Bokslutskommuniké januari - december 2002

Report this content

G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari - december 2002 · Nettoomsättningen steg med 4,3 procent till 1415,5 mkr (1357,7). · Resultatet före skatt ökade med 46 procent till 58,8 mkr (40,2). · Vinsten per aktie steg med 72 procent till 6,30 kronor (3,67). · Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 4,00 kronor (3,00). · Avyttring av två fastigheter frigör 18 mkr. · Förvärv vid årsskiftet av agenturrörelse i Danmark med en omsättning på 6 mkr. Omsättning G & L Beijerkoncernen visade sammantaget en positiv utveckling under 2002. Koncernens omsättning steg med 4,3 procent till 1415,5 mkr (1357,7) under helåret. Ökningstakten dämpades dock av en viss försäljningsminskning under det fjärde kvartalet då omsättningen uppgick till 324,8 mkr (338,8). Det fjärde kvartalet är säsongsmässigt svagare än övriga kvartal. Försäljningsutvecklingen för helåret förklaras av en god utveckling på koncernens huvudmarknader i Sverige, Norge och Finland samt ökade marknadsandelar inom vissa segment. Marknaden i Danmark var svagare. Organisk tillväxt svarade för huvuddelen av omsättningsökningen medan förvärv bidragit med en mindre del. · Affärsområdet Kyla ökade sin omsättning med 5 procent till 914,8 mkr (871,0) under helåret 2002. Under det fjärde kvartalet gick omsättningen ned till 202,4 mkr (211,8). Nedgången är hänförlig till en svagare marknad i Sverige och Danmark under oktober och november. En återhämtning ägde rum i december då försäljningen var oförändrad jämfört med samma period 2001. För helåret 2002 ökade affärsområdet försäljningen på alla marknader med undantag för Danmark. Handels- och grossistföretagen, som svarar för tre fjärdedelar av affärsområdets omsättning, ökade sin försäljning med 10 procent medan tillverknings företagen minskade med 4 procent. · Affärsområdet Industriteknik visade en omsättningsökning på 2,9 procent till 500,7 mkr (486,7) för helåret. Under det fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 122,4 (127,0). Nedgången förklaras av en lägre efterfrågan. För helåret har försäljningen av förbrukningsvaror och konsumentvaror såsom handverktyg bidragit positivt till omsättningen medan en låg aktivitet på marknaden för investeringsvaror dämpat tillväxten. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar visade sammantaget en god utveckling. Det steg med 24 procent till 86,1 mkr (69,7) för helåret. Under det fjärde kvartalet minskade resultatet till 10,7 mkr (16,9) till följd av den lägre försäljningen. Resultatet belastades även med engångskostnader på netto 0,8 mkr beroende på avyttringar av två fastigheter i slutet av 2002. · Affärsområdet Kyla hade en kraftig resultatförbättring under året. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar steg med 32 procent till 70,4 mkr (53,4). Det motsvarade en rörelsemarginal på 7,7 procent (6,1). Uppgången förklaras av positiva effekter från åtgärdsprogrammet 2001, ökad försäljning för grossisterna samt bättre resultat för tillverknings företagen. Förbättringen dämpades dock under det fjärde kvartalet, då resultatet uppgick till 7,9 mkr (10,3). · Affärsområdet Industritekniks rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 29,4 (28,1). Det motsvarade en rörelsemarginal på 5,9 procent (5,8). Effekter från åtgärdsprogrammet 2001, en bättre produktmix samt högre bruttomarginaler har bidragit positivt till resultatet. Resultatet under det fjärde kvartalet uppgick till 4,7 mkr (9,1). Nedgången under det sista kvartalet förklaras av något lägre försäljning samt färre provisionsaffärer. Dessutom belastades resultatet av engångskostnader vid avyttring av en fastighet med netto 1,1 mkr. Koncernens avskrivningar på goodwill uppgick till 14,2 mkr (13,8). Rörelseresultatet efter avskrivningar på goodwill steg med 29 procent till 71,9 mkr (55,9). Resultat före skatt Koncernens finansnetto förbättrades med 2,6 mkr och uppgick till -13,1 mkr (-15,7) under helåret. Förbättringen förklaras av en minskad nettoskuldsättning som vid årsskiftet uppgick till 218 mkr (271,6) samt en lägre räntenivå. Resultatet före skatt ökade med 46 procent till 58,8 mkr (40,2) för helåret. Motsvarande resultat under fjärde kvartalet blev 4,5 mkr (9,0). Vinst per aktie Vinsten per aktie efter beräknad skatt steg med 72 procent till 6,30 kronor (3,67). Utdelning Styrelsen för G & L Beijer föreslår en höjning av utdelningen till 4,00 kronor (3,00). Övrig ekonomisk information Koncernens investeringar i materiella och immateriella tillgångar samt verksamheter uppgick under året till 23,7 mkr (40,4). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 132,2 mkr (100,8) vid årsskiftet. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 404,5 mkr (387,0). Förändringen av eget kapital var 17,5 mkr (-0,7). Den bestod av årets resultat om 39,2 mkr (22,8), omräkningsdifferenser om -3,4 mkr (13,8), återförd utskiftningsskuld om 0,4 mkr (0) minskat med utdelning om 18,7 mkr (37,3) samt föregående år även förändring av redovisnings rekommendation (-4,1). Soliditeten uppgick till 44,9 procent (41,8) per den sista december 2002. Genom kapitalrationaliseringar har det operativa kapitalet minskat till 611,8 mkr (659,1). Det har bidragit till en ökad avkastning på operativt kapital som uppgick till 11,3 procent (8,7). Medeltalet anställda var 679 (695) under året. Viktiga händelser · Koncernen avyttrade två fastigheter i december 2002. Avyttringarna frigör 18 mkr i kapital vilket kommer att påverka resultatet positivt med cirka 1,5 mkr netto årligen från och med 2003 till följd av lägre avskrivningar och bättre finansnetto. Försäljningarna medförde dock en realisationsförlust på netto 0,8 mkr som belastade resultatet under det fjärde kvartalet 2002. Sammantaget har koncernen avyttrat rörelsefrämmande tillgångar för 22 mkr under 2002. · Koncernen förvärvade i slutet på året genom affärsområdet Kyla en agenturrörelse inom styr- och reglerutrustning från danska Hjelm Bang A/S. Verksamheten omsätter cirka 6 mkr och resultatet ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 januari 2003. · G & L Beijer etablerade i augusti 2002 verksamhet i Litauen genom affärsområdet Beijer Kyla. Satsningen är ett led i Beijer Kylas strategi att växa i närområdet kring Östersjön. Affärsområdet har därmed verksamhet i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Verksamheten i Östeuropa omsätter cirka 55 mkr och har 27 anställda. · Koncernen erhöll i juni 2002 genom G & L Beijer OY, Beijers finländska dotterbolag inom affärsområdet Industriteknik, en betydande order från AvestaPolarit på huvudutrustning till ett varmvalsverk i Torneå. G & L Beijer är agent och representerar tyska SMS-Demag som svarar för leveranser och installation. För G & L Beijer är det en provisionsaffär som inte påverkar koncernens omsättning men bidrar positivt till resultatet framför allt under åren 2003-2004. · G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Beijer Kyla den finländska grossisten inom kyltekniska komponenter Ageko OY i maj. Ageko omsätter cirka 7 miljoner kronor och ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med 1 juni 2002. · G & L Beijer fick i slutet av maj ett breddat ägande och nya huvudägare i och med att tidigare huvudägaren Jan Hain avyttrade A- och B-aktier motsvarande 55,5 procent av rösterna och 28,5 procent av kapitalet. Delar av G & L Beijers styrelse och ledning förvärvade A- aktierna. Institutioner förvärvade B-aktierna. Med anledning av ägarförändringen ägde en extra bolagsstämma rum den 24 oktober 2002 då Jan Hain på egen begäran avgick ur styrelsen. Till ny styrelseledamot valde stämman Poul Friis. Den extra stämman beslutade även om ett återköpsprogram av egna aktier. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 29 april 2003. Ekonomisk information Rapport för första kvartalet 2003 lämnas i samband med G & L Beijers ordinarie bolagsstämma den 29 april 2003. Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisning. Dock har Redovisningsrådets nya rekommendationer införts sedan årsskiftet. Någon omräkning av tidigare år har ej gjorts då förändringarna ej bedömts som väsentliga. Malmö den 30 januari 2003 G & L Beijer AB Styrelsen Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För mer ingående information, besök vår hemsida www.beijers.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00690/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar