Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1.1 - 30.9 2000

Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1.1 - 30.9 2000 Beijer Electronics-koncernens totala intäkter steg med 17 procent till 284 mkr. Exportförsäljningen ökade med 37 procent. Rörelseresultatet steg med 18 procent till 30,5 mkr. Vinsten per aktie efter schablonskatt ökade med 18 procent till 3,55 kronor. Strategiska avtal har tecknats med DVT och Matsushita Electric under tredje kvartalet. Avtalen breddar Beijer Electronics produktprogram och förstärker den globala marknadsföringen av operatörsterminaler. Avtal har tecknats med Vellinge Electronics vilket utökar tillverkningskapaciteten av operatörsterminaler. Utsikterna för helåret 2000 är goda. Koncernen bedöms kunna infria tillväxt- och resultatmål. Koncernens intäkter Beijer Electronics-koncernen ökade sina intäkter med 17 procent till 284 mkr (242) under årets nio första månader. Under tredje kvartalet steg intäkterna med 23 procent till 92 mkr (75). Den fortsatt snabba tillväxten förklaras av en god marknadsutveckling såväl på hemmamarknaden (Sverige, Norge och Finland) som på exportmarknaden. Koncernens exportförsäljning steg 37 procent till 85 mkr (62) under rapportperioden. Exporten svarade för 30 procent (26) av de totala intäkterna. Det är de egenutvecklade operatörsterminalerna som ligger bakom den kraftiga exportökningen. Den tidigare aviserade bristen på vissa elektronikkomponenter eliminerades i stort sett under tredje kvartalet och leveranskapaciteten kan nu möta den stigande efterfrågan. Valutakursförändringar har endast marginellt påverkat försäljningen. Affärsområdenas intäkter Affärsområdet operatörsterminaler har visat en fortsatt stark tillväxt. Ökningen uppgick till 30 procent under rapportperioden. Med en försäljning på 108 mkr svarade affärsområdet för 38 procent (34) av koncernens försäljning. Drivsystem ökade sina intäkter med 32 procent till 42 mkr motsvarande 15 procent (13) av de totala intäkterna. Den höga tillväxten för drivsystem förklaras bland annat av att ett bredare produktprogram lanserats på de norska och finländska marknaderna. Affärsområdet Styrsystem växte med sex procent till 118 mkr vilket utgjorde 41 procent (46) av koncernens intäkter. Den kompletterande verksamheten inom affärsområdet Projekt redovisade intäkter på 11,0 mkr (12,6) för perioden. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat ökade med 18 procent till 30,5 mkr (25,8) under rapportperioden. Det motsvarade en rörelsemarginal på 10,7 procent (10,7). Under tredje kvartalet steg rörelseresultatet med två procent till 9,8 mkr (9,6). Resultatet belastades med ökade kostnader för satsningar på utbyggd organisation. Detta för att säkerställa en fortsatt tillväxt och expansion. Vinstutfall Koncernen visade ett oförändrat positivt finansnetto på 0,2 mkr. Resultatet före skatt redovisas därmed till 30,7 mkr (26,0) motsvarande en ökning på 18 procent. Resultatet efter schablonskatt (28 procent) uppgick till 22,1 mkr (18,7). Vinsten per aktie efter schablonskatt redovisas till 3,55 kronor (3,01) under perioden. Efter full utspädning uppgick vinsten per aktie till 3,39 kronor (2,87). Övrig ekonomisk information Utvecklingstakten av nya produkter inom affärsområdet Operatörsterminaler är fortsatt hög. Utvecklingskostnad-erna steg till 13,7 mkr (12,1) under perioden. Som andel av affärsområdets fakturering sjönk dock kostnaderna från 14,5 procent 1999 till 12,7 procent i år. Alla utvecklings-kostnader kostnadsförs direkt. Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,8 mkr (3,4). Det mot-svarade 1,3 procent (1,4) av koncernens intäkter. Kassaflödet från den löpande verksamheten steg till 34,3 mkr (29,6). Det egna kapitalet låg på 61,7 mkr (58,5) per den 30 september 2000. Soliditeten låg vid samma tidpunkt på 44 procent (46). Medeltalet anställda var 170 jämfört med 157 under samma period 1999. Viktiga händelser - Tredje kvartalet Distributörsavtal med DVT Beijer Electronics tecknade i början av juli ett samarbetsavtal med det amerikanska företaget DVT som är världsledande inom automatisk avsyning, s k vision-system. Avtalet innebär att Beijer Electronics skall marknadsföra och sälja DVTs produkter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vision- system är en starkt växande marknad och bara i Sverige beräknas den omsätta 200 mkr i år. Vision-system är ett nytt produktområde som kompletterar koncernens breda utbud av produkter inom automation. OEM-avtal med Matsushita Electric I slutet av augusti tecknade Beijer Electronics via sitt dotter-bolag Cimrex Electronics ett OEM-avtal med japanska Matsushita Electric. Avtalet innebär att Beijer Electronics blir exklusiv leverantör av operatörsterminaler till Matsushita Electrics verksamhet i Europa och USA. Beijer Electronics skall leverera mer än 15 000 terminaler till ett värde på minst 25 mkr under de tre inledande åren. Leveransstart sker under fjärde kvartalet i år. Avtal om utökad kapacitet I slutet av september tecknade Beijer Electronics avtal med Vellinge Electronics om ett utökat samarbete för att höja tillverkningskapaciteten av operatörsterminaler. Vellinge Eletronics är en av flera legotillverkare av Beijer Electronics operatörsterminaler. Ordervärdet uppgår till 40 mkr på årsbais. Viktiga händelser - Första halvåret Ramavtal med Saab Automobile Ramavtal tecknades med Saab Automobile gällande leverans av styrsystem till deras nya produktionslinjer som under de närmaste åren skall byggas i Trollhättan. Avtalet innebär leveranser för över 10 mkr under innevarande år. Kommande år ger avtalet ytterligare betydande intäkter. Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista Beijer Electronics noterades den 8 juni 2000 på OM Stockholmsbörsens O- lista efter utdelning av aktierna från det tidigare moderbolaget G&L Beijer AB. SPP SPP har allokerat 1,14 mkr till Beijer Electronics. I delårsrapporten per september har endast den kontanta utbetalningen från SPP på 0,2 mkr resultatavräknats. Utsikter för helåret 2000 Marknaden har fortsatt att utvecklas starkt under tredje kvartalet. Det finns idag inga tecken på någon avmattning och koncernen har en god orderingång. Genomförda satsningar för att öka kapaciteten och säkra tillväxten får full effekt nästa år. Fjärde kvartalet 1999 var resultatmässigt relativt svagt. För sista kvartalet i år förväntas en klar resultatförbättring jämfört med föregående år. Sammantaget bedöms marknadsutvecklingen och Beijer Electronics breddade produktprogram innebära att koncernens mål för tillväxt och resultat kan infrias för helåret 2000. Malmö 2000-10-18 Göran Sigfridsson Koncernchef För mer information kontakta VD Göran Sigfridsson på telefon 040-35 86 00 eller 0706-35 86 10 alternativt ekonomichef Göran Sandell på telefon 040- 35 86 00. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Resultaträkning i sammandrag 9 MÅNADER 9 MÅNADER HELÅ R TKR 2000 1999 1999 Nettoomsättning 283 953 241 643 323 247 Övriga rörelseintäkter 222 323 381 Rörelsens kostnader -250 128 -212 526 -287 915 Avskrivningar -3 570 -3 675 -4 450 Rörelseresultat 30 477 25 765 31 263 Räntenetto 219 192 792 Resultat före skatt 30 696 25 957 32 055 Beräknad skatt -8 594 -7 268 -10 613 Nettoresultat 22 102 18 689 21 442 Balansräkning i sammandrag 2000-09 1999-09 1999 -12 Tillgångar Anläggningstillgångar 16 734 18 025 16 224 Omsättningstillgångar 96 535 98 991 107 652 Likvida medel 27 175 11 106 12 256 Summa tillgångar 140 444 128 122 136 132 Eget kapital och skulder Eget kapital 61 740 58 459 36 289 Avsättningar 8 719 7 387 7 471 Långfristiga skulder 5 621 9 535 8 721 Kortfristiga skulder 64 364 52 741 83 651 Summa eget kapital och skulder 140 444 128 122 136 132 Därav räntebärande skulder 8 978 11 383 10 830 Nyckeltal Rörelsemarginal, % 10,7 10,7 9,7 Vinstmarginal, % 7,8 7,7 6,6 Soliditet, % 43,9 45,7 26,7 Eget kapital per aktie, Kr 9,92 9,40 5,83 Vinst per aktie efter beräknad 3,55 3,01 3,46 skatt, Kr Rullande 12 månaders vinst per 4,00 4,01 3,46 aktie, Kr Avkastning på eget kapital efter 50,7 50,6 56,4 beräknad skatt, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 63,2 57,9 67,4 Avkastning på operativt kapital, % 92,4 85,1 88,2 Medeltal anställda 170 157 157 Antal aktier 6 221 488 Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande 34 266 29 632 37 verksamheten 086 Förändringar i rörelsekapital 16 517 1 641 -5 076 Kassaflöde från -3 964 -3 322 -2 investeringsverksamheten 930 Förändring finansiering 100 -149 -128 Utbetalt koncernbidrag -32 000 -27 000 -27 000 Förändring i likvida medel 14 919 802 1 952 Likvida medel vid årets början 12 256 10 304 10 304 Likvida medel vid periodens slut 27 175 11 106 12 256 Beijer Electronics Beijer Electronics är ett utvecklings- och agenturföretag inom industriautomation med produkter och tjänster som marknadsförs såväl på hemmamarknaden som globalt. Beijer Electronics-koncernen består av moderbolaget Beijer Electronics AB, dotterbolag i Norge, Finland och USA samt Cimrex Electronics AB med dotterbolaget Cimrex Electronics Inc. I produktprogrammet ingår bl a programmerbara styr-system, frekvensomriktare, servosystem och robotar, operatörsterminaler, I/O- system, vision-system, SCADA-system samt PC-baserad styrning. I erbjudandet ingår också tjänster såsom teknisk support, ett komplett utbildningsprogram och projektverksamhet. Kommande ekonomisk information 6 februari 2001 Bokslutskommuniké för 2000 mars 2001 Årsredovisning för 2000 april 2001 Ordinarie bolagsstämma Bildtexter: Exportfaktureringen har haft en kontinuerlig tillväxt som stärkts under innevarande år. Diagrammet visar exportfaktureringen rullande fyra kvartal. Staplarna och vänster skala visar fakturering per kvartal. Den röda kurvan och höger skala visar faktureringen rullande fyra kvartal. De kompakta styrsystemen från Mitsubishi Electric är sedan många år marknadsledande i Norden. Staplarna och vänster skala visar resultat efter avskrivningar per kvartal. Den röda kurvan och höger skala visar resultat efter avskrivningar rullande fyra kvartal. Funktioner som e-post, SMS-meddelanden och webbserver infördes i Beijer Electronics operatörsterminaler i början av året och har rönt stor uppmärksamhet bland användare över hela världen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00260/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar