KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i AB CF BERG & CO (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 januari 2005 klockan 14.00, samlingslokalen Skeppet, Atlantvägen, 570 82 Målilla.

Anmälan och deltagande Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: • dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget måndagen den 17 januari 2005. • dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress AB CF BERG & CO (publ), Att: Johan Ekelund, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail, info@cfbergs.se, per telefon 0495-24 55 00 eller telefax 0495-231 29 senast måndagen den 24 januari 2005 kl.13.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i den gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta. Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering skall vara verkställd senast måndagen den 17 januari 2005. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten avser juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Förslag till dagordning på bolagsstämman: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av förslaget till dagordning. 4. Val av justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av verkställande direktören. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2003/2004. 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2003/2004. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning. 10. Fastställande av avstämningsdag. 11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören. 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 13. Val av styrelse. 14. Frågor från aktieägarna. 15. Avslutande av stämman. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman, att utdelning lämnas med 0,25 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 1 februari 2005. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC fredagen den 4 februari 2005. Förslag till beslut Aktieägare som tillsammans representerar 72 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att man på stämman kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut: 9,10 Ovanstående aktieägare stödjer styrelsen förslag till vinstutdelning. 12 Ovanstående aktieägare föreslår, att ett arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter utgår med 6,5 prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. 13 Ovanstående aktieägare föreslår nedanstående nya styrelse: Omval för ytterligare ett år av styrelseledamöterna Åke Bergh, Peter Friberg, Bo Sturesson, Göran Jönsson och Anders Karlsson samt omval på ett år av Per-Åke Bergh som suppleant. Upplysning om revisorer Vid förra årets ordinarie bolagsstämma valdes auktoriserade revisorn Håkan Hjalmarsson och auktoriserade revisorn Stefan Madeling båda Ernst & Young till ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Carl-Axel Kullman och auktoriserade revisorn Michael Mjösberg båda Ernst & Young till revisorssuppleanter, tills ordinarie bolagsstämma hållits för räkenskapsåret 2006/2007. Handlingar inför bolagsstämman Alla aktieägare kommer att få årsredovisningen för räkenskapsåret 2003/2004 och kallelse till bolagsstämman hemsänd i början på januari. Handlingarna kommer också att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress AB CF BERG & CO (publ), 570 84 Mörlunda fr o m 2005-01-03 och kan på begäran sändas till de, som så önskar och uppger sin postadress. Välkomna ! Mörlunda den 29 december 2004 Styrelsen Adress mm AB CF BERG & CO (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.cfbergs.se Frågor avseende denna kallelse kan ställas till verkställande direktör Åke Bergh eller informationschef Johan Ekelund på telefonnummer 0495-24 55 00.

Om oss

Bergs Timber finns på båda sidor Östersjön med sågverk och vidareförädling med en total produktion om cirka 1 miljon kubikmeter sågade trävaror. I Lettland finns tillverkning av trädgårdsprodukter, fönster, dörrar och hus och i Sverige finns anläggning för träskydd. Dessutom finns verksamhet i Storbritannien. Vi är entreprenörer och har en organisation med decentraliserat ansvar. Gemensamt för hela verksamheten är trygghet och pålitlighet. Via en modern kundorderstyrd produktion och ett unikt produktsortiment, ska vi alltid uppfattas som det intressantaste alternativet för dig som kund. Vi investerar och trimmar dagligen våra anläggningar för att möta dina krav. Som skogsägare ska du känna dig trygg med oss som samarbetspartner i skogen. Vi tar också på bästa sätt vara på ditt virke i våra anläggningar. Trä binder koldioxid och trävarubranschen hjälper människor att göra hållbara och klimatsmarta val. Du som investerar i Bergs Timber gör en hållbar investering.

Prenumerera

Dokument & länkar