G & L Beijer AB Delårsrapport januari - september 2003

G & L Beijer AB Delårsrapport januari - september 2003 - Nettoomsättningen uppgick till 1065,0 mkr (1090,7). För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 351,0 mkr (357,2). - Rörelseresultatet blev 53,9 mkr (64,6), varav 21,8 mkr (23,4) för tredje kvartalet. - Resultatet före skatt uppgick till 46,2 mkr (54,3). För tredje kvartalet uppgick det till 18,9 mkr (20,0). - Resultatet efter skatt uppgick till 29,9 mkr (34,4). Det blev 12,2 mkr (12,5) under det tredje kvartalet. - Vinsten per aktie blev 4,83 kronor (5,52), varav 1,97 kronor (2,01) det tredje kvartalet. - Stor order från världens största energiprojekt. Omsättning G & L Beijerkoncernens nettoomsättning uppgick till 1065,0 mkr (1090,7) under årets nio första månader och 351,0 mkr (357,2) under det tredje kvartalet. Minskningen under året beror dels på valutakursförändringar, dels på en svagare marknad för den svenska kylgrossistverksamheten. Förvärv har bidragit till en mindre del av nettoomsättningen. För affärsområdet Kyla blev omsättningen 676,4 mkr (712,4) under de tre första kvartalen och 226,4 mkr (241,4) under det tredje kvartalet. Den lägre omsättningen förklaras, förutom av valutakursförändringar, av att andra och tredje kvartalen 2002 var ovanligt starka, med hög investeringstakt i livsmedelsbutiker och konvertering till mer miljövänliga köldmedia. Den minskade efterfrågan är hänförlig till affärsområdets svenska kylgrossistverksamhet. Under september månad stabiliserades dock marknaden. Försäljningen i Norge, Polen och Baltikum har utvecklats starkt och den har även ökat i Danmark medan den varit stabil i Finland. Affärsområdet Industriteknik ökade sin omsättning till 388,6 mkr (378,3) under årets nio första månader. Under det tredje kvartalet steg omsättningen med 7,6 procent till 124,6 (115,8). Försäljningen av förbrukningsvaror och konsumentvaror har fortsatt att öka under perioden medan marknaden för investeringsvaror har varit svag. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 64,8 mkr (75,4) under de tre första kvartalen. Resultatet blev 25,5 mkr (27,6) under det tredje kvartalet. Affärsområdet Kyla visade ett rörelseresultat på 51,9 mkr (62,5) under niomånadersperioden och 21,9 mkr (22,2) under det tredje kvartalet. Minskningen beror på lägre volymer inom den svenska kylgrossistverksamheten. Ett besparingsprogram initierades under det andra kvartalet, vilket började få effekt under det tredje kvartalet då rörelsemarginalen förbättrades. För affärsområdet Industriteknik blev rörelseresultatet 23,7 mkr (24,7) under niomånadersperioden och 6,8 mkr (8,6) under kvartalet. Resultatet för hela rapportperioden har påverkats av satsningar på konsumentvarusidan. Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar uppgick till 53,9 mkr (64,6) under de tre första kvartalen. Motsvarande resultat under tredje kvartalet blev 21,8 (23,4). Resultatet förstärktes successivt under det tredje kvartalet och avslutningen blev stark. Resultat före och efter skatt Koncernens finansnetto förbättrades till -7,7 mkr (-10,3) under niomånadersperioden och till -2,9 (-3,4) under det tredje kvartalet. Förbättringen beror på en lägre räntenivå samt en minskning av de räntebärande skulderna. Resultatet före skatt uppgick till 46,2 mkr (54,3) under de tre första kvartalen och till 18,9 mkr (20,0) under det tredje kvartalet. Vinsten efter skatt blev 29,9 mkr (34,4) för nio månader. Motsvarande vinst för tredje kvartalet var 12,2 mkr (12,5). Vinsten per aktie blev 4,83 kronor (5,52) under niomånadersperioden och 1,97 kronor (2,01) det tredje kvartalet. Övrig ekonomisk information Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner samt förvärv uppgick till 34,4 mkr (16,0). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 110,9 mkr (95,9) per den 30 september. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 394,5 mkr (397,6). Förändringen av eget kapital var under rapportperioden -9,8 mkr (10,6). Den bestod av periodens resultat om 29,9 mkr (34,4) med avdrag för utdelning om 24,9 mkr (18,7) samt återköp av egna aktier om -1,5 mkr (0). Omräkningsdifferenser uppgick till -13,3 mkr (-5,1). Soliditeten var 43,1 procent (42,1) den 30 september. Medeltalet anställda uppgick till 671 (675) under perioden. Viktiga händelser G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Industriteknik armaturgrossisten BOLTHi AB i Ängelholm. BOLTHi importerar trädgårds- och utomhusbelysning. Företaget omsätter cirka 16 mkr på årsbasis och ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med den 1 mars 2003. G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Industriteknik Slipex i Grängesberg AB. Slipex marknadsför och säljer diamantslipskivor på den svenska marknaden. Företaget omsätter cirka 11 mkr och har god lönsamhet. Slipex verksamhet ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med den 1 juli 2003. G & L Beijers affärsområde Kyla erhöll i augusti en stor order från ett av Danmarks största byggprojekt - DR Byen. DR Byen är ett nytt multimediahus i Örestad, avsett för Danmarks Radio och TV. Hela projektet är beräknat att kosta cirka fem miljarder danska kronor. Beijer Kyla skall leverera utrustning och produkter för luftkonditionering till DR Byen. Koncernen erhöll i september genom affärsområdet Kyla en stor order om leveranser av värmeväxlare av titan till världens största energiprojekt som prospekteras utanför den ryska ön Sakhalin i Okhotska Havet (Stilla Havet). Beställningen uppgår till cirka 5,5 mkr i sin första fas av totalt tre delbeställningar. Slutkund är det brittisk-holländska oljebolaget Shell. Leveranser inleds i december 2003 och första fasen skall vara avslutad i mars 2004. G & L Beijer bedöms ha goda chanser till beställningar även under fas 2 och fas 3. Kommande rapporter Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 5 februari 2004. Malmö den 22 oktober 2003 G & L Beijer AB Joen Magnusson, VD Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För diagram och tabeller, välkommen att besöka G & L Beijer AB's hemsida på Internet www.beijers.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Prenumerera

Dokument & länkar