CELLINK har förvärvat Visikol, ett kontraktsforskningsföretag med fokus på avancerad avbildning, 3D cellsanalyser och digital patologi

CELLINK har förvärvat Visikol Corp., ett amerikanskt kontraktsforskningsföretag som erbjuder ledande tjänster inom 3D-cellkultur, 3D-vävnadsavbildning, multiplex-avbildning och digital patologi till läkemedels- och bioteknikföretag. CELLINK har förvärvat samtliga aktier i Visikol till en köpeskilling på kassa- och skuldfri basis om cirka 7,5 miljoner USD under förutsättning att rörelsekapitalet vid slutförande av affären motsvarar det normaliserade rörelsekapitalet, varav cirka 2,5 miljoner USD betalas genom 57 911 nyemitterade aktier av serie B i CELLINK till ett pris om 357,60 kronor per aktie (Vederlagsaktierna) och resterande del betalas kontant.

Vederlagsaktierna emitteras till en kurs om 357,60 SEK motsvarande stängningskursen för CELLINKs aktie av serie B på Nasdaq Stockholm den sista handelsdagen före slutförande av affären. Vederlagsaktierna förväntas registreras hos Bolagsverket under maj månad och kommer att motsvara cirka 0,01 procent av aktiekapitalet och cirka 0,008 procent av rösterna i CELLINK. Dessutom kan säljarna komma att erhålla en maximal tilläggsköpeskilling om 12 miljoner USD i kontanter som baseras på uppfyllandet av vissa ekonomiska mål för räkenskapsåren 2022–2023.

Visikol grundades 2016 av entreprenörer från Rutgers University och är ett kontraktsforsknings-företag som fokuserar på att påskynda upptäckten och utvecklingen av terapier genom att förse läkemedels- och bioteknikföretag med högklassig 3D-cellskultivering, 3D-vävnadsavbildning, multiplexavbildning och digitala patologitjänster. För flertalet av tjänsterna används Visikol® HISTO™ vävnadsreagens liksom Visikols egenutvecklade mjukvaruplattform, 3Screen™. Den bygger på avancerad analys genom maskininlärning vilket erbjuder kunderna djupanalys av deras vävnads- och cellkultiveringstester. Idag har Visikol hälften av de tjugo främsta läkemedelsföretagen som kunder.

CELLINK-koncernen ser stor potential med Visikol genom att kunna erbjuda fler steg i processen för framtagande av nya läkemedel genom att kombinera Visikol® HISTO ™ vävnadsreagens med molnbaserad teknik för analys, avancerad avbildning med digital patologi och 3D-cellskultiveringsanalys. Detta öppnar upp ett nytt marknadssegment för koncernen, genom inträde på marknaden för kontraktsforskning, en marknad på 11,58 miljarder USD som växer med 8 procent CAGR och som ger möjlighet till nya intäkter. Tekniken som används för analys innebär synergier för nuvarande kunder inom koncernen, exempelvis för MatTeks kunder inom 3D-vävnader. Koncernen ser även möjligheter att fortsätta utveckla starka servicerelaterade erbjudanden inom bioprinting.

Vi ser fram emot att välkomna Visikol till CELLINK-koncernen. Vi ser stor potential i att bygga en stark serviceportfölj baserad på innovativ analys i 3D-cellkultur. Detta är ett väldigt bra exempel på biokonvergens – där reagens möter programvara baserad på avancerad maskininlärning för att förbättra hälsan och skapa framtidens medicin.” Erik Gatenholm, vd, CELLINK.

Vi grundade Visikol för fem år sedan med visionen att omvandla vävnader till användbara insikter för våra kunder. Under åren har vi utvecklat vårt erbjudande genom att kombinera vetenskap med teknik, vilket är exakt det som CELLINK gör. Vi ser fram emot att bli en del av koncernen och fortsätta att utveckla marknadsledande erbjudanden tillsammans med våra nya kollegor.” Michael Johnson, vd, Visikol. 

Visikol kommer att bli en del av affärsområdet Bioprinting och förbli samma legala enhet och ha kvar samma ledningsgrupp efter transaktionens slutförande. Visikol kommer att konsolideras i CELLINKs räkenskaper från CELLINKs andra kvartal 2021 och i den finansiella rapporteringen från och med 20 maj 2021. Visikol förväntas omsätta 3 miljoner USD under 2021. För full utbetalning av tilläggsköpeskillingen krävs att bolaget omsätter 13,9 miljoner USD för räkenskapsåret 2023.

CELLINKs styrelse har idag fattat beslut om att emittera Vederlagsaktierna med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021. Vederlagsaktierna emitteras till en teckningskurs om 357,60 SEK som motsvarar stängningskursen för CELLINKs aktie av serie B på Nasdaq Stockholm den sista handelsdagen före slutförande av affären. Vederlagsaktierna kommer att omfattas av s.k. lock-up-avtal upp till 36 månader med ett delvist frisläppande efter 3–24 månader.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, vd      
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (US): +1 (650) 515 5566
E-mail: eg@cellink.com

Gusten Danielsson, Ekonomi- och finansdirektör                             
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: gd@cellink.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021, kl. 08:00 (CEST).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com/investerare

Taggar: