Bokslutskommuniké 2018: Fortsatt hög organisk tillväxt och förbättrat resultat samt återupptagen utdelning för 2018

Fjärde kvartalet

 • Orderingången steg med 37 procent till 452 mkr (330).
 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 381 mkr (323).
 • Rörelseresultatet steg till 20,2 mkr (3,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 12,5 mkr (-1,0).
 • Resultatet per aktie blev 0,44 kronor (-0,03).

Helår 2018

 • Orderingången steg med 27 procent till 1 593 mkr (1 252).
 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 1 417 mkr (1 206).
 • Rörelseresultatet steg till 74,0 mkr (18,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 43,5 mkr (-6,2).
 • Resultatet per aktie blev 1,52 kronor (-0,24).
 • Utdelningen föreslås till 0,50 kronor (0).

VD OCH KONCERNCHEF PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”BEIJER GROUPS nya strategi som lades fast 2016 är bärkraftig och har visat påtagliga framgångar, det vittnar de ekonomiska utfallen om. Under helåret 2018 steg orderingång och omsättning med närmare 30 respektive 20 procent vilket ledde till att rörelseresultatet fyrdubblades och en förlust 2017 vändes till en vinst efter skatt 2018. Vändningen innebär även att vi kan föreslå att återuppta utdelningen till våra aktieägare.

Vi är nöjda med mycket som åstadkommits de senaste åren. Omställningen - efter att Beijer Electronics affär med Mitsubishi Electric avslutats 2016 med ett bortfall i årlig försäljning på cirka 300 mkr - innebar kostnadsnedskärningar och rationaliseringar parat med stora satsningar på produktutveckling och förändring av organisationen. Facit är att koncernen under 2018 tangerade tidigare omsättningsrekord från 2011. Orderingången på 1,6 miljarder kronor är koncernens hittills högsta. Resultatutvecklingen pekar i rätt riktning. Lönsamheten i kvartalet skulle dock varit högre givet försäljningen. Den snabba tillväxten som uteslutande är organisk har överträffat våra egna högt ställda förväntningar. Det har ställt oss inför flera utmaningar. Kapacitetsutnyttjande liksom kapacitetsbrist har stor betydelse för resultatet. Även om tillväxten i orderingång och omsättning förstärktes under det fjärde kvartalet påverkades resultatet av tillfälliga balanser mellan kapacitet och leveranser. Koncernen kunde ändå förbättra rörelseresultatet från tre mkr till drygt 20 mkr under perioden.

Affärsenheten Beijer Electronics svarade för merparten av koncernens resultatförbättring. Affärsenheten har gått från klarhet till klarhet under året med hög tillväxt och successivt bättre resultat. Nya produkter och lösningar samt en mer kundorienterad säljorganisation ligger bakom framgångarna. Affärsenhetens återhämtning och fortsatta expansion är en viktig del i koncernens långsiktiga värdeskapande.

Affärsenheten Westermo presterade sitt hittills bästa år med rekord i orderingång, omsättning och resultat under 2018. Det är i första hand Westermos fokuserade satsning på nätverk till tåg som ligger bakom framgångarna. Men den höga tillväxten – 30 procent under det fjärde kvartalet - har också ställt till problem i leveranskedjan. Westermos prioritet har varit att säkra leveranser till kunderna framför effektivitet och att höja kapaciteten för fortsatt tillväxt. Kortsiktigt har det medfört högre kostnader än normalt. De extra kostnaderna uppskattas ha påverkat Westermos rörelsemarginal med fem procentenheter motsvarande åtta mkr under det fjärde kvartalet. Det viktiga på längre sikt är att åtaganden gentemot kunder har kunnat infrias.

Affärsenheten Korenix har under året fokuserat på återhämtning av verksamheten med en delvis modifierad strategi. Korenix är på rätt väg med flera nya affärer med stora och viktiga kunder. Orderingången steg med 20 procent och omsättningen med 13 procent under 2018. Under det fjärde kvartalet påverkades försäljningen av att några större kunder önskade skjuta planerade leveranser till första halvåret 2019. Det innebar att Korenix stod med för mycket kapacitet och för höga kostnader och därmed tvingades visa en förlust på fyra mkr under perioden.

Vi arbetar tillsammans med några av världens mest innovativa företag och har stora globala och krävande kunder som Alfa Laval, Bombardier, Alstom, Emerson med flera. Att de återkommer med nya beställningar och att vi får nya kunder är ett kvitto på vår internationella konkurrenskraft och att vi har produkter och tjänster som ligger rätt i tiden.

Våra lösningar suddar ut gränsen mellan människor och maskiner. Information i form av data samlas in, styrs, transporteras, presenteras och analyseras i interaktiva och sömlösa processer mellan människa och maskin. Lösningarna bidrar till att kunderna kan optimera sina processer på olika nivåer i verksamheten.

Att ligga i framkant och möta kunder ställer höga krav på organisation och medarbetare. Jag vill särskilt betona betydelsen av medarbetarnas insatser och kompetens. Det är de enskilda individernas professionella prestationer med stöd av varandra och tillgång till företagets resurser som skapat resultaten och den nya plattformen för fortsatt expansion.

Under 2018 spenderade koncernen drygt 160 mkr i produktutveckling vilket förstärker vårt erbjudande till marknaden. Under 2018 beslutade Westermo om en vidareutveckling avbefintlig strategi för kommande år som baseras på framgångar inom tågsegmentet och affärsenhetens befintliga produktprogram. Detta innebär riktade satsningar på nätverkslösningar till segmenten järnvägsinfrastruktur och eldistribution. Westermo har en viss försäljning inom segmenten i dagsläget men för att kunna adressera hela marknaden krävs vissa investeringar och uppgraderingar. Satsningen bedöms på sikt resultera i ett väsentligt bidrag till koncernens och affärsenhetens tillväxt, omsättning och resultat.

Inom Beijer Electronics lanseras den nya lösningen för ”Fast track to the cloud” med BoX2 under 2019. Lösningen består av både mjuk- och hårdvara och är en Industrial Internet-of-Things-applikation med enkel uppkoppling av befintlig automationsutrustning. BoX2 och relaterade tjänster kommer att säljas under intäktsmodellen Software as a Service där hårdvaran faktureras vid leverans medan mjukvaran debiteras löpande via en licensavgift.

Den nya strategin för koncernen från 2016 har mer än väl infriat målet om en tillväxt på minst sju procent per år. Vi är på väg att nå målet om en rörelsemarginal på tio procent. De nya satsningarna är investeringar för att slå vakt om en fortsatt hög organisk tillväxt. De öppnar även för en möjlighet att höja koncernens mål för tillväxt och rörelsemarginal.

Vi har startat det nya året med en bra orderbok. Kapacitetsproblemen som inträffade under det fjärde kvartalet åtgärdas fortlöpande och får successivt effekt. För helåret 2019 bedömer vi att koncernen fortsatt kommer att kunna öka omsättning och resultat jämfört med utfallet 2018.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 28 januari 2019, arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Måndagen den 28 januari kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46850558350
Från Storbritannien: +443333009264  

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=301275959&PIN=14492635&UserAudioMode=DATA 

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 28 januari 2019 kl 13.00 CET.

  
   

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018. 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

En orderingång på över 450 mkr i kvartalet är en riktigt bra nivå.
Per Samuelsson, VD och koncernchef