagsstämma 2003 Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 28 april 2003 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av Värdepapperscentralen AB (VPC) förda aktieboken senast torsdagen den 17 april 2003 - dels skriftligen anmäla sitt deltagande och det antal biträden som aktieägaren eventuellt önskar medföra till bolaget senast tisdagen den 22 april 2003 kl 12.00 under adress Beijer Electronics AB (publ), Att. Annika Johnsson, Box 426, 201 24 Malmö, telefax 040-29 26 70 eller e- post annika.johnsson@beijer.se. Anmälan kan också göras direkt från Beijer Electronics webbplats www.beijer.se. Vid anmälan skall anges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds genom ombud skall skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registrerings-bevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. För att detta skall kunna ske i tid måste begäran om ägarregistrering göras några bankdagar före torsdagen den 17 april 2003. Ärenden/Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Anförande av verkställande direktören 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Beslut i fråga om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna 10.Fastställande av revisorsarvoden 11.Val av styrelseledamöter 12.Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman beslutar: a) att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté b) att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté c) att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté 13.Stämman avslutas Punkt 8 b. -Utdelning Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2002 lämnas med 2:75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 2 maj 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från VPC den 7 maj 2003 till dem som på avstämnings-dagen är införda i den av VPC förda aktieboken. Punkterna 9-11. - Förslag till beslut avseende arvoden, val av styrelse m m Aktieägare som tillsammans representerar ca 56,1 % av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att stödja följande förslag: Punkt 9 att arvode till styrelsen utgår med tillhopa 875.000 kronor att fördelas, mellan de ledamöter som ej är anställda i bolaget, efter styrelsens beslut. Punkt 10 att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning. Punkt 11 omval av Mauritz Sahlin, Bert Åke Eriksson, Anders Ilstam, Hans Linnarson, Joen Magnusson, Mikael Karlsson och Göran Sigfridsson. Punkt 12. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté m m Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén. Ovan angivna aktieägare som tillsammans representerar ca 56,1 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå så, att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Sveriges Aktiesparares Riksförbund har vidare föreslagit att bolagsstämman skall besluta om att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté. Ersättningskommittén som skall bereda ersättningsfrågor föreslås bestå av en grupp särskilt utsedda styrelseledamöter. Revisionskommittén skall utgöra en beredande underkommitté till styrelsen och föreslås bestå av styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ovan angivna aktieägare som tillsammans representerar ca 56,1 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället, med hänsyn till bolagets storlek, kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att ersättningsfrågor och frågor som har samband med revisionen hanteras av bolagets styrelse. Revisorer Vid bolagsstämman år 2000 utsågs Åke Christiansson och Lars Nilsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers till bolagets revisorer intill bolagsstämman 2004. Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängligt hos bolaget från och med den 14 april 2003. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Välkomna! Malmö i mars 2003 Styrelsen Beijer Electronics AB (publ) För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10. Beijer Electronics är ett av Nordens mest expansiva och framgångsrika företag inom industriautomation. Våra egenutvecklade operatörsterminaler har blivit en världssuccé. Vi representerar och samarbetar också med bl a Mitsubishi Electric och Yaskawa Electric. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2019. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar