Beijer Electronics AB: Kommuniké från årsstämma 2011

Beijer Electronics årsstämma ägde rum onsdagen den 27 april 2011. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen för 2010 och beviljade styrelseledamöterna samt bolagets VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 6,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastslogs till den 2 maj 2011. Utdelningen beräknas att skickas från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2011.

Vidare beslutade årsstämman:

 • att styrelsen ska bestå av sju stycken ledamöter, utan suppleanter.
 • att arvode till styrelsens ordförande utgår med 450 000 kronor och att arvode till var och en av de övriga styrelseledamöterna utgår med 200 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.
 • att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
 • att omval sker av styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Anders Ilstam, Maria Khorsand och bolagets VD Fredrik Jönsson. Joen Magnusson hade avböjt omval.
 • att välja Kjell Åkesson till ny styrelseledamot.
 • att omval sker av Anders Ilstam som styrelsens ordförande.
 • att gällande former för utseende av valberedning inför årsstämman 2012 samt instruktion för valberedningen ska gälla även för 2011. 
 • att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 • att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 622 000 kronor genom nyemission av högst  622 000 aktier (högst 1 866 000 aktier efter genomförd split, se nedan).
 • att anta styrelsens förslag om aktiedelning (s.k. split) så att varje nuvarande aktie delas upp i tre aktier (3:1).
 • att bemyndiga styrelsen att verkställa uppdelningen av aktierna en dag under perioden 15 juni till 30 juni 2011.
 • att ändra i bolagsordningen med anledning av den av styrelsen föreslagna aktiedelningen (spliten) vilket innebär en förändring av gränserna för antalet aktier i § 5 så att lägsta antal aktier skall vara 15 000 000 och högsta antal aktier skall vara 60 000 000.
 • att ändra § 3 i bolagsordningen enligt följande: ”Bolagets ändamål är att utveckla och sälja produkter med högt teknikinnehåll, tillhandahålla tjänster inom elektronikområdet samt idka annan därmed förenlig verksamhet” samt att med anledning av ändringar i aktiebolagslagen göra ett tillägg till nuvarande § 7 enligt följande: ”Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs”.

Samtliga av årsstämman beslut fattades med erforderlig majoritet.


Styrelsen för Beijer Electronics AB (publ)
Malmö den 27 april 2011

 

För mer information kontakta
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson
tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26

Informationsansvarig, Katarina Erichs Emilson
tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96

 

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 16 länder och en omsättning på 1,2 miljarder kronor 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar