BHG offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Sleepo

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

BHG Group AB (publ) (”BHG Group”) lämnade genom sitt helägda dotterbolag Inredhemma Sverige AB (”BHG”) den 27 juli 2020 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Sleepo AB (”Sleepo”) avseende samtliga aktier i Sleepo (”Erbjudandet”). Sleepos aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på BHG Groups webbplats (www.wearebhg.com/sleepo) och SEB:s webbplats för prospekt och erbjudandehandlingar (www.sebgroup.com/prospectuses). Anmälningssedel  kommer även att distribueras till aktieägare i Sleepo vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 27 juli 2020. Aktieägare i Sleepo kan kostnadsfritt rekvirera ett pappersexemplar av erbjudandehandlingen hos BHG Group.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 3 augusti 2020 och avslutas den 25 augusti 2020.

Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 27 augusti 2020, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 1 september 2020.

BHG förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Hähnel, ansvarig för investerarrelationer i BHG Group
Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: 
johan.hahnel@bhggroup.se

https://www.wearebhg.com/sleepo

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2020 kl. 15:00 CEST.

Om BHG Group
BHG Group är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i stora delar av Öst-, och Centraleuropa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största aktören i Europa inom Home improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till över 800 000, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I gruppen ingår över 85 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.sewww.trademax.sewww.chilli.se och www.furniturebox.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta Europeiska länder. BHG Group är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG Groups e-handelsverksamheter har över 1 500 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. BHG Group och BHG avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar