Delårsrapport 6 månader 2002 från Beijer Electronics

Report this content

Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1.1 - 30.6 2002 · Koncernens intäkter uppgick till 209,5 mkr (229,8). · Rörelseresultatet blev 17,6 mkr (24,4). · Vinsten före skatt uppgick till 18,3 mkr (25,1). · Förvärv av agenturföretaget Autic System. Koncernens intäkter Beijer Electronics visar en fortsatt stabilitet i verksamheten, om än på en lägre nivå till följd av avmattningen på koncernens exportmarknader. Koncernens nettoomsättning blev 105,0 mkr (115,5), motsvarande en nedgång på 9,1 procent under andra kvartalet. Under första halvåret minskade omsättningen med 8,8 procent till 209,5 mkr (229,8). Första halvåret 2001 var dock mycket starkt med en omsättningsökning på cirka 20 procent. Efter den kraftiga avmattningen i konjunkturen under andra halvåret 2001 stabiliserades koncernens marknader sammantaget under första halvåret i år. Men marknaderna har ännu inte visat några tecken på en vändning uppåt. Samtidigt är marknadsbilden splittrad. Försäljningen i Sverige ökade under andra kvartalet och var oförändrad under första halvåret. Norge hade en positiv utveckling under halvåret medan försäljningen i Finland gick ned något. Försäljningen i övriga Europa och USA fortsatte dock att falla under andra kvartalet och bortfallet under första halvåret förklarar hela nedgången i koncernens försäljning under perioden. Den svenska marknaden svarade för 50,3 procent (46,2) av koncernens försäljning under första halvåret. Koncernens produktområden har utvecklats i olika riktning. Försäljningen inom Styrsystem var oförändrad under andra kvartalet, men visade en viss nedgång sammantaget för halvåret. Försäljningen inom Operatörssystem fortsatte att minska under andra kvartalet. För första halvåret blev nedgången 17 procent och den förklaras av vikande exportmarknader. Drivsystem hade en positiv utveckling såväl första som andra kvartalet och försäljningen ökade med 8,6 procent under det första halvåret. Koncernens rörelseresultat Koncernens rörelseresultat ökade något under andra kvartalet jämfört med det första kvartalet men föll med 23,4 procent till 9,0 mkr (11,7) jämfört med samma period 2001. Rörelsemarginalen blev 8,5 procent (10,1). Resultatet för första halvåret uppgick till 17,6 mkr (24,4), vilket gav en rörelsemarginal på 8,4 procent (10,6). Nedgången i resultatet förklaras av lägre volymer och minskad försäljning. Samtidigt har resultatnedgången begränsats av fortlöpande kostnadstrimningar. Koncernens vinstutfall Koncernen hade ett oförändrat positivt finansnetto på 0,7 mkr under första halvåret. Resultatet före skatt blev 9,3 mkr (12,1) under andra kvartalet och 18,3 mkr (25,1) under första halvåret. Resultatet efter skatt var 6,6 mkr (8,6) under andra kvartalet och 13,0 mkr (17,8) under första halvåret. Vinsten per aktie efter beräknad skatt uppgick till 2,09 kronor (2,86) för första halvåret. Koncernens affärsområden Beijer Electronics införde en ny organisation den 1 januari 2002. Organisationen delades in i två affärsområden - Automation och HMI Products, där HMI står för Human Machine Interface. Avsikten var att skapa tydligare ansvarsområden med eget ledningsansvar samt att öka fokus på respektive marknad för att öka tillväxtpotentialen. Förändringarna har utvecklats enligt plan. Affärsområde Automation Automation marknadsför och säljer ett brett och komplett produktprogram inom automationsområdet i Sverige, Norge och Finland. I produktutbudet ingår ett tiotal agenturprodukter inom styr- och drivsystem från ledande internationella tillverkare samt operatörssystem från affärsområdet HMI Products. Affärsområdet hade en försäljning på 84,0 mkr (84,1) under andra kvartalet. För första halvåret uppgick försäljningen till 166,6 mkr (167,3). Det motsvarade 72,8 procent (67,2) av koncernens bruttoförsäljning. Försäljningen på den svenska marknaden var i stort sett oförändrad medan den steg i Norge och gick ned något i Finland. Försäljningen inom produktområdet Styrsystem minskade något medan den steg för Operatörs- och Drivsystem. Affärsområde HMI Products HMI Products utvecklar operatörssystem som omfattar operatörsterminaler och PC-baserade terminaler. Operatörssystem marknads-förs och säljs globalt genom så kallade brand label-partners såsom ABB, Mitsubishi Electric och Matsushita Electric samt genom egna säljkanaler och affärsområdet Automation. Affärsområdets försäljning uppgick till 30,3 mkr (40,9) under andra kvartalet. Försäljningen blev 62,4 mkr (81,6) under första halvåret. Försäljningsminskningen förklaras av vikande marknader i USA och Västeuropa. Försäljningen på den nordiska marknaden har dock fortsatta att stiga. HMI Products svarade för 27,2 procent (32,8) av koncernens bruttoförsäljning under första halvåret. Affärsområdet är utvecklingsintensivt. Utvecklingskostnaderna uppgick till 8,5 mkr (11,0) under första halvåret. Det motsvarade 13,6 procent (13,5) av affärsområdets omsättning. Övrig ekonomisk information Koncernens investeringar uppgick till 6,6 mkr (3,9) under första halvåret varav 5,8 mkr avser förvärv av Autic. Det motsvarade 3,2 procent (1,7) av koncernens omsättning. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev under perioden 11,0 mkr (18,3). Det egna kapitalet var 86,2 mkr (77,5) vid periodens utgång. Förändringen i eget kapital uppgick till -1,9 mkr (7,1). Den bestod av periodens resultat om 13,0 mkr (17,8) och omräkningsdifferenser om 0,7 mkr (1,7) med avdrag för utdelning om 15,6 mkr (12,4). Soliditeten var 47,0 procent (45,3) per den sista juni 2002. Medeltalet anställda var under perioden 193 medarbetare (193). Viktiga händelser Beijer Electronics förvärvade i slutet av maj agenturföretaget Autic System AB i Landskrona. Bolagets huvudprodukt är så kallade SCADA- system, en typ av programvara som gör en PC till en central övervakningsstation för kontroll och styrning av stora automationsanläggningar. Autic System omsätter cirka 25 mkr och har tio anställda. Bolaget ingår i Beijer Electronics räkenskaper från den 1 juni 2002. Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisning. Sex nya rekommendationer från Redovisningsrådet har dock börjat tillämpas från årsskiftet 2001/2002. Utsikter för 2002 Det första halvåret 2002 blev som tidigare förutskickats sämre jämfört med det starka första halvåret 2001 beroende på vikande exportmarknader. Exportmarknaderna har stabiliserats på en lägre nivå. Det finns inga påtagliga tecken på någon snar återhämtning. Till följd av den osäkra marknadsbilden bedöms tidigare målsättning om högre omsättning och resultat för helåret 2002 inte kunna infrias. Omsättningen inklusive förvärvet av Autic förväntas nå samma nivå som föregående år. Resultatet för andra halvåret bedöms bli oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år, vilket innebär ett lägre helårsresultat än 2001. Malmö den 19 augusti 2002 Göran Sigfridsson VD och koncernchef För mer information kontakta VD Göran Sigfridsson på telefon 040-35 86 00 eller 0706-35 86 10 alternativt ekonomichef Göran Sandell på telefon 040-35 86 00. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Beijer Electronics Beijer Electronics är ett utvecklings- och agenturföretag inom industriautomation med produkter och tjänster som marknadsförs såväl på hemmamarknaden som globalt. Beijer Electronics-koncernen består av moderbolaget Beijer Electronics AB samt dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och USA. I produktprogrammet ingår bl a programmerbara styrsystem, frekvensomriktare, servosystem, robotar, operatörssystem, I/O-system och visionsystem. I erbjudandet ingår också tjänster såsom teknisk support, ett komplett utbildningsprogram och projektverksamhet. Information om Beijer Electronics Via Beijer Electronics e-postlista är det möjligt att prenumerera på finansiell information, t ex pressmeddelanden, ekonomiska rapporter och uppdateringar på Beijer Electronics webbplats. Du ansluter dig enkelt till e-postlistan från hemsidan, www.beijer.se. Har du frågor om Beijer Electronics-koncernen är du välkommen att kontakta ledningsassistent Annika Johnsson direkt på telefon 040-35 86 55 eller via e-post på adressen koncerninfo@beijer.se. Kommande ekonomisk information 17 oktober 2002 Delårsrapport för nio månader 6 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 april 2003 Årsredovisning för 2002 28 april 2003 Delårsrapport för tre månader 28 april 2003 Bolagsstämma ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00520/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar