Millennium och Biacore samarbetar med ny teknologi för läkemedelsforskning

Millennium och Biacore samarbetar med ny teknologi för läkemedelsforskning Allians för att öka produktiviteten inom läkemedelsforskningen med 'SPR array chip'-teknologin Cambridge, Mass. och Uppsala 2000-06-05. Millennium Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MLNM) och Biacore International AB (SSE:BCOR; Nasdaq:BCOR) tillkännager idag ett treårigt avtal om FoU-samarbete för att gemensamt utveckla en ny generation 'SPR array chip'-teknologi för användning inom läkemedelsforskningen. De båda företagen räknar med att denna nya teknologi kraftigt kommer att öka det antal detaljerade biologiska utvärderingar som kan göras i realtid. Samarbetet mellan Millennium och Biacore skall inriktas på utvecklingen av specifika högkapacitetstillämpningar som skall ge betydliga produktivitetsökningar med avseende på: * karakteriseringen av nya proteiner som genom genomics- och proteomicsforskning identifierats såsom möjliga målmolekyler för läkemedel, * förmågan att identifiera ligander eller substrat för nya proteiner i screening assays, * möjligheten att kartlägga molekylära bindningsmönster genom högkapacitetsdetektion och analys av protein-proteininteraktioner, * förmågan att åstadkomma högkapacitetskarakterisering av möjliga bindarmolekyler för att urskilja dem som har störst utsikter att bli optimala läkemedel. Dessa områden utgör idag allvarliga flaskhalsar inom läkemedelsforskningen och svarar för en avsevärd andel av FoU-kostnaderna inom läkemedelsindustrin. "Vårt samarbete med Biacore är ett uttryck för Millenniums strategi att fortlöpande förstärka sin omfattande integrerade teknologiplattform. Genom att på ett tidigt stadium ge oss tillgång till spjutspetsteknologier ökar sådant samarbete våra möjligheter att industrialisera FoU-processen i läkemedelsindustrin och därmed nå betydande produktivitetsförbättringar", säger dr Michael Pavia, Millenniums tekniske chef. "Genom detta samarbete flyttar SPR-teknologin fram sina positioner mot en betydligt ökad analyskapacitet och produktivitet." Inom vardera företaget kommer bestämd personal att avdelas för det gemensamma FoU-programmet. Biacore skall tillhandahålla och vidareutveckla all behövlig SPR-teknologiexpertis, instrumentering, array chips, förbrukningsartiklar och mjukvara. Millennium ska bidra med expertis avseende analysmetoder och tillämpningar inom läkemedelsutvecklingsprocessen för att utveckla definierade analysmetoder. Biacore behåller rätten att kommersialisera teknologirelaterade resultat av detta samarbete. Millennium drar fördelar av tidig tillgång till teknologin och en förväntad ökad produktivitet i sin egen läkemedelsutvecklingsverksamhet. "Jag är mycket glad över att det första samarbetsavtalet rörande vår 'SPR array chip'-teknologi kan träffas med Millennium, ett företag som vi redan har en mycket fruktbar arbetsrelation till", säger Ulf Jönsson, VD för Biacore. "Tillgången till Millenniums otvetydiga expertkunnande om tillämpningar inom specifika resurskrävande delar av forskningen kring nya läkemedel kommer att vara till mycket stor hjälp för oss när vi maximalt skall utnyttja fördelarna med vår nya 'SPR array chip'-teknologi." 'SPR array chip'-teknologin som från grunden är ett resultat av forskningsarbete vid Biacore ger möjligheten att kraftigt snabba upp forskningsprocessen inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Teknologin kommer inledningsvis att vidareutvecklas i samarbete med Millennium för ovannämnda tillämpningar och tillsammans med andra ledande företag för kompletterande tillämpningar. Fullt utvecklad väntas denna teknologi ge en analyskapacitet i storleksordningen 100.000 bindningsanalyser per dag med realtidsdata avseende kinetik, proteinkoncentration, affinitet och specificitet för en mångfald biomolekylära interaktioner. Det samarbete som tillkännages idag visar de båda företagens beslutsamhet att bygga vidare på och förstärka sin redan etablerade relation. Medan det tidigare avtalet mellan Millennium och Biacore avsåg utvärdering av Biacores befintliga teknologi, inriktar sig detta avtal på utvecklingen av en mera avancerad 'SPR array chip'-teknologi med större analyskapacitet. Genom att gå vidare med kommersialiseringen av denna nya teknologi tydliggör Biacore sin fasta avsikt att bli en väsentlig leverantör av spjutspetsteknologi till läkemedels- och bioteknikindustrin. Biacore lanserade BIACORE®3000 i slutet av 1998 för tillämpningar före höghastighetsscreening (HTS), såsom identifiering och validering av målmolekyler, och utvecklar för närvarande högprestandasystem för viktiga tillämpningar i fasen efter HTS såsom optimering av läkemedelssubstanser och farmakologisk profilering av dessa. Det första av dessa nya system kommer att lanseras i mitten av 2001. Utvecklingen av den nya 'SPR array chip'-teknologin kommer att ta ytterligare några år, men denna nya plattform kommer att utgöra ett kraftfullt tillskott till Biacores sortiment. Till redaktionen: Millennium är ett ledande biofarmaceutiskt företag som tillämpar sin omfattande och integrerade teknologiplattform för forskning och utveckling av banbrytande läkemedel och förebyggande hälsovårdsprodukter med målsättning att åstadkomma individanpassad sjukvård. Genom att tillämpa denna gen-till-patientplattform i industriell skala strävar Millennium också efter att snabba upp FoU- processen avseende nya läkemedel. Millennium har sitt huvudkontor i Cambridge, Massachusetts och sysselsätter för närvarande över 1.000 personer. Mer information om Millennium finns på företagets web-site: www.mlnm.com Biacore är världsledande inom området affinitetsbaserade biosensorer med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning. Biacore marknadsför för närvarande fem system inkluderande BIACORE®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS). Det högprestandasystem som är under utveckling och som omnämns i denna release kommer att anpassas för tillämpningar efter HTS. Framtida system baserade på Biacores unika 'SPR array chip'-teknologi kommer att ytterligare förstärka Biacores produktsortiment med ett brett biologiskt tillämpningsområde. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och Biacore International telefon AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-675700. Fax:018-150111 Info@biacore.com För vidare information kontakta: Biacore: Julian Abery, Affärsområdeschef +44 7808 900 732 Ulf Jönsson, Verkställande direktör +46 18 67 57 00 Millennium: Clare Midgley (investor) Sally McCraven (media) +1 617 679-7480 +1 617 577-3548 Pressmaterial fackpress: David Dible, Nikul Odedra, HCC.De Facto Group +44 207 496 3300 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00760/bit0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar