Bokslutskommuniké 2017: Stark avslutning med hög organisk tillväxt

Fjärde kvartalet

 • Orderingången uppgick till 329,5 mkr (331,1). 
 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 322,6 mkr (286,6). 
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 25,6 mkr (22,8). 
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,4 mkr (7,3). 
 • Resultatet efter skatt blev -1,0 mkr (-8,7). 
 • Resultatet per aktie blev -0,03 kronor (-0,31).

Helår 2017

 • Orderingången steg med tio procent till 1 251,6 mkr (1 142,5). 
 • Nettoomsättningen ökade med åtta procent till 1 205,9 mkr (1 121,5). 
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 90,3 mkr (23,0).
  Resultatet 2016 belastades
  med engångskostnader på 50 mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,0 mkr (-39,4). 
 • Resultatet efter skatt blev -6,2 mkr (-126,1). 
 • Resultatet per aktie blev -0,24 kronor (-4,41). 
 • Nyemission om 225 mkr slutförd. 
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0 kronor per aktie (0).

VD OCH KONCERNCHEF PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”Beijer Electronics Group avslutade det gångna året bra med stark organisk tillväxt i försäljningen under det fjärde kvartalet. Orderingången låg på en fortsatt hög nivå även om den var oförändrad beroende på starka jämförelsetal från föregående år. Sammantaget har vi fortsatt att leverera enligt den fastlagda tillväxtplanen.

Koncernens rörelseresultat ligger dock på en fortsatt otillräcklig nivå. Westermo ökade sitt resultat och nådde tio procent i marginal, men har mer att ge. Beijer Electronics presterade två procent i marginal och Korenix visade en rörelseförlust. Det gör att vi sammantaget inte kan vara nöjda med resultatet som helhet.

Den underliggande resultattrenden pekar i positiv riktning. Resultatet före avskrivningar och engångskostnader har ökat varje kvartal under 2017 jämfört med föregående år och det steg med 25 procent sammantaget under året. Vi kunde även leverera ett positivt kassaflöde efter investeringar om 35 mkr under det fjärde kvartalet.

Samtidigt belastas rörelseresultatet av stigande avskrivningar. En nedskrivning inom affärsenheten Korenix innebar också att koncernens rörelseresultat för det fjärde kvartalet blev lägre än föregående år. Men även bortsett från nedskrivningen ligger rörelseresultatet på en låg nivå. Förutom stigande avskrivningar förklaras det i huvudsak av våra omfattande satsningar inom produktutveckling och inriktningen på selektiva insatser inom marknad och försäljning. Det ger en kortsiktig negativ resultatpåverkan men vi räknar med att det betalar sig på sikt.

Affärsenheten Westermo är ett bevis på det. Efter svackan 2016 har återhämtningen varit snabb och Westermo kunde visa ett bra år avseende orderingång, omsättning och resultat. Affärsenheten Beijer Electronics är definitivt på rätt väg med en mycket lovande försäljning av de nya X2-terminalerna, flera nya lanseringar av lösningar inom mjuk- och hårdvara och mycket på gång under det kommande året. En fortsatt ökad volym kommer att visa sig i ett successivt förbättrat resultat. Affärsenheten Korenix har haft ett tufft år med en omställning av organisationen med en helt ny ledning och ett omfattande utbyte av personal. Korenix har ändå lyckats hålla uppe försäljningen relativt väl men tvingades redovisa en förlust för helåret varav en del var nedskrivningar och engångskostnader.

Efter koncernens stora omställning 2016 med ett antal strukturgrepp, rationaliseringar och delvis en ny strategi med mer fokus på mjukvara och kundorientering har 2017 präglats av de omfattande satsningarna på produktutveckling och marknad. Antalet medarbetare inom produktion och administration har minskat medan antalet inom utveckling, marknad och sälj ökat. Parallellt har vi genomfört en kompetensväxling då vi parat neddragningar med nyrekryteringar.

Många pusselbitar har under året fallit på plats. Inom Beijer Electronics återstår trimningar av olika försäljningskanaler på vissa marknader. Westermo finslipar organisationen för att bland annat höja effektiviteten inom produktion/logistik. Korenix är inriktat på återhämtning under 2018.

Det är värt att notera att koncernens förändrade inriktning med en större andel egna produkter medfört en förbättrad bruttomarginal de senaste två åren jämfört med tidigare. Det är en trend som kan förstärkas med ett successivt ökat inslag av mjukvara. Det innebär sammantaget att vi får en bättre hävstång i resultatet vid en ökad försäljning.

Vi är även nöjda med utfallet av nyemissionen som slutfördes i början det fjärde kvartalet och som tillförde koncernen 217 mkr. Kapitaltillskottet har stärkt koncernens finansiella ställning. Det betyder ett ökat manöverutrymme för offensiva satsningar utöver de satsningar som genomförs. I planen ingår sonderingar av mindre förvärv.

I samband med den offensiva strategin har vi under året stärkt koncernens ledningskapacitet. Nya chefer är på plats inom de tre affärsenheterna. I slutet av 2017 formerades en ny koncernledning där de tre ansvariga för affärsenheterna ingår samtidigt som koncernens finanschef också utnämndes till vice VD.

Beijer Electronics Group är på väg mot målen om en tillväxt på sju procent per år och tio procent i marginal över en konjunkturcykel. Tillväxtmålet infriades under 2017. För helåret 2018 bedömer vi att koncernen kan öka omsättning och resultat jämfört med utfallen 2017.”
  

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt CFO och Vice VD Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 26 januari kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642697
Från Storbritannien: +442030089804

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131694721&PIN=88015630

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO och Vice VD Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl 13.00.

  
   

Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder kronor 2017. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.

Taggar:

Om oss

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2019. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är inte nöjda med resultatet, men vi är på rätt väg efter den stora omställningen.
Per Samuelsson, VD och koncernchef