Delårsrapport januari - september 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 * Biacores snabba tillväxt fortsätter. Försäljningen ökade med 35% under perioden januari-september och med 46% i tredje kvartalet. * Stark tillväxt i USA genom ytterligare ökat intresse för Biacores SPR- teknologi hos läkemedels- och bioteknikföretag. * Rörelseresultatet ökade under perioden januari-september med 64%. * Utvecklingen av Biacores unika högkapacitetsteknologi 'SPR array chip' pågår. Samarbetet med Millennium Pharmaceuticals utvecklas väl. Avsevärd ökning av FoU-satsningen planeras för 2001. * För helåret 2000 väntas en försäljningsökning i storleksordningen 25- 30%. Den tidigare prognosen indikerade en ökning i storleksordningen 20%. Januari- Juli- september september 2000 1999 Förä 2000 1999 Förän ndri dring ng Försäljning, 273,5 203,0 +35% 88,1 60,3 +46% MSEK Rörelseresult 40,4 24,6 +64% 14,8 1,7 +771% at, MSEK Rörelsemargin 15 12 17 3 al, % Resultat efter finansiella poster, MSEK 46,1 29,7 +55% 17,4 2,6 +569% Vinst per aktie efter utspädning, 3,19 2,19 +46% 1,17 0,18 +550% SEK Biacore är världsledande inom området affinitetsbaserade biosensorer med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på OM Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2000 Belopp i denna rapport avser Biacorekoncernen, om inte annat anges. Siffror inom parentes avser perioden januari-september 1999. Den ökande insikten om värdet av Biacores unika SPR-teknologi ledde till ytterligare ett kvartal med stark försäljningstillväxt. Försäljningen under tredje kvartalet 2000 ökade med 46% jämfört med samma period i fjol. Tillväxten är främst hänförlig till Biacores mest avancerade system, BIACORE3000, som haft fortsatt framgång hos läkemedels- och bioteknikindustrin. Totalt ökade försäljningen under de tre första kvartalen 2000 med 35%. Exklusive valutaeffekter var ökningen 27%. Försäljningen fördelades geografiskt enligt följande: Janu Juli ari- - sept sept embe embe r r MSEK 2000 1999 Förändri 2000 1999 Förändri ng ng Amerika 129, 89,9 +44% 40,6 27,4 +48% 8 Europa 92,6 65,7 +41% 32,5 23,2 +40% Asien- Stilla- havsområd 51,1 47,4 +8% 15,0 9,7 +55% et Biacore har fortsatt stora framgångar i Amerika (huvudsakligen USA) i takt med att fördelarna med SPR-teknologin i läkemedelsforskningsprocessen alltmer uppmärksammas. Försäljningen i Amerika steg under tredje kvartalet med 48% till 40,6 MSEK. Även i Europa var ökningstakten mycket hög, 40%. Tillväxten var god på flertalet viktiga europeiska marknader, och tillämpningar både inom läkemedelsforskning och biovetenskaplig grundforskning bidrog starkt till denna utveckling. I Asien- Stillahavsområdet fortsatte återhämtningen, och försäljningen ökade under tredje kvartalet med 55% till 15,0 MSEK. Bruttomarginalen för perioden januari-september uppgick till 81,4% (81,0). De totala kostnaderna för marknadsföring, administration samt forskning och utveckling uppgick till 184,1 MSEK (134,7), en ökning med 37%. Därav utgör ca 10 MSEK intensifierade satsningar på Biacores nya 'SPR array chip'-teknologi. I administrationskostnaderna ingår reserveringar för bonus till personalen samt optionsprogram till ledande befattningshavare, föranledda av den mycket positiva utvecklingen för Biacore under 2000. Ett engångsbelopp avseende pensionsutfästelse ingår också. Administrationskostnaderna omfattar dessutom ökade kostnader för externa tjänster, föranledda av en högre affärsaktivitet under 2000. Rörelseresultatet uppgick till 40,4 MSEK (24,6), en ökning med 64%. Rörelsemarginalen uppgick till 15% (12). Valutadifferenser ingår i Övriga intäkter och kostnader med 5,8 MSEK (-0,3) och i Finansiella poster med 0,9 MSEK (0,4). Skattekostnaden uppgick till 32% (28) av resultatet efter finansiella poster. Nettoresultatet var 31,2 MSEK (21,4), vilket ger en ökning av vinst per aktie efter utspädning på 46% till 3,19 SEK (2,19). INVESTERINGAR Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 8,8 MSEK (17,7). PERSONAL Antalet fast anställda i Biacorekoncernen vid utgången av september 2000 var 218 (191). LÄKEMEDELSFORSKNING - BIACORE FULLFÖLJER SIN STRATEGI Biacore har redan noterat framgångar i sin strategi att bli en tung leverantör av spjutspetsteknologi till läkemedels- och bioteknikindustrin. Mot bakgrund av de stora utvecklingsmöjligheterna för nuvarande produkter, de kommande högprestandasystemen och potentialen hos den unika 'SPR array chip'-teknologin förväntas den snabba utvecklingen på denna marknad leda till en betydande försäljningstillväxt för Biacore. Företagets nuvarande kärnverksamhet, biovetenskaplig grundforskning, har god tillväxt och kommer även i fortsättningen att i betydande grad bidra till försäljningsökningen. Eftersom Biacores teknologi har förutsättningar att väsentligt höja effektiviteten inom läkemedelsforskningen, utgör läkemedels- och bioteknikindustrin företagets främsta målgrupp. De unika data som Biacores system genererar kan tillföra dessa företag bättre beslutsunderlag i kritiska skeden av forskningsprocessen. Med BIACORE3000 har en marknadsposition etablerats Biacore har etablerat ett starkt fotfäste inom läkemedelsforskningen under det senaste året. BIACORE 3000 har mottagits väl av kunder inom såväl läkemedels- som bioteknikindustrin. Detta automatiserade system är avsett för tillämpningar i stegen före höghastighetsscreening (HTS), framför allt för identifiering och validering av målmolekyler, områden som i ökande grad baseras på proteomicsforskning*. Den ökande försäljningen av detta system är ett tydligt bevis på att den forskande industrin inser värdet av Biacores SPR-teknologi. Nästa steg: Högprestandasystem Biacore har under de senaste månaderna gjort fortsatta framsteg i utvecklingen av den nya generationen högprestandasystem. Dessa system kommer att utgöra verktyg för att lösa några av de viktiga analysproblem som läkemedelsindustrin brottas med, särskilt i stegen efter HTS. Dit hör karaktärisering och optimering av nya läkemedelssubstanser samt s k ADME**-studier, vilka utgör besvärliga flaskhalsar i läkemedelsframtagningsprocessen idag. De nya systemen, som utvecklas i samarbete med företag som SmithKline Beecham, Pharmacia och Millennium, kommer att erbjuda hög känslighet och upplösning samt hög kapacitet för tillämpningar i stegen efter HTS. Det första av dessa nya system planeras att lanseras under andra halvåret 2001. Breddning av sortimentet - goda resultat av samarbetet med Bioreason En viktig del av Biacores strategi inom området läkemedelsforskning är att genom unik teknologi tillföra kunderna betydande mervärden. I september 1999 inledde Biacore ett samarbete med det amerikanska mjukvaruföretaget Bioreason Inc. Genom att kombinera de båda företagens teknologibaser syftar detta samarbete till att förbättra möjligheterna till tidig ADME**- screening av lågmolekylära substanser i de steg inom läkemedelsforskningen som kommer efter höghastighetsscreening. De första resultaten av samarbetet presenterades under sistlidna kvartal. Resultaten visar att screeningdata från Biacores SPR-teknologi kan användas i kombination med Bioreasons mjukvara för prediktiv kemoinformatik för att tidigt i forskningsprocessen få fram kritiska data om läkemedelskandidaters bindning till plasmaproteiner, data av vikt för att kunna fatta beslut om det fortsatta utvecklingsarbetet. Resultaten presenterades vid Society for Biomolecular Screenings årliga konferens i Vancouver, Kanada i början av september. Resultaten av denna första fas i samarbetet stärker både Biacore och Bioreason i övertygelsen att genom kombination av styrkorna i de respektive teknologibaserna och kunskaperna inom de båda företagen kunna utveckla verktyg som kan effektivisera läkemedelsforskningsprocessen. 'SPR array chip' - en revolutionerande teknologi 'SPR array chip'-teknologin är nyckeln till en ännu kraftigare tillväxttakt för Biacore. Genom sin potential att tusenfalt kunna öka det antal bindningsanalyser som kan genomföras per dag, innebär denna teknologi ett väsentligt genombrott för Biacore. Denna dramatiska kapacitetsökning kommer att göra det möjligt för Biacore att bli en betydande aktör i den så kallade proteomicsrevolutionen, som sannolikt kommer att bli det viktigaste området inom biovetenskaperna under den närmaste tioårsperioden. Under det gångna kvartalet inledde Biacore sitt samarbete med Millennium med sikte på kommersiella produkter för proteomicstillämpningar, baserade på Biacores 'SPR array chip'-teknologi. Detta avtal, som undertecknades i juni 2000, är det första av en rad överenskommelser som Biacore avser att ingå för att utveckla sin teknologi. Inom ramen för Millennium-Biacore-projektet har de första medarbetarna rekryterats som skall svara för det gemensamma utvecklingsprogrammet. Biacore tillhandahåller och vidareutvecklar all erforderlig SPR- teknologiexpertis samt instrumentering, array chip, förbrukningsartiklar och mjukvara, medan Millennium bidrar med expertkunnande inom läkemedelsforskning och utvecklar definierade analysmetoder härför. Biacore behåller rätten att kommersialisera SPR-teknologirelaterade resultat av detta samarbete. Millennium drar fördelar av tidig tillgång till teknologin och en förväntad ökad produktivitet i sin egen FoU- verksamhet. Samarbetet mellan Biacore och Millennium inriktas på utvecklingen av specifika högkapacitetstillämpningar som förväntas öka produktiviteten i hela läkemedelsframtagningsprocessen och framför allt inom proteomicsområdet. 'SPR array chip'-teknologin förväntas ge läkemedelsforskningen ett unikt verktyg, både för att utforska proteiners funktion i biologiska processer och för att karaktärisera det stora antal proteiner som genom genforskningen identifieras som potentiella målmolekyler för nya läkemedel. Med hänsyn till den stora marknadspotentialen för Biacores unika 'SPR array chip'-teknologi har beslut fattats om en betydande ökning av FoU- insatserna för att så snabbt som möjligt nå ut med den till marknaden. Under 2001 beräknar Biacore att mer än fördubbla den extra satsning på 15 MSEK som innevarande år - utöver löpande FoU-investeringar - ägnas 'SPR array chip'-teknologin. EXTRA BOLAGSSTÄMMA Vid en extra bolagsstämma i Biacore International AB den 28 augusti 2000 beslöts att ett optionsprogram skall införas som ger Biacorekoncernens anställda över hela världen möjlighet att ta del av värdeutvecklingen i bolaget. Beslutet innebär att Biacore får emittera skuldebrev om nominellt högst 100 000 SEK, förenade med högst 380 000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Biacore. Härav har nu omkring 320 000 optionsrätter avdelats för personer som för närvarande är anställda i Biacore. Av resterande 60 000 optionsrätter har 30 000 reserverats för nyanställningar, medan återstoden avses utnyttjas för täckande av en del av de sociala kostnader som är förenade med optionsprogrammet. UTSIKTER FÖR HELÅRET 2000 För helåret 2000 väntas en försäljningsökning i storleksordningen 25-30%. Den tidigare prognosen indikerade en ökning i storleksordningen 20%. Uppsala den 20 oktober 2000 Ulf Jönsson Verkställande direktör *) Med proteomics avses studiet av struktur och funktion hos de proteiner ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00200/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00200/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar