Delårsrapport 9 månader 2002

Delårsrapport 9 månader 2002 * Koncernens intäkter steg under det tredje kvartalet med 3,2 procent till 103,0 mkr (99,8). * Rörelseresultatet ökade under det tredje kvartalet med 24,7 procent till 9,4 mkr (7,6). * Vinsten före skatt uppgick till 9,8 mkr (7,8) under samma period. * Stor order från Rolls Royce Vickers. Koncernens intäkter Beijer Electronics visar en försiktigt positiv utveckling under tredje kvartalet. Koncernens nettoomsättning steg med 3,2 procent till 103,0 mkr (99,8). Uppgången förklaras huvudsakligen av förvärvet av agenturföretaget Autic System i juni 2002. För årets nio första månader uppgick omsättningen till 312,5 mkr (329,6) motsvarande en nedgång på 5,2 procent. Marknaderna stabiliserades under det tredje kvartalet jämfört med den relativt kraftiga avmattningen på framför allt koncernens exportmarknader som inleddes fjärde kvartalet 2001. Det finns dock ännu inga entydiga signaler på att marknaden varaktigt vänt uppåt. Försäljningen i Sverige förstärktes ytterligare beroende på förvärvet av Autic System. Den norska marknaden var oförändrad under det tredje kvartalet efter en bra utveckling under första halvåret. Försäljningen i Finland steg kraftigt det tredje kvartalet efter ett dämpat första halvår. Utvecklingen i övriga Europa, framför allt Storbritannien och Tyskland, uppvisade också en bra återhämtning med en försäljningsökning på 13,5 procent. Försäljningen i USA fortsatte däremot att gå ned under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2001. Ett positivt tecken är dock att försäljningen i USA steg under perioden jämfört med andra kvartalet i år. Den svenska marknaden svarade för 48,1 procent (44,8) av koncernens försäljning under de tre första kvartalen. Koncernens produktområden har utvecklats i olika riktning. Försäljningen av Operatörssystem steg under det tredje kvartalet men var sammantaget 8,3 procent lägre för hela rapportperioden. Försäljningen av Styrsystem gick ned och var nio procent lägre under hela perioden. Nedgången kan förklaras av en svag marknad för stora styrsystem till följd av återhållna investeringar inom industrin. Drivsystem hade en fortsatt positiv utveckling med en försäljningsökning på 17,1 procent för de tre första kvartalen. Koncernens rörelseresultat Koncernens rörelseresultat ökade med 24,7 procent till 9,4 mkr (7,6) under det tredje kvartalet. Det motsvarade en rörelsemarginal på 9,2 procent (7,6). Förbättringen förklaras av högre bruttomarginaler samt fortlöpande kostnadstrimningar. För årets nio första månader blev rörelseresultatet 27,0 mkr (32,0). Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (9,7). Nedgången beror på en sammantaget lägre försäljning under niomånadersperioden. Koncernens vinstutfall Koncernen hade ett något bättre positivt finansnetto på 1,1 mkr (1,0) under de nio första månaderna. Resultatet före skatt blev 9,8 mkr (7,8) under det tredje kvartalet och 28,1 mkr (32,9) för de tre första kvartalen. Resultatet efter skatt uppgick till 7,0 mkr (5,6) för det tredje kvartalet och 19,9 mkr (23,4) för de tre första kvartalen. Vinsten per aktie efter beräknad skatt blev 3,20 kronor (3,76) för de nio första månaderna. Koncernens affärsområden Beijer Electronics införde en ny organisation den 1 januari 2002. Organisationen delades in i två affärsområden - Automation och HMI Products, där HMI står för Human Machine Interface. Avsikten var att skapa tydligare ansvarsområden med eget ledningsansvar samt att öka fokus på respektive marknad för att öka tillväxtpotentialen. Förändringarna har utvecklats enligt plan. Affärsområde Automation Automation marknadsför och säljer ett brett och komplett produktprogram inom automationsområdet i Sverige, Norge och Finland. I produktutbudet ingår ett tiotal agenturprodukter inom styr- och drivsystem från ledande internationella tillverkare samt operatörssystem från affärsområdet HMI Products. Affärsområdet hade en försäljning på 77,3 mkr (71,9) under tredje kvartalet. Uppgången beror på förvärvet av Autic System. För de tre första kvartalen ökade försäljningen med 2,0 procent till 243,9 mkr (239,2) trots en något vikande marknad. Det mot-svarade 71,4 procent (67,0) av koncernens bruttoförsäljning. Försäljningen steg på affärsområdets alla tre marknader under hela rapportperioden. Försäljningen inom produktområdet Styrsystem gick ned medan den steg för Operatörs- och Drivsystem. Affärsområde HMI Products HMI Products utvecklar operatörssystem som omfattar operatörsterminaler och PC-baserade terminaler. Operatörssystem marknads-förs och säljs globalt genom så kallade brand label-partners såsom ABB, Mitsubishi Electric och Matsushita Electric samt genom egna säljkanaler och affärsområdet Automation. Affärsområdets försäljning uppgick till 35,4 mkr (36,3) under tredje kvartalet. Försäljningen blev 97,8 mkr (117,8) under de tre första kvartalen. Försäljningsminskningen förklaras av vikande marknader i USA och Västeuropa. Under det tredje kvartalet har dock en återhämtning skett i Västeuropa. Samarbetet med ABB har utvecklats väl. Försäljningen följer plan även om volymerna ännu är små. HMI Products svarade för 28,6 procent (33,0) av koncernens bruttoförsäljning under de tre första kvartalen. Affärsområdet är utvecklingsintensivt. Utvecklingskostnaderna uppgick till 12,5 mkr (15,7) under de nio första månaderna. Det motsvarade 12,8 procent (13,4) av affärsområdets omsättning. Övrig ekonomisk information Koncernens investeringar uppgick till 7,2 mkr (4,4) under de tre första kvartalen varav 5,8 mkr avser förvärvet av Autic System. Det motsvarade 2,3 procent (1,3) av koncernens omsättning. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 20,1 mkr (27,7) under perioden. Det egna kapitalet var 93,6 mkr (84,3) den 30 september 2002. Förändringen av eget kapital uppgick till 5,5 mkr (13,9) under perioden. Den bestod av periodens resultat om 19,9 mkr (23,4) och omräkningsdifferenser om 1,2 mkr (2,9) med avdrag för utdelning om 15,6 mkr (12,4). Soliditeten var 48,8 procent (48,3) per den sista september 2002. Medeltalet anställda var under perioden 196 medarbetare (191). Ökningen beror på förvärvet av Autic System. Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisning. Sex nya rekommendationer från Redovisningsrådet har dock börjat tillämpas från årsskiftet 2001/2002. Viktiga händelser Beijer Electronics erhöll i september en stor order från Rolls Royce Vickers med brittiska förvarsdepartementet som slutkund. Beställningen avser 1 300 stora operatörsterminaler med ett ordervärde på cirka 18 mkr över en tvåårsperiod. Beställningen erhölls efter en lång utvärderingsperiod och i hård konkurrens. Leveranser till Rolls Royce Vickers inleddes i september och har utvecklats enligt förväntningarna. Beijer Electronics förvärvade i slutet av maj agenturföretaget Autic System AB i Landskrona. Autic System omsätter cirka 25 mkr och har tio anställda. Bolaget ingår i Beijer Electronics räkenskaper från den 1 juni 2002. Huvudskälet till förvärvet var att bredda affärsområdet Automations produktprogram på den svenska marknaden. Integrationen av Autic System har gått enligt plan. Utsikter för 2002 Beijer Electronics visade en positiv utveckling under det tredje kvartalet. Avmattningen på koncernens exportmarknader bromsades upp under perioden och stabiliserades på en lägre nivå. Koncernen kunde genom en högre bruttomarginal och kostnadstrimningar visa ett förbättrat resultat. Det finns positiva signaler från marknaden men den fortsatta utvecklingen är ändå osäker. Senaste bedömning för helåret 2002 kvarstår. Omsättningen förväntas nå samma nivå som föregående år. Resultatet bedöms bli lägre jämfört med 2001. Malmö den 17 oktober 2002 Göran Sigfridsson VD och koncernchef För mer information kontakta VD Göran Sigfridsson på telefon 040-35 86 00 eller 0706-35 86 10 alternativt ekonomichef Göran Sandell på telefon 040-35 86 00.Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00310/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00310/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar