Bokslutskommuniké för G & L Beijer AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR G & L BEIJER AB, januari - december 2000 - Nettoomsättningen uppgick till 1323 mkr (1470). - Exklusive Beijer Electronics blev omsättningen 1162 mkr (1146). - Rörelseresultatet ökade till 95,5 mkr (84,1). - Resultatet före skatt steg till 92,1 mkr (70,8). - Utdelning föreslås uppgå till 6,00 kronor per aktie (6,00), varav 1,50 kronor i bonus. Koncernens omsättning G & L Beijerkoncernens nettoomsättning uppgick till 1322,6 mkr (1469,7) för räkenskapssåret 2000. Exklusive affärsområdet Automation (Beijer Electronics), som avskiljdes och delades ut till G & L Beijers aktieägare den 31 maj 2000, ökade omsättningen med 1,4 procent till 1162,2 mkr (1146,5). Koncernens försäljning stärktes successivt under året. Exklusive Beijer Electronics ökade omsättningen med 7,2 procent under fjärde kvartalet. Kronans förstärkning har inneburit att volymtillväxten har varit snabbare än värdetillväxten. G & L Beijer är med en stor försäljning av underhållsprodukter och investeringsvaror till industrin ett sencykliskt företag. Den starkare inhemska konjunkturen fick därför bara ett visst genomslag i försäljningen mot slutet av året. Affärsområdenas omsättning För affärsområdet Kyla uppgick omsättningen till 785,6 mkr (781,9). De svenska och finländska verksamheterna har visat god utveckling. Danmark och Norge hade en svag inledning men förbättrades under andra halvåret. Under fjärde kvartalet steg omsättningen med 2,4 procent. Affärsområdet Industriteknik hade en stark avslutning på året. För helåret uppgick omsättningen till 376,6 mkr (364,6). Under fjärde kvartalet steg omsättningen med 17,4 procent till 107,5 mkr. Den svenska konjunkturuppgången har bara delvis påverkat försäljningen positivt. Uppgången förklaras i huvudsak av företagsförvärv. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar blev 95,5 mkr (84,1). Exklusive Beijer Electronics uppgick rörelseresultatet till 78,1 mkr (52,8). I årets rörelseresultat ingår realisationsvinster från försäljning av fastigheter med 15,5 mkr (6,0) och SPP-medel som jämförelsestörande post med netto 14,5 mkr (-7,0). Ett bortfall av hyresintäkter till följd av fastighetsförsäljningarna har påverkat resultatet negativt med 1,2 mkr. Affärsområdet Kyla visade en ökning av resultatet på 6.8 procent till 53,3 mkr (49,9). Det motsvarar en rörelsemarginal på 6,8 procent (6,4). Resultatnivån har ökat trots den starkare kronan samtidigt som SPP-medel påverkat resultatet positivt. Affärsområdet Industriteknik ökade sitt rörelseresultat kraftigt. Det steg med 81 procent till 27,9 mkr (15,4) motsvarande en rörelsemarginal på 7,4 procent (4,2). Uppgången förklaras av effekter från omstruktureringsprogrammet som inleddes i slutet av 1999, ett positivt bidrag från ETC-förvärvet samt SPP-medel. Resultat före skatt Koncernens finansnetto uppgick till -3,4 mkr (-13,3). I finansnettot ingår en realisationsvinst på 9.7 mkr från försäljningen av innehavet på 43 procent i DPNova. Resultatet före skatt steg med 30 procent till 92,1 mkr (70,8). Exklusive Beijer Electronics uppgick resultatet före skatt till 74,3 mkr (38,7). Vinst per aktie Vinsten efter skatt uppgick till 58,3 mkr (46,2). Vinsten per aktie efter skatt blev därmed 9,36 kronor (7,43). Vinsten per aktie exklusive Beijer Electronics uppgick till 7,31 kronor (3,72). Utdelning Styrelsen för G & L Beijer föreslår en utdelning på 6,00 kronor (6,00). Av utdelningen utgör 1,50 kronor en bonus till följd av vinster av engångskaraktär. Den föreslagna utdelningen har beaktat förra årets utdelning av Beijer Electronics som föreslår egen utdelning. Affärsområde Automation Automation - Beijer Electronics - avskiljdes från koncernen den 31 maj 2000 och delades ut till aktie-ägarna i G & L Beijer i början av juni. Automation ingår i G & L Beijer under perioden januari-maj. Affärsområdets fakturering denna period uppgick till 160,4 mkr (133,3). Rörelseresultatet blev 17,4 mkr (11,0). Beijer Electronics lämnar egen bokslutskommuniké den 6 februari 2001. Investeringar, likviditet och antal anställda Koncernens investeringar i goodwill, maskiner och anläggningar har under perioden uppgått till 55,3 mkr (51,9). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 86,6 mkr (117,5) per den 31 december 2000. Under året har räntebärande skulder amorterats med 69,6 mkr. Soliditeten var 42,6 procent (41). Medeltalet anställda (inklusive Electronics under 5 månader) uppgick till 730 (835). Aktiens utveckling Beijer Electronics delades ut till G & L Beijers aktieägare den 2 juni 2000. Det innebär att årets avkastning får beräknas utifrån den sammanlagda utvecklingen för de båda aktierna. Köpkursen för G & L Beijer var 62 kronor (98) och för Beijer Electronics 70 kronor (-) per den 29 december 2000. Inklusive kontantutdelning om 6 kronor innebär det en totalavkastning under 2000 på 40,8 procent jämfört med en nedgång på 10,8 procent för Findatas avkastningsindex. Aktiens anskaffningsvärde G & L Beijer delade ut samtliga aktier i dotterbolaget Beijer Electronics till aktieägarna i juni 2000 och bolagets aktier noterades vid OM Stockholmsbörsens O-lista den 8 juni. Riksskatteverket har uttalat att denna utdelning är skattefri. Riksskatteverket har i ett meddelande den 18 december 2000 rekommenderat att av anskaffningsvärdet för aktier i G & L Beijer bör 47 procent hänföras till dessa aktier och 53 procent till aktier i Beijer Electronics. Rekommendationen skall tillämpas från och med 2001 års taxering. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 25 april 2001. Ekonomisk information Rapport för första kvartalet 2001 lämnas i samband med G & L Beijers ordinarie bolagsstämma den 25 april 2001. Malmö den 31 januari 2001 G & L BEIJER AB Styrelsen Denna rapport har granskats av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00730/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00730/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Prenumerera

Dokument & länkar