Bolagsstämmokommuniké från G & L Beijer AB

Report this content

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN G & L BEIJER AB G & L Beijer AB (publ) hade idag den 24 oktober 2002 extra bolagsstämma. G & L Beijer ABs VD Joen Magnusson redogjorde i sitt anförande för verksamheten och bolagets utveckling under det tredje kvartalet 2002. VD konstaterade därvid att G&L Beijer visade en fortsatt positiv och stabil utveckling under det tredje kvartalet. Omsättningen steg med drygt sex procent till 360 mkr och vinsten före skatt mer än fördubblades till 20 mkr under perioden. Under de tre första kvartalen uppgick omsättningen till närmare 1,1 miljarder kronor och vinsten före skatt blev 54 mkr. Koncernen hade också en balanserad utveckling där båda affärsområdena Beijer Kyla och Beijer Industriteknik bidrog till den goda resultatuppgången. Sammantaget har G&L Beijer förstärkt sin position på marknaden och den finansiella ställningen under året. Stämman bemyndigade styrelsen att före ordinarie bolagsstämma 2003 vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt verkställa sådana beslut. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt - om så skulle bedömas lämpligt - möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Förvärv av egna aktier skall avse B-aktier och skall uppgå till högst 1/10 av det totala antalet utgivna aktier i bolaget. Förvärv skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Överlåtelse av egna aktier skall uppgå till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Styrelsen skall iaktta den rekommendation "Rekommendation rörande köp och försäljning av egna aktier" som Näringslivets Börskommitté (NBK) utfärdat den 10 mars 2000, vilket bl.a. innebär att köp och försäljning av egna aktier skall ske inom det på börsen vid var tid gällande registrerade kursintervallet. På stämman avgick som tidigare meddelats Jan Hain på egen begäran från sitt uppdrag som styrelseledamot. Poul Friis utsågs genom nyval att ersätta Jan Hain som styrelseledamot för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Poul Friis (f 1939) är civilingenjör och har en lång erfarenhet från danskt och internationellt näringsliv i en rad olika positioner. I dag är Poul Friis styrelseordförande i Dantec Dynamics A/S, IKI A/S, Labotek A/S, Drufort A/S och Alfotech A/S. Han är därutöver ledamot i styrelserna för G&L Beijer A/S och Müller Print A/S. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman valdes Bo Liedholm till ny styrelseordförande efter Gunnar Ekdahl som kvarstår som styrelseledamot. Malmö den 24 oktober 2002 G & L Beijer AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01470/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar