Bokslutskommuniké för Beijer Electronics AB 1.1 - 31.12 2000

Bokslutskommuniké för Beijer Electronics AB 1.1 - 31.12 2000 * Beijer Electronics visade en stark avslutning på året. Intäkterna steg med 31 procent och rörelseresultatet ökade med 75 procent under fjärde kvartalet. * Beijer Electronics-koncernens totala intäkter steg med 21 procent till 390,9 mkr för helåret 2000. * Exportförsäljningen ökade med 41 procent. * Rörelseresultatet steg med 28 procent till 40,1 mkr. * Vinsten före skatt steg med 27 procent till 40,9 mkr. * Vinsten per aktie efter skatt ökade med 39 procent till 4,82 kronor. * Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kr per aktie. * Stora order från Volvo PV och Unaxis under fjärde kvartalet. * Utsikterna för 2001 bedöms vara fortsatt goda. Koncernens intäkter Beijer Electronics-koncernen hade en stark avslutning på år 2000. Koncernens intäkter steg med 31 procent till 107,0 mkr (81,6) under det fjärde kvartalet. För helåret steg intäkterna med 20,9 procent till 390,9 mkr (323,2). Den snabba tillväxten förklaras av en god marknadsutveckling såväl på hemmamarknaden (Sverige, Norge och Finland) som på exportmarknaden, där det främst är de egenutvecklade operatörsterminalerna som svarar för försäljningsfram-gångarna. Koncernens exportförsäljning steg med nära 41 procent till 116,6 mkr under året. Exporten svarade för 30 procent (26) av de totala intäkterna. Operatörsterminalerna utgör 91 procent av exporten. USA var den snabbast växande marknaden med en uppgång på 96 procent. Med en försäljning på 45 mkr svarade USA för 11,5 procent av koncernens försäljning. En viktig förklaring till den gynnsamma utvecklingen i USA är att Beijer Electronics lyckats etablera sig som en bred leverantör av operatörsterminaler som passar till alla fabrikat av automationsutrustning. Intäkterna från den nordiska hemmamarknaden ökade med 14 procent till 274 mkr vilket var 70 procent av de totala intäkterna. Övriga Europa ökade med 16 procent till 65,7 mkr. Valutakursförändringar har endast marginellt påverkat försäljningen. Affärsområdenas intäkter Affärsområdet Operatörsterminaler har visat en fortsatt stark tillväxt. Ökningen uppgick till 35 procent under året. Med en försäljning på 150,5 mkr svarade affärsområdet för 39 procent (34) av koncernens försäljning. Drivsystem ökade sina intäkter med 39 procent till 58,0 mkr, motsvarande 15 procent (13) av de totala intäkterna. Den höga tillväxten för Drivsystem beror bland annat på att ett bredare produktprogram lanserats på de finska och norska marknaderna. Affärsområdet Styrsystem växte med nio procent till 160,2 vilket utgjorde 41 procent (46) av koncernens intäkter. Svag utveckling på den norska marknaden dämpade tillväxten inom området Styrsystem. Den kompletterande verksamheten inom affärsområdet Projekt redovisade intäkter på 15,6 mkr (17,6) under året. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat ökade med 75 procent till 9,6 mkr under fjärde kvartalet. För helåret steg rörelseresultatet med 28 procent till 40,1 mkr (31,3). Det motsvarade en rörelsemarginal på 10,3 procent (9,7). I resultatet ingår SPP-medel med 0,9 mkr. Resultatet har samtidigt belastats med ökade kostnader för satsningar som utbyggd organisation. Detta för att säkerställa en fortsatt tillväxt och expansion. Resultat Koncernen visade ett oförändrat positivt finansnetto på 0,8 mkr. Resultatet före skatt redovisas därmed till 40,9 mkr (32,1) motsvarande en ökning på 27 procent. Resultatet efter skatt steg med 39 procent till 30,0 mkr (21,4). Vinsten per aktie efter skatt blev 4,82 kronor (3,46). Efter full ut-spädning uppgick vinsten per aktie till 4,60 kronor (3,30). Lönsamhet Beijer Electronics lönsamhet på eget kapital steg från 56,4 procent 1999 till 56,7 procent 2000. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 65,8 procent (67,4) och på operativt kapital till 120,4 procent (88,2). Övrig Ekonomisk information Utvecklingstakten av nya produkter inom affärsområdet Operatörsterminaler har varit fortsatt hög. Utvecklingskostnaderna steg till 18,7 mkr (16,1) under perioden. Som andel av affärsområdets fakturering sjönk dock utvecklingskostnaderna från 14,5 procent 1999 till 12,4 procent. Alla utvecklingskostnader kostnadsförs direkt. Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 5,3 mkr (4,5). Det motsvarade 1,4 procent (1,4) av koncernens intäkter. Kassaflödet från den löpande verksamheten steg till 45,4 mkr (37,1). Det egna kapitalet ökade till 69,5 mkr (36,3) vid utgången 2000. Soliditeten låg vid samma tidpunkt på 42,1 procent (26,7). Medeltalet anställda var 174 jämfört med 157 under samma period 1999. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad checkräkningskredit var 46,9 mkr (12,9) per den 31 december 2000. Utdelning Styrelsen för Beijer Electronics föreslår en utdelning på 2,00 kronor aktie. Utdelningen motsvarar 41 procent av vinsten efter skatt. Aktiens anskaffningsvärde G&L Beijer delade ut samtliga aktier i dotterbolaget Beijer Electronics till aktieägarna i juni 2000 och bolagets aktier noterades vid OM Stockholmsbörsen O-lista den 8 juni. Riksskatteverket har uttalat att denna utdelning är skattefri. Riksskatteverket har i ett meddelande den 18 december 2000 rekommenderat att av anskaffningsvärdet för aktier i G&L Beijer bör 47 procent hänföras till dessa aktier och 53 procent till aktier i Beijer Electronics. Rekommendationen skall tillämpas från och med 2001 års taxering. Bolagsstämma Beijer Electronics ordinarie bolagsstämma äger rum den 26 april 2001. Delårsrapport för första kvartalet 2001 lämnas i samband med bolagsstämman. Utsikter för 2001 Inledningen på 2001 visar på en fortsatt stark försäljningsutveckling såväl på hemmamarknaden som på export-marknaderna. Satsningen på operatörsterminaler fortskrider och produktprogrammet kommer att breddas med nya lanseringar under året. Marknadsorganisationen kommer byggas ut ytterligare i Europa och USA samtidigt som marknadsföringen av operatörsterminaler intensifieras. Sammantaget bedöms utsikterna för Beijer Electronics att vara goda även för 2001. Malmö 2001-02-06 Göran Sigfridsson Koncernchef För mer information kontakta VD Göran Sigfridsson på telefon 040-35 86 00 eller 0706-35 86 10 alternativt ekonomichef Göran Sandell på telefon 040- 35 86 00. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande ekonomisk information april 2001 Årsredovisning för 2000 26 april 2001 Ordinarie bolagsstämma 26 april 2001 Delårsrapport för tre månader 16 augusti 2001 Delårsrapport för sex månader 18 oktober 2001 Delårsrapport för nio månader februari 2002 Bokslutskommuniké april 2002 Årsredovisning för 2001 Information om Beijer Electronics Via Beijer Electronics e-postlista är det möjligt att prenumerera på finansiell information, t ex pressmeddelanden, ekonomiska rapporter och uppdateringar på Beijer Electronics webbplats. Du ansluter dig enkelt till e-postlistan från hemsidan, www.beijer.se. Har du frågor om Beijer Electronics-koncernen är du välkommen att kontakta ledningssekreterare Eva Olson direkt på telefon 040-35 86 55 eller via e- post eva.olson@beijer.se. På Beijer Electronics webbplats, www.beijer.se, finns delårsrapporter, pressmeddelanden och andra nyheter tillgängliga dygnet runt. Viktiga händelser 2000 Fjärde kvartalet Stor order från Volvo Personvagnar Avtal träffades med Volvo Personvagnar om leveranser av automationssystem för deras sammansättning av karosser och komponenter. Det totala ordervärdet från Volvo PV och deras maskinleverantörer uppskattas till 10 mkr under 2001. Stor order på operatörsterminaler Koncernen fick en order på minst 1000 operatörsterminaler per år med ett årligt värde på cirka 10 mkr från Unaxis som är en internationellt ledande tillverkare av maskiner för produktion av CD- och DVD-skivor. Avtalet med Unaxis innebär utökade leveranser av operatörsterminaler och gäller i minst två år. De tre första kvartalen Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista Beijer Electronics AB noterades den 8 juni på OM Stockholmsbörsens O-lista efter utdelning av aktierna från det tidigare moderbolaget G&L Beijer AB. Utökad styrelse Styrelsen förstärktes med Mikael Karlsson, styrelseordförande i Axis, Christian Buhl, styrelseordförande i Partner Electric A/S och Göran Sigfridsson VD och koncernchef i Beijer Electronics. Lansering av nya terminaler Beijer Electronics lanserade under våren, som första till-verkare i världen, operatörsterminaler med webbfunktioner. Optionsprogram I enlighet med ett beslut på bolagstämman den 6 april genomfördes i juni 2000 ett optionsprogram till ledning och personal i Beijer Electronics- koncernen. Optionsprogrammet omfattade 300 000 optioner motsvarande en maximal utspädning på 4,6 procent. Två strategiska distributörsavtal Två strategiska distributörsavtal tecknades under året. Det ena var med det tyska företaget Turck avseende marknadsföring och försäljning av deras automationsprodukter i Norden. Det andra var med amerikanska DVT om att sälja deras visionsystem i Norden. Beijer Electronics stärkte och breddade därmed sitt produktutbud. Flerårigt leveransavtal med Saab Automobile Ett flerårigt leveransavtal tecknades med Saab Automobile. OEM-avtal med Matsushita Electric Flerårigt avtal tecknades med Matsushita Electric om att bli exklusiv leverantör av operatörsterminaler till Matsushita Electrics verksamhet i Europa och USA. Avtal om utökad kapacitet I slutet av september tecknade Beijer Electronics avtal med Vellinge Electronics om ett utökat samarbete för att öka tillverkningskapaciteten av operatörsterminaler. År 2000 i sammandrag RESULTATRÄKNING TKR 12 MÅNADER 12 MÅNADER 12 MÅNADER 2000 1999 1998 Nettoomsättning 390 904 323 247 298 430 Övriga rörelseintäkter 263 381 213 Rörelsens kostnader -346 459 -287 915 -261 819 Avskrivningar -4 630 -4 450 -3 607 Rörelseresultat 40 078 31 263 33 217 Räntenetto 791 792 1 086 Resultat före skatt 40 869 32 055 34 303 Skatt -10 906 -10 613 -9 050 Nettoresultat 29 963 21 442 25 253 BALANSRÄKNING 2000-12 1999-12 1998-12 Tillgångar Anläggningstillgångar 17 033 16 224 17 796 Omsättningstillgångar 114 652 107 652 101 741 Likvida medel 33 216 12 256 10 304 Summa tillgångar 164 901 136 132 129 841 Eget kapital och skulder Eget kapital 69 502 36 289 39 960 Avsättningar 8 894 7 471 6 432 Långfristiga skulder 5 745 8 721 9 062 Kortfristiga skulder 80 760 83 651 74 387 Summa eget kapital och skulder 164 901 136 132 129 841 Därav räntebärande skulder 8 894 10 830 9 952 NYCKELTAL Rörelsemarginal, % 10,3 9,7 11,1 Vinstmarginal, % 7,7 6,6 8,5 Soliditet, % 42,1 26,7 30,8 Eget kapital per aktie, Kr 11,17 5,83 6,43 Eget kapital per aktie, efter 10,66 5,57 6,13 full utspädning, Kr Vinst per aktie efter skatt, 4,82 3,46 4,07 Kr Vinst per aktie efter skatt, 4,60 3,30 3,88 efter full utspädning, Kr Avkastning på eget kapital 56,7 56,4 56,9 efter skatt, % Avkastning på sysselsatt 65,8 67,4 64,6 kapital, % Avkastning på operativt 120,4 88,2 124,6 kapital, % Medeltal anställda 174 157 143 Antal aktier 6 221 488 KASSAFLÖDESANALYS Kassaflöde från den löpande 45 354 37 086 25 993 verksamheten Förändringar i rörelsekapital 26 185 -5 076 -301 Kassaflöde från -18 420 -2 930 -6 402 investeringsverksamheten Förändring finansiering -159 -128 -246 Utbetalt -32 000 -27 000 -18 200 koncernbidrag/utdelning Förändring i likvida medel 20 960 1 952 844 Likvida medel vid årets början 12 256 10 304 9 460 Likvida medel vid periodens 33 216 12 256 10 304 slut Beijer Electronics Beijer Electronics är ett utvecklings- och agenturföretag inom industriautomation med produkter och tjänster som marknadsförs såväl på hemmamarknaden som globalt. Beijer Electronics-koncernen består av moderbolaget Beijer Electronics AB, dotterbolag i Norge, Finland och USA samt Cimrex Electronics AB med dotterbolaget Cimrex Electronics Inc. I produktprogrammet ingår bl a programmerbara styrsystem, frekvensomriktare, servosystem och robotar, operatörsterminaler, I/O- system, vision-system, SCADA-system samt PC-baserad styrning. I erbjudandet ingår också tjänster såsom teknisk support, ett komplett utbildningsprogram och projektverksamhet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2018. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar