Ordinarie bolagsstämma i Biacore International AB

Ordinarie bolagsstämma i Biacore International AB Uppsala, 2003-05-08. Biacore International AB (publ) (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR; Nasdaq:BCOR) meddelar idag att vid dagens ordinarie bolagsstämma deltog 30 aktieägare, representerande 56 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till stämmans förfogande fritt eget kapital i moderbolaget på sammanlagt 156 303 000 kr skulle disponeras på följande sätt: till aktieägarna utdelas 3 kronor per aktie, dvs 29 250 000 kr i ny räkning balanseras 127 053 000 kr Totalt 156 303 000 kr Stämman omvalde styrelseledamöterna Lars-Göran Andrén, Gordon Edge, Tom Erixon, Ulf Jönsson, Magnus Lundberg, Donald R Parfet, Mats Pettersson och Marc Van Regenmortel. Det noterades att arbetstagarna nominerat Anna Hansson och Markku Hämäläinen till ordinarie styrelseledamöter samt Hans Sjöbom och Eva-Lotta Hedström till styrelsesuppleanter. Stämman beslöt att bemyndiga styrelsens ordförande att sammankalla representanter för minst tre av bolagets största ägare, vilka ej tillika är ledamöter i bolagets styrelse, att jämte styrelsens ordförande utgöra nomineringskommitté för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Sammansättningen av kommittén inför styrelseval 2004 skall tillkännages i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2003. Bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier och godkännande av personaloptioner, inom ramen för ett nytt incitamentsprogram. Beslutet innebär i huvuddrag följande. Biacore skall emittera ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor med sammanlagt 100.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Rätt att teckna skuldebrevet till en kurs motsvarande skuldebrevets nominella belopp skall tillkomma ett helägt dotterbolag till Biacore. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie i Biacore under tiden från den 16 maj 2003, eller det senare datum då Patent- och registreringsverket registrerar emissionen, till och med den 31 maj 2008. Teckningskursen skall motsvara ett belopp uppgående till 100 procent av den för aktier i bolaget på Stockholmsbörsen officiella kurslista noterade genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 30 april 2003 till och med den 15 maj 2003. Ökningen av aktiekapitalet motsvarar, vid full nyteckning, en utspädning med cirka 1 procent (tillsammans med de incitamentsprogram som beslutades år 2000, 2001 och 2002 totalt cirka 8,8 procent) av nuvarande aktiekapital och röstetal. Dotterbolaget skall förfoga över optionsrätterna för att säkerställa förpliktelser i anledning av utfärdade personaloptioner. Erforderligt antal optionsrätter skall också kunna användas för att täcka vissa kostnader som uppkommer i samband med utnyttjande av personaloptionerna. Personaloptionerna skall utfärdas vederlagsfritt till anställda inom Biacorekoncernen. Styrelsen beslutar om tilldelning i varje enskilt fall, varvid utfärdande får ske med högst 10.000 personaloptioner till koncernchefen/verkställande direktören för Biacore International AB, med högst 5.000 personaloptioner per person till övriga ledningspersoner, med högst 2.000 personaloptioner per person till andra nyckelpersoner och med högst 500 personaloptioner per person till övriga anställda. Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, som inte är anställda av bolaget skall ej erhålla personaloptioner. Tilldelade personaloptioner medför successivt en rätt att förvärva aktier i Biacore mot betalning av ett belopp per aktie motsvarande 100 procent av den för aktier i bolaget på Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 30 april 2003 till och med den 15 maj 2003. Personaloptionerna kan utnyttjas fram till och med den 10 maj 2008. - Slut - Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin, som ger kvantitativa data i realtid för bindningsreaktioner mellan biomolekyler, skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs främst av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Biacore marknadsför för närvarande åtta system av vilka de viktigaste är Biacore®S51 för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater; Biacore®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS och det nyligen introducerade cellbaserade systemet Procel(TM). Biacore®C är avsett för koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med GLP/GMP. Ett nytt 'SPR array chip'-system med kraftigt utökad kapacitet är under utveckling och väntas bli klart för marknadsintroduktion 2004. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2002 till 614,2 miljoner kronor och rörelseresultatet var 140,6 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01410/wkr0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar