Delårsrapport för G & L Beijer AB, januari - september 2000

Report this content

Delårsrapport för G & L Beijer AB, januari - september 2000 *Nettoomsättningen uppgick till 1020 mkr (1106) *Rörelseresultatet ökade till 78,7 mkr (75,7) *Resultatet före skatt ökade till 66,9 mkr (65,0) *Exklusive Beijer Electronics uppgick resultatet före skatt till 49,1 mkr (39,0) Koncernens omsättning G & L-Beijer-koncernens nettoomsättning uppgick till 1020,1 mkr (1106,1) för årets nio första månader. Exklusive affärsområdet Automation (Beijer Electronics), som avskiljdes och delades ut till G & L Beijers aktieägare den 31 maj 2000, uppgick omsättningen till 859,7 mkr (864,4). Den i stort oförändrade omsättningen motsvaras dock av en viss volymmässig uppgång. Det är den starkare kronan som, vid omräkning till kronor vad avser koncernens försäljning i Danmark, Finland och Norge, förklarar skillnaden mellan värde och volym. Omsättningen i Sverige har ökat men G & L Beijer är med en stor försäljning av investeringsvaror och underhållprodukter till basindustrin ett sencykliskt företag. Den starkare inhemska konjunkturen har därför ännu inte fått genomslag i försäljningen. Under tredje kvartalet steg koncernens omsättning (exklusive Beijer Electronics) med 3,2 procent till följd av förvärv. Affärsområdenas omsättning Affärsområdet Kyla hade en i stort sett oförändrad fakturering på 590,6 mkr (591,4). De svenska och finländska marknaderna har visat en god utveckling och har kompenserat utvecklingen i Danmark och Norge. Sammantaget skulle affärsområdets fakturering ha varit 15 mkr högre om inte kronan hade förstärkts. Faktureringen steg med tre procent under andra kvartalet. Den föll tillbaka marginellt under det tredje kvartalet. Nedgången förklaras av den varma sommaren 1999 som innebar god försäljning av luftkonditionering vilket inte kunde upprepas under innevarande år. För affärsområdet Industriteknik var omsättningen 269,1 mkr (273,0). Minskningen är hänförlig till tidigare avyttringar av verksamheter. Den svenska konjunkturuppgången har heller ännu inte slagit igenom i ökad försäljning. Omsättningen steg dock med cirka elva procent under tredje kvartalet till följd av förvärvet av ETC Verktyg. Under tredje kvartalet blev även ett agenturavtal med SMS-Demag klart vilket förväntas bidra positivt till framtida försäljning. SMS-Demag tillverkar stålverksutrustning. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar blev 87,0 mkr (85,7). Exklusive Beijer Electronics uppgick rörelseresultatet till 69,6 mkr (59,8). I årets rörelseresultat ingår realisationsvinster från försäljning av fastigheter med 15,5 mkr och SPP-medel med 4,8 mkr. Affärsområdet Kyla hade ett oförändrat rörelseresultat på 44,2 mkr (44,4). Det motsvarar en rörelsemarginal på 7,5 procent (7,5). Resultatnivån har kunnat upprätthållas trots den starkare kronan samtidigt som SPP-medel påverkat resultatet positivt. Affärsområdet Industriteknik har ökat sitt resultat till 18,2 mkr (16,8) motsvarande en rörelsemarginal på 6,8 procent (6,2). Uppgången förklaras av effekter från omstruktureringsprogrammet som inleddes i slutet av förra året samt SPP- medel. Koncernens avskrivningar på goodwill var under perioden 8,3 mkr (10,0). Rörelseresulatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 78,7 mkr (75,7). Resultat före skatt Finansnettot blev minus 11,8 mkr (-10,7). Resultatet före skatt uppgick till 66,9 mkr (65,0). Exklusive Beijer Electronics uppgick resultatet före skatt till 49,1 mkr (39,0). Affärsområde Automation Automation - Beijer Electronics - avskiljdes från koncernen den 31 maj 2000 och delades ut till aktieägarna i G & L Beijer i början av juni. Automation ingår i G & L Beijer under perioden januari-maj. Affärsområdets fakturering denna period uppgick till 160,4 mkr (133,3). Rörelseresultatet blev 17,4 mkr (11,2). Beijer Electronics lämnar egen niomånadersrapport den 18 oktober 2000. Investeringar, likviditet och antal anställda Koncernens investeringar i goodwill, maskiner och anläggningar har under perioden uppgått till 31,7 mkr (41,0). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 83,6 mkr (87,9) per den 30 september 2000. Fordran av ej resultatförda SPP-medel uppgår till 25,2 mkr. Soliditeten var 42,2 procent (38,9). Medeltalet anställda uppgick till 666 (817). Aktiens utveckling Beijer Electronics delades ut till G & L Beijers aktieägare den 2 juni 2000. Det innebär att årets avkastning får beräknas utifrån den sammanlagda utvecklingen för respektive aktie. Köpkursen för G & L Beijer var 57,5 kronor och för Beijer Electronics 74 kronor per den 13 oktober 2000. Inklusive utdelning om sex kronor innebär det en totalavkastning hittills under året på 40 procent jämfört med en nedgång på tre procent för Findatas avkastningsindex under samma period. Ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2000 publiceras 31 januari 2001. Malmö den 18 oktober 2000 G & L BEIJER AB Joen Magnusson, VD Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00390/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar