Högkapacitetsscreening för säkrare livsmedel nu möjlig

Report this content

Högkapacitetsscreening för säkrare livsmedel nu möjlig Viktigt EU-projekt presenterat vid 'European Research 2002' Bryssel, 2002-11-12. I samband med att EU tillkännagav sitt '6th Framework Research Programme' presenterades idag vid 'European Research 2002' Biacores FoodSENSE projekt som ett framgångsrikt exempel inom ramen för EU:s '4th Framework'. Dr Karl-Erik Hellenäs vid Livsmedelsverket, som varit projektsamordnare, presenterade resultat som visar hur Biacore International ABs (Biacore) (Stockholmsbörsen: BCOR; Nasdaq: BCOR) biosensorteknologi kan utnyttjas för att ge konsumenter säkrare livsmedel. FoodSENSE projektet har utvisat hur Biacores ytplasmonresonansteknologi (Surface Plasmon Resonance, SPR) kan användas för snabb analys av potentiellt skadliga tillsatser och restprodukter i livsmedel. Tillsammans med åtta andra organisationer i fyra länder har projektet stötts av EU:s program för jordbruk och fiske (FAIR) som del av '4th Framework Programme'. Användandet av vissa veterinärmediciner kan leda till att restprodukter bildas i kött och mjölkprodukter och därvid orsakar matförgiftning, allergiska reaktioner eller uppkomsten av organismer som är resistenta mot antibiotika. De teknologier som tillgodoser livsmedelsindustrins stränga krav på analyskapacitet, pålitlighet, reproducerbarhet och känslighet är mycket få, men resultaten från FoodSENSE projektet har visat att man med SPR-teknologin kraftigt kan öka analyskapaciteten (upp till 650 prov/dag), samtidigt som ett betydligt bredare spektrum av restprodukter kan detekteras än med tidigare tillgängliga testmetoder. Med dessa förbättringar får myndigheter och livsmedelslaboratorier bättre möjligheter att skärpa livsmedelskontrollen i en rad olika miljöer, t ex slakterier och mejerier. Som exempel kan nämnas att ett slakteri som tidigare bara kunde testa 0,1% av djurkropparna med avseende på vissa antibiotikarester nu med SPR-teknologin kan testa över 20% av kropparna. 'Med FoodSENSE projektet har stora framsteg gjorts när det gäller att snabbt detektera skadliga produkter i livsmedel och därvid höja säkerheten för konsumenterna' säger Karl-Erik Hellenäs. 'Under projektets löptid har vi utvärderat teknologin på ett antal mycket krävande produktionsställen och referenslaboratorier. Vi har kunnat visa att Biacores SPR-teknologi verkligen ger förbättringar när det gäller att på ett säkert sätt detektera restprodukter och garantera säkra och högkvalitativa livsmedel.' 'I kombination med färdiga reagenskit är vår biosensorteknologi synnerligen mångsidig och användarvänlig vid rutinanalyser utanför laboratoriet', säger Esa Stenberg, chef för Biacores affärsområde Livsmedel. 'Med vårt högkapacitetssystem åstadkommes automatiskt ett flertal analyser samtidigt av ett brett spektrum restprodukter såväl i laboratorier som i tillverkningsenheter.' SPR-teknologin har även framgångsrikt använts för att detektera och mäta illegalt tillförda tillväxthormoner i urinen hos boskap samt antibiotika i gallan och vävnaden hos grisar. Teknologin är därtill under utvärdering hos en större fjäderfäuppfödare för detektering av salmonella, ett problem som kan orsaka uppemot 20% av alla infektioner som drabbar människor. Som en följd av FoodSENSE projektet har ett nytt företag bildats: XenoSense Limited. Dess uppgift är att ta tillvara de vetenskapliga och teknologiska framsteg som uppnåtts genom detta projekt. I samarbete med Biacore har företaget utvecklat kit och reagenser för detektering av skadliga ämnen i livsmedel med hjälp av SPR-teknologin. För närvarande är sex kit tillgängliga för snabb analys av sulfadiazine och sulfamethazine (sulfonamider), clenbuterol, streptomycin, ractopamine och chloramphenicol. Som en följd av det omfattande samarbetet inom EU när det gäller att garantera säkra livsmedel har ett projekt med benämningen BioCop möjlighet att få finansiering inom ramen för '6th Framework Research Programme'. Upphovsmannen, som också var partner i FoodSENSE, Dr Chris Elliott vid Queen's University, Belfast, säger: 'Jag är säker på att optiska biosensorer kommer att ingå som en integrerad del i många livsmedelsanalyser framöver.' Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin, som ger kvantitativa data i realtid för bindningsreaktioner mellan biomolekyler, skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Biacore marknadsför för närvarande sju system av vilka de viktigaste är Biacore®S51 för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater; Biacore®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS; det nyligen lanserade Biacore®C som är avsett för koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med GLP/GMP. Ett nytt 'SPR array chip'-system med kraftigt utökad kapacitet är under utveckling och väntas bli klart för marknadsintroduktion 2004. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2001 till 544 miljoner kronor och rörelseresultatet var 64 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-67 57 00, Fax: 018-15 0110 e-mail: info@biacore.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00430/wkr0002.pdf

Dokument & länkar