Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier

Report this content

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2017/2020.

Beijer Electronics Group ABs årsstämma 2017 beslutade, i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av stämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2017/2020, att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. Årsstämman 2017 beslutade också att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av C-aktier.

Styrelsen har nu fattat beslut om att utnyttja bemyndigandena genom att emittera 34 657 C-aktier till ett finansiellt institut för att sedan omedelbart återköpa samtliga C-aktier. Emissionen görs till aktiernas kvotvärde 0,33 kronor per aktie och aktierna återköps för motsvarande belopp. Teckning av emissionen och återköp av C‑aktierna avses verkställas under perioden 16 mars – 23 mars 2018.

Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier. Efter genomfört återköp av C-aktier enligt ovan kommer antalet egna C-aktier att uppgå till 34 657. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

De återköpta C-aktierna avses vid fullgörande av leverans av aktier till anställda 2020 omvandlas till stamaktier, enligt villkoren för incitamentsprogrammet.

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96

       
   

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar